גרימת מוות ברשלנות - דוגמא

פ ס ק - ד י ן כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ברכב בניגוד לתקנה 26(4) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961; בצירוף עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961. המשיב הורשע על פי הודאתו. בשל הנסיבות המקלות בעניינו, השית בית הדין קמא על המשיב את רכיבי הענישה הבאים: ארבעים וחמישה (45) ימי פסילת רנצ"א מותנים, למשך שנתיים (2); קנס בסך 600 ₪ שישולם בשלושה (3) תשלומים שווים ועוקבים, החל מיום 15/12/04, או שישה (6) ימי מאסר תמורתם. בהודעת הערעור קבל המערער על קולת העונש ועתר לפסילת רנצ"א בפועל לתקופה ממושכת. לאחר הגשת הערעור הגיעו הצדדים להסדר טיעון, על-פיו, יבוטל גזר הדין של בית הדין קמא והדיון יוחזר לערכאה דלמטה לשמיעה נוספת של טיעונים לעונש, אשר במסגרתם ידונו טענותיו העובדתיות של המשיב בדבר הנסיבות שהובילו לקרות התאונה. לאחר שעיינתי בפרטי הסדר הטיעון, הנני מאשר את הסדר הטיעון, כך שהתיק יושב לערכאה קמא לשם קביעת דיון בעניינו של המשיב. מקרי מוותגרימת מוות ברשלנות