תמרור ב 37 - אי ציות

פ ס ק - ד י ן כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות לתמרור ב-37 (עצור), בניגוד לתקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. לאחר קיום הוכחות, זיכה השופט בערכאה קמא את המשיב, וזאת, בשל העדרן של ראיות המוכיחות את ביצוע העבירה. לאחר הגשת הערעור, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו יודה המשיב בעבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום ויורשע. על המשיב יוטלו רכיבי הענישה הבאים: קנס בסך של מאתיים (200) ₪ וכן פסילה מותנית של חודשיים (2) למשך שנתיים, לבל יעבור את העבירה בה הורשע. לאחר שמצאתי את הסדר הטיעון ראוי, אני מחליט לתת לו תוקף של פסק - דין. משפט תעבורהתמרורים