משקל ''עבר נקי'' של נאשם בפסיקת העונש

לעניין משקל ''עבר נקי'' של נאשם בפסיקת העונש בעבירות של גרימת מוות ברשלנות בית המשפט פסק כי עבירה מסוג זה הינה עבירה שאיננה כרוכה בפגמים מוסריים או בשחיתות, אלא ביטויה, באופן התנהגותו של האדם הנוהג ברכב, ומבחינה זו לא יכולים עברו או תכונותיו האישיות של הנאשם הנוגע בדבר להיות בעלי משקל מכריע. בית המשפט העליון ציין כי כפי שכולם נוהגים בדרכים, צריכים גם האמצעים העונשיים, שנועדו להכתיב דרך התנהגות מסוימת, לחול על כולי עלמא. כאמור, אין בית המשפט פטור מן ההתאמה של העונש לכל מקרה אינדיווידואלי, אך עליו לשוות לנגד עיניו את אמת המידה העונשית, אשר אליה כיוון אותו המחוקק בדברו בסעיף 64 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]. בית המשפט הנסיבות האישיות אין בהן די להפחית מחומרת ההתנהגות, על תוצאותיה הטראגיות. בית המשפט נדרש פעמים רבות לשאלת הענישה בעניינם של אנשים המכונים "מלח הארץ". בצד הערכת אישיותם, שב בית המשפט העליון ומכוון לנורמות ענישה הנותנות דגש על אינטרס הציבור ומניעת תאונות תוך העדפת אינטרס זה על פני האינטרס האישי של נאשם. בית המשפט העליון אף אישר עונש מאסר למשך 15 חודשים שהוטל על נאשם הסובל מפגיעת ראש קשה כתוצאה מתאונת דרכים, בה נגרם מותם של חבריו אשר את אובדנם, כואב הוא מדי יום. בית המשפט העליון ציין בפסיקתו עי קשה היא הטלת המאסר בעבירות בהן פעל אדם ברשלנות, וגרם למותו של אחר, כאשר הוא לא חפץ כמובן במותו, והוא מייסר עצמו בשל התוצאה. אולם בית המשפט העליון חזר ואמר פעמים רבות כי נוכח הקטל בדרכים, מצווים בתי המשפט לתרום תרומתם למלחמה בתאונות הדרכים. מפסיקת בית המשפט העליון עולה כי במציאות המצערת שבה אנו מצויים, מתחייבת הטלת עונשים מכאיבים שיש בהם כדי להרתיע את הנוהגים בחוסר זהירות בדרכים, ויש להעדיף את אינטרס כלל המשתמשים בדרך על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם. משפט פלילינאשם