המועד לפסיקת ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

## המועד לפסיקת ריבית והצמדה:## בעניין קביעת המועד לפסיקת ריבית והצמדה נקבע על ידי בית המשפט כי, הקו המנחה הסביר והרצוי הוא, שההצמדה והריבית ייפסקו מיום היווצר עילת התביעה ולא רק מיום הגשת התביעה, והוא, כמובן, אם אין נסיבות המצדיקות סטייה מן הקו המנחה האמור. ##חוק פסיקת ריבית והצמדה:## הוראות סעיפים 2 ו-5, לחוק פסיקת ריבית והצמדה, קובעות כי רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום כסף, או שציוותה על ביצועו של פסק כזה, או שקבעה סכום כסף המגיע על פי חיקוק, רשאית,לפי שיקול דעתה לפסוק ריבית על אותו סכום, כולו או מקצתו. תקופת הריבית תהיה מיום הגשת התביעה או מיום אחר החל מיום היווצרות עילת התביעה, שהחליטה עליו הרשות השיפוטית עד מועד הפירעון בהוצאות משפט, בשכר טרחה של עורך דין והכל אם לא קבעה הרשות השיפוטי תקופה קצרה יותר. "מועד הפירעון" הינו המועד שבו ניתן פסק הדין או המועד שנקבע בפסק הדין לתשלומו של החוב, לפי המאוחר. סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין, ולא שולם על ידי החייב במועד הפירעון יווספו עליו, ממועד הפירעון ועד מועד התשלום בפועל הפרשי הצמדה וריבית בצירוף ריבית צמודה. ריבית והצמדהריבית