נזק לרכוש צבאי - האמר

פ ס ק - ד י ן לפניי ערעור התביעה הצבאית על גזר-דינו של בית-הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט צפון בתיק תד/132/05 שניתן ביום 19/02/05, לפיו הורשע המשיב בעבירה של נהיגה במהירות בלתי סבירה בניגוד לתקנה 51 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בשילוב עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, התשכ"א-1961, ונידון לחודש שלילת רנצ"א בפועל ולשלושה חודשי פסילת רנצ"א מותנית. נסיבות ביצוע העבירה היו כדלהלן: ביום 31/01/05 נהג המשיב בכביש שבין דובב לאביבים, ברכב צבאי מסוג "האמר" במהירות שלא הייתה סבירה בהתחשב בתנאי הדרך, ובאופן שלא הייתה בנהיגתו שליטה מוחלטת ברכב. במהלך הנסיעה, בהגיעו לעיקול, כשהכביש רטוב, איבד המשיב את השליטה על הרכב. הרכב החליק והתהפך על צדו. כתוצאה מהתאונה האמורה, הוסב לרכב הצבאי נזק בשיעור של כ-50,000 ₪. בהודעת הערעור משיגה התביעה הצבאית על קולת העונש, אשר לטענתה אינו הולם את מידת סטייתו של המשיב מרמת הזהירות הסבירה שנדרשה בנסיבות המתוארות, ואשר אינו נותן ביטוי לנזק שהוסב לרכב בעקבות התאונה. הצדדים הודיעו לבית-הדין, בהודעה בכתב, כי הגיעו להסדר במסגרת הערעור, לפיו עונש פסילת הרנצ"א בפועל יעמוד על חודשיים, בניכוי ימי הפסילה המנהלית הצבאית, ועונש הפסילה על תנאי יעמוד על חודשיים. לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות הרלוונטיות, החלטתי שלא לסטות מההסדר, ועל-כן ערעור התביעה הצבאית מתקבל במובן זה שעונש פסילת הרנצ"א בפועל שהוטל על המשיב יעמוד על חודשיים, בניכוי תקופת הפסילה המינהלית הצבאית אשר הושתה על המשיב (מיום 9/02/05 - ועד ליום 8/03/05) ועונש פסילת הרנצ"א המותנה יעמוד על חודשיים למשך שנתיים. המשיב יפקיד את רישיון הנהיגה עד ליום 21/02/06. נזקי רכושצבא