משקל רכב מעל המותר - איסור מנהלי על שימוש ברכב

להלן החלטת בית המשפט הנושא משקל רכב מעל המותר: החלטה הרקע לבקשה 1. לפני בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, ולפני שנדון בהחלטה מן הראוי להזכיר בקצרה את העובדות. 2. המבקשת היא חברה בע"מ שעיסוקה בתחום ההובלות (להלן- "המבקשת"). בתאריך 27.05.05 נתפס נהג של המבקשת ברכב השייך למבקשת כשמשקלו הכולל עולה על המשקל המותר ביותר מ 25%. 3. בו ביום ניתנה לנהג הודעת איסור שימוש ברכב למשך שלושים יום. ההודעה ניתנה על ידי הקצין מוטי מן. לפני מבקשת המבקשת באמצעות עורך דינה לבטל את האיסור המנהלי מסיבות שונות. לפני שנדון בבקשה אסביר בקצרה את ההיגיון שבכלי מנהלי זה, ואחר כך ניישם זאת במקרה שלפנינו. ההיגיון בהשבתה- אחריות בעלי הרכב ומשקל העודף. 4. בית משפט זה עוד זוכר את התקופה שבה עבירות משקל היו עבירות נפוצות מדי יום ביומו. אחת הבעיות העיקריות הייתה שהאחריות הוטלה על הנהגים ולא על החברות ובעלי הרכבים. החברות בד"כ "עודדו" את הנהגים לנסוע במשקל עודף והתעלמו מהם ברגע שנתפסו. לעיתים אף הבטיחו בעלי הרכבים לנהגים כי הם אלה שישלמו את הקנסות והדברים ידועים. 5. בתי המשפט קראו בזמנו חזור ושנה למחוקק לתת דעתו על כך ולמצוא דרך להטיל את האחריות על בעל הרכב ו/או החברה. המחוקק אכן עשה זאת והאמצעי של השבתת הרכב הוא אמצעי יעיל שכן הנפגע העיקרי הוא בעל הרכב. המציאות הוכיחה ומוכיחה שאמצעי זה של השבתה הוא אמצעי יעיל וטוב למיגור התופעה. השימוש בהשבתה הפחית פלאים את עבירות המשקל. עובדה היא שלבעלי הרכבים יש אינטרס ויש גם את היכולת למנוע מנהגיהם לשאת משקל עודף. 6. אשר לכן, השימוש בהשבתת רכבים במיוחד בכלי רכב של חברות הוא רצוי ויעיל. המחוקק חיווה על כך את דעתו ובתי המשפט יתמכו בדעה זו. הסייגים- ביצוע דקדקני 7. יכול להיות שיהיו כאלה שיטענו כי מדוע מטילים אנו על בעל הרכב את חטאו של הנהג? הרי הכלל במשפט הפלילי הוא כי איש בחטאו יומת ומדוע אם כן לא תוטל האחריות על הנהג? זוהי בעצם אחת הטענות של המבקשת לפנינו והן בבקשה והן בטיעוניה לפני טענה כי מדובר בנהג שאיננו מקיים את מדיניות החברה. 8. כפי שהסברתי קודם, אין אפשרות לקבל טיעון זה. אין ספק ואין חולק כי לבעלי החברה כל הכלים והמכשירים כדי למנוע מנהגיה לנסוע במשקל עודף. אם לא עשתה כן אין לה להלין אלא על עצמה. אשר לכן, יש מקום וצורך להטיל על החברה אחריות לדאוג לכך שרכבים באחריותה לא ישאו משקל עודף. בעל הרכב (במקרה שלפנינו חברה) צריך לדאוג לכך ולדאוג לכך היטב 9. אולם דווקא משום שמדובר באמצעי קיצוני במקצת ויש הטוענים דרסטי, מן הראוי כי יתקיימו כל מצוות המחוקק על פרטיו ודקדוקיו. כשם שבעל הרכב אחראי על כל משא ברכב, כן אחראיות הרשויות לקיים הליך מדוקדק ובדיוק בהתאם לחוק, לא פחות ולא יותר. המקרה שלפנינו - לא נשלחה הודעה לבעל הרכב 10. המחוקק בתקנות הבהיר הבהר היטב כיצד צריכה להתיר הודעת אישור שימוש. ישנו טופס ברור שניתן לבעל הרכב או הנהג. בנוסף, במקרה שהנהג איננו בעל הרכב יש צורך למסור העתק הודעת אישור שימוש ברכב לבעל הרכב. זאת ניתן לעשות או במסירה אישית או בפקסימיליה או בדואר רשום. הכל בהתאם לתקנות ובעיקר בהתאם לתקנה 3 לתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב) התשנ"ט -1999. 11. במקרה שלפנינו, לא נשלחה הודעה לבעל הרכב. אינני סבור כי היה צורך בשימוע לגבי בעל הרכב. לדעתי מספיק היה השימוע לגבי הנהג. אולם החוק אומר ברחל בתך הקטנה כי הודעת איסור שימוש תישלח לבעל הרכב. שליחה זו לא נעשתה במקרה שלפנינו וכל שיש בידי הוא הערה בכתב יד כי דווח לבעל הרכב טלפונית. 12. יכולה להיטען טענה כי סה"כ מדובר בעניין פורמאלי. אחרי ככלות הכל מדובר בעובד החברה שהודיע לה מייד על איסור השימוש ברכב. מדוע אם כן לא ניתן לרפא את הפגם שבאי משלוח לבעל הרכב? אולם התשובה נתונה בעצם הסמכות החזקה שהוקנתה פה לקציני משטרה. קצין משטרה יכול להשבית את הרכב אפילו אם הבעלים אינם יודעים על העבירה ואולי אפילו לא נתנו לה את ברכתם. בכל מקום שבו ניתנת סמכות כה גורפת יש לדאוג כי ייעשה בה שימוש בצורה מדוקדקת וללא כל שינוי מכל הוראות החוק. 13. אני ער לכך כי ייתכן שבמקרה שלפנינו ייצא חוטא נשכר, אולם הציבור בכלל ייצא נשכר אם הרשויות תפעלנה את כוחן בדיוק כפי שנדרשו לעשות. אשר לכן, ורק משום שלא הייתה הודעה לבעל הרכב כדין תבוטל הודעת איסור השימוש לאלתר. על המשטרה להחזיר מיידית את רישיון הרכב לב"כ המבקשת. שימוש ברכברכב