עיכוב ביצוע מאסר

מהם השיקולים שעל בית המשפט לשקול בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע מאסר עד למתן הכרעה בערעור. הכלל לגבי עיכוב ביצוע מאסר הוא, כי על הנאשם להתחיל לרצות את עונשו מייד לאחר מתן גזר הדין, אלא אם יוכיח כי המדובר בנסיבות מיוחדות המצדיקות את עיכוב ביצוע גזר הדין, נסיבות אלו יכולות להתבטא בכך שהעונש שהוטל על הנאשם חורג בהרבה ממדיניות הענישה המקובלת, או שקיים סיכוי טוב כי ערכאת הערעור תתערב בגזר הדין ותפחית את עונשו של הנאשם, והכל תלוי ביחס בין הזמן הצפוי לבירור הערעור לבין תקופת המאסר אשר הושתה על המבקש. נקבע כי כאשר הערעור נסב על חומרת העונש, מאזן השיקולים העומדים בפני בית המשפט עשוי להיות שונה מאלו העומדים בפניו כאשר הערעור הינו על הכרעת הדין. להלן פסק דין בנושא עיכוב ביצוע מאסר: החלטה 1. א. נגד המבקש הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בצפת (תיק תעבורה 1897/06), וזאת בגין עבירה של נהיגה בדרך שאינה עירונית במהירות של 147 קמ"ש. ב. לאחר שנדחה התיק קודם לכן בעקבות בקשת הסניגור, נקבע התיק ליום 28/06/06, וב"כ המבקש זומן יום לפני כן לישיבה זו. ג. ביום 27/06/06 הגיש ב"כ המבקש בקשה לבית משפט קמא, בה עתר לדחיית מועד הדיון שנקבע ליום 28/06/06, וזאת מהטעם כי באותו יום קבוע לו דיון בערר בפני בית המשפט המחוזי בנצרת. ד. בקשתו של ב"כ המבקש נדחתה ע"י בית משפט קמא, ובישיבה שהתקיימה ביום 28/06/06 הרשיע בית משפט קמא את המערער בהעדרו, וגזר עליו עונש של קנס בסך - 1,500 ₪, פסילה בפועל למשך 4 חודשים, וכן פסילה על תנאי למשך 4 חודשים לשנתיים. ה. כעבור שבועיים ולאחר שנתקבלה ע"י המבקש הודעה על גזר הדין, הגיש ביום 13/07/06 בקשה לביטול גזר הדין והכרעת הדין שניתנו בהעדר. הבקשה הובאה באותו יום בפני בית משפט קמא אשר הורה על דחייתה תוך קביעה כי המבקש זומן כדין ולא התייצב, וכי העונש שהוטל עליו סביר ומאוזן. ו. בעקבות דחיית הבקשה, הגיש המבקש ערעור לבית משפט זה, בד בבד עם הערעור הגיש בקשתו זו לעיכוב ביצוע גזר הדין עד למתן פסק דין בערעור. 2. נימוקי הבקשה בתמצית: א. גזר הדין ניתן בהעדרו של המבקש ומבלי ליתן לו את יומו בבית המשפט ומבלי שבית המשפט ישמע את טיעוניו. ב. נפלו בגזר הדין טעויות רבות, ואם תינתן לו הזדמנות להשמיען, לא היה נגזר עליו עונש כה חמור. ג. בכוונת המבקש לכפור באשמה ולבקש ניהול הוכחות בתיק, וזאת נוכח התנהלות השוטר שטען כי צילם אותו. ד. בית משפט קמא התעלם מהעובדה כי המבקש היה בשלילה מנהלית תקופה של 30 ימים. ה. בית משפט קמא התעלם מהעובדה כי המבקש מיוצג ע"י עו"ד אשר הוזמן באופן דחוף להופיע באותו יום בערר בפני בית המשפט המחוזי בנצרת. ו. אביו של המבקש עבר צינתור והעורר מסיע אותו לבדיקות בבית החולים. ז. אין בהמשך נהיגתו משום סכנה לציבור ולמשתמשים בדרך. 3. ב"כ המשיבה התנגד לבקשה, תוך הדגשה כי אין כל סיכוי למבקש בערעור, וכי גזר הדין הינו מתון ושקול, הפנה להרשעותיו הקודמות של המבקש אשר כוללות עבירות מאותו סוג. 4. בע"פ 111/99 ארנולד שוורץ נ' מ"י, פ"ד נד (2) 241, נקבעו השיקולים שעל בית המשפט לשקול בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע של עונש מאסר עד למתן הכרעה בערעור. הכלל הוא, כי על הנאשם להתחיל לרצות את עונשו מייד לאחר מתן גזר הדין, אלא אם יוכיח כי המדובר בנסיבות מיוחדות המצדיקות את עיכוב ביצוע גזר הדין, נסיבות אלו יכולות להתבטא בכך שהעונש שהוטל על הנאשם חורג בהרבה ממדיניות הענישה המקובלת, או שקיים סיכוי טוב כי ערכאת הערעור תתערב בגזר הדין ותפחית את עונשו של הנאשם, והכל תלוי ביחס בין הזמן הצפוי לבירור הערעור לבין תקופת המאסר אשר הושתה על המבקש. נקבע כי כאשר הערעור נסב על חומרת העונש, מאזן השיקולים העומדים בפני בית המשפט עשוי להיות שונה מאלו העומדים בפניו כאשר הערעור הינו על הכרעת הדין. 5. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, עיינתי בבקשה, בגזר הדין של בית משפט קמא, ועל פי העקרונות שנקבעו בהלכת שוורץ, נחה דעתי כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על עיכוב ביצוע גזר הדין, וזאת בהתחשב בכך כי המבקש עומד לכפור בעבירה המיוחסת, וכי יש בכוונתו לנהל הוכחות בתיק. בנסיבות אלה נהנה המבקש מחזקת החפות ויש ליתן למבקש את יומו בבית המשפט. לציין, כי הנני ער לכך כי המבקש אכן הוזמן כדין לבית המשפט, והוא לא התייצב לדיון, וכי עצם הגשת הבקשה לדחיית מועד, אין בה כדי לשחרר אותו מההופעה לישיבה שנקבעה כל עוד שלא קיבל הודעה על דחיית המועד שנקבע. למעלה מן הנדרש, אציין כי אם הערעור נוגע רק לחומרת העונש, לא הייתי מהסס לדחות את הבקשה, וזאת נוכח המהירות המופרזת בה נסע המבקש, וכן לאור עברו בעבירות תעבורה. 6. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, הנני מורה על עיכוב ביצוע גזר הדין שהוטל על המבקש בבית משפט קמא, וזאת עד למתן פסק דין בערעור שהוגש לבית משפט זה. עיכוב ביצועמאסר