השכר המגיע למי שעבד במנוחה השבועית

סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי אם הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-11/2 משכרו הרגיל. במידה ו שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית שכר עבודה לא פחות מ-11/2 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות ויתן לו המעביד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד. שעות מנוחה שבועית : סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד והמנוחה השבועית תכלול לגבי יהודי - את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי - את יום השבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. במידה ושכרו של העובד על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, יהא המעביד זכאי ליתן לעובד, במקום הגמול שפורט לעיל, מנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבד העובד. שעות עבודה ומנוחה