איבוד רישיון נהיגה אחרי פסילה

משהוטל על ידי בית המשפט עונש של פסילה מלהחזיק ברשיון נהיגה, שומה על הנהג להפקיד את רשיונו בבית המשפט ומנין תקופת הפסילה אמור להתחיל מיום ההפקדה. המחוקק צפה את האפשרות של איבוד רישיון נהיגה אחרי פסילה היינו כי יהיו מקרים שבהם נהגים יאבדו את רשיונם או שתוקף רשיונם יפקע ועל כן לא יוכלו להפקיד את הרשיון כפי שצוו. על שום כך קבע המחוקק את תקנה 557 הנ"ל. על פי התקנה האמורה, מי שרשיונו נפסל חייב להפקיד את רשיונו גם אם תוקפו פקע. ובאשר למי שרשיונו אבד - למקרה שכזה נקבע ההסדר שעל פיו על בעל הרשיון שנפסל להוכיח בתצהיר כי רשיונו אבד ואין בידו עותק של הרשיון ואם כך ייעשה "יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה. תקנה 556 לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 מסדירה את האופן שבו צריך לפעול מי שרשיון הנהיגה שלו נפסל על ידי בית המשפט, ובה נקבע כדלקמן: "(א) נפסל בעל רשיון נהיגה על-ידי בית-משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית-המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית-המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית-המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית-המשפט. (ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מהחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט. (ג) ביטל או שינה בית-המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית-המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול". תקנה 557 לתקנות עוסקת במקרים שבהם תוקף רשיון הנהיגה פקע או שהרשיון אבד, ובה נקבע כדלקמן: "(א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על-ידי בית-המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה. (ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, למזכיר של בית-המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה. (ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית-המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה. (ד) (בוטלה)". משפט תעבורהנהיגה בשלילהרישיון נהיגה