השיקולים בפסיקת פיצויי הלנת שכר

פסיקת פיצויי הלנה היא בשיקול דעת בית הדין לעבודה. בהפעלת שיקול הדעת זה מביא בית הדין לעבודה בחשבון, מחד את מטרת פסיקת פיצויי ההלנה, שהיא הרתעת מעבידים מלהלין שכרם של עובדים, ומאידך את שיעורם הגבוה של פיצויים אלה, בפסיקת פיצויי הלנת שכר מנסה בית הדין לעבודה למצוא את האיזון שבין גורם ההרתעה לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונית על המעסיק. ## השיקולים של בית הדין לעבודה בפסיקת פיצויי הלנת שכר:## בעת פסיקת פיצויי הלנת שכר, בית בוחן את תום ליבו של המעביד והעובד, את הנסיבות האובייקטיביות של המקרה, ונותן משקל לתכליתו של חוק הגנת השכר אשר קבע סנקציה זו, כלומר לבית הדין שיקול דעת אם להפחית פיצויי הלנת שכר. את שיקול דעתו זה הוא מפעיל על פי אמות המידה החלות על בית משפט, תוך התחשבות בנסיבות, בתום לבם של הצדדים ובתכלית החקיקה. אשר לאופן הפעלת שיקול הדעת, כפי שנפסק בע"ע 473/09 מוטור אפ בע"מ נ' יניב ורד, מוקנה לבית הדין לעבודה שיקול דעת רחב בכל הנוגע לפסיקת פיצויי הלנה והפחתתם. באשר לדרך הפעלת שיקול הדעת נפסק כי "יש לבצע איזון עדין, הלוקח בחשבון את תכלית החוק; את הצורך בהרתעת מעסיקים; את חשיבות תשלום השכר במועד לשם פרנסת העובד ומשפחתו; את הפגיעה הנגרמת לכבודו של העובד כתוצאה מאי קבלת שכר במועד עבור עבודתו; את החשש כי אי קבלת השכר במועד יפגע בזכותו של העובד לקיום בכבוד; ומאידך את משמעותה הקשה של פסיקת פיצויי ההלנה לקניינו של המעסיק ויכולתו להפעיל את עסקו, כך שהנזק הנגרם כתוצאה מפסיקתם של פיצויי הלנה גבוהים – לרבות לעובדים אחרים של המעסיק עלול להיות כבד מהתועלת שתושג באמצעותם .... במסגרת זו יש לבצע שקלול של כלל נסיבות המקרה, לרבות התנהגות הצדדים ותום לבם, סוג המעסיק, סיבות ההלנה, מאפייני ההלנה (דוגמת משך האיחור, גובה השכר המולן והאם מהווה כל שכרו של העובד) ועוד, תוך הקפדה על עקרונות של סבירות ומידתיות". ##מהי מטרת פיצויי הלנת שכר ?## בע"ע 33774-10-10 מרכז תרבות באופקים ע"ש סמואל רובין – אמיר אוזן, מיום 30.5.2016, נקבע בכל הנוגע לחיוב בפיצויי הלנת שכר: "פיצויי ההלנה נועדו "לשמש תמריץ כלכלי מרתיע מפני הפרת הוראות החוק". תכלית נוספת היא "מתן פיצוי הולם לעובד אשר לא זכה לקבל את שכר עבודתו במועד, תוך הכרה בכך שכאשר מדובר באי תשלומו של שכר עבודה, עליו מתבסס האדם למחייתו וכנגדו העמיד את כושר עבודתו, לא די בשמירה על ערך הכסף ויש לקחת בחשבון את הפגיעה הנגרמת לכבודו של העובד כאדם ולתנאי מחייתו הבסיסיים". פיצוייםהלנת שכר