כתב אישום בלתי קריא

החלטה 1. לצערנו שוב עלינו להזקק לבעיה טכנית שאין זה מכובד שבית המשפט כלל יתייחס אליה אך אין מנוס מכך. 2. כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום על נסיעה במהירות מופרזת. אלא שכפי שקרה פעמים רבות בעבר, כתב האישום הוא בלתי קריא לחלוטין. הקטע היחיד הקריא בו בבירור הוא התאריך שבו על הנאשמת להתייצב בבית המשפט וכן מקום ההתייצבות שהוא בית המשפט לתעבורה בגבעת שאול בירושלים. אשר לכן, בקש הסניגור את ביטול כתב האישום. 3. כפי שהסביר ב"כ התביעה, לכל הזמנה לדין שניתנת על ידי השוטר ישנם ארבעה עותקים (העוברים בנייר מיוחד). העותק הראשון והמקורי הוא חומר הראיות, עותק שני לבית המשפט, עותק אחד לנאשם ואחד למענ"א (מחלקה לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי של משטרת ישראל). אשר לכן, יתכן ועקב תנאי העבודה בשטח אין זה אפשרי כי העותק יהיה קריא כפי שרוצים אנו שיהיה. 4. עוד טען התובע כי מדובר בסניגור וותיק ומנוסה וחזקה עליו שיכל לברר את פרטי האשמה קודם לדיון. הן על ידי בירור עם התביעות, והן על ידי צילום חומר הראיות, וכו'. בנוסף לאלו טען התובע כי השוטר הסביר הסבר היטב לנאשמת את מהות האשמה. חזקה על השוטר כי יבהיר לנאשם/ת את פרטי האישום וטיבם. 5. מכל אלה מסיק התובע כי טענת הסניגור וטענת ההגנה בכלל אינן אלא דרך להתחמק מבירור האשמה לגופה. וכמובן, הוא מתנגד נמרצות להטלת הוצאות על התביעה. 6. אין בידי לקבל זאת. אם העותק איננו קריא, יכולה המשטרה לדאוג כי העותקים יעשו מחומר קריא יותר. לחילופין ואם אין מנוס מכך, אזי ייכבדו השוטרים ויעתיקו את הדו"ח בכתב ידם. יותר מדי פעמים ישנה בעיה שהעותק לא קריא ו/או כתב ידו של השוטר אינו קריא וכן הלאה. 7. אין זה גם תפקידו של הסניגור להתחיל ולצלם את כתב האישום רק כדי שידע במה מואשם לקוחו. מה גם שהחלק הארי ממקבלי ההזמנות לדין אין ביכולתם ואין באפשרותם לשכור להם סניגור שייצגם. זכות אלמנטרית ובסיסית של האזרח היא שיידע במה הוא מואשם. כתב אישום שאיננו כתוב ומפורט פוגע בזכויותיו אלו ואין "הסבר שבעל פה" יכול לרפא פגם זה. 8. חוששני שסובלנות יתר של בתי המשפט כלפי הרשויות הביאה לתופעה זו. אם היה ברור וחד משמעי כבר מההתחלה כי כתבי אישום פגומים לא ייסלחו, היו בוודאי הרשויות מוצאות דרך להתגבר על כך. צר לי על שהיינו סובלניים בעבר בעניין זה, אך אין אפשרות להמשיך בדרך זה. 9. הסניגור ביקש לבטל את כתב האישום ויש רגליים לטענתו. אולם במקרה זה יצא חוטא נשכר ומטרתנו להלחם בקטל בדרכים תצא נפגעת. 10. אשר על כן, החלטתי כי הדרך הנאותה במקרה שלפנינו היא להטיל הוצאות על התביעה (על פי תקנה 21 לתקנות סדר הדין הפלילי התשל"ד). כמובן, לאחר שהצדדים טענו להוצאות אלו. 11. אשר על כן, אני פוסק לנאשמת הוצאות בסך 500 ₪ שישולמו לה על ידי המאשימה על פי תקנה 21 לתקנות סדר הדין הפלילי תוך 30 יום מהיום. לא ישולמו, ישאו ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל. למען הסר ספק, הרי ההוצאות ישולמו מבלי קשר לתוצאות המשפט. 12. ההקראה במשפט תשמע ביום 1.9.05 בשעה 11:00 ועל הסניגור להיות מוכן עם טיעוניו בתאריך זה. עד ל - 15 יום לפני תאריך ההקראה על התביעות להמציא לסניגור כתב אישום ברור ומפורט כמצוות הדין, שאם לא כן לא יהיה מנוס מדחייה נוספת כולל מתן הוצאות נוספות. המזכירות תשלח העתק החלטתי לתביעות, לסניגור, ולראש לשכת תביעות רפ"ק בורגנסקי משום שלצערי לא יהיה מנוס מהטלת הוצאות בעתיד בכל פעם שכתב האישום שנמסר לנאשם יהיה פגום. משפט פליליכתב אישום