ערעור מע"מ על מס עסקאות

פסק דין 1. ההליך והרקע. ההליך בפני הינו ערעור מע"מ כנגד החלטת המשיב לחייב את המערערות במס עסקאות בגין ויתור המועצה המקומית רמת ישי (להלן: "המועצה"), על היטלים ואגרות המוטלים על פיתוח ו/או תשתית, ויתור שנעשה תמורת ביצוע עבודות פיתוח ע"י המערערות עבור המועצה. המשיב מסתמך על הסכם שבין המערערת (להלן: "ס.ב.י.ב) למועצה מיום 9.5.00 (להלן: "ההסכם"), לפיו קיבלה על עצמה ס.ב.י.ב את ביצוע העבודות באתר הבניה. סעיף 15 להסכם קובע: "על ידי קיום כל (כתוב בטעות "כי" ד.ב.) התחיבויותיה לפי הסכם זה תפרע סביב לרשות פרעון מלא של כל התשלומים החלים כחוק על מקבל היתר בגין עבודות פיתוח ותשתית" המערערות טוענות בין יתר טענותיהן, כי הוראות ההסכם אינן יוצרות קורלציה בין עלות התקנת התשתיות אשר בוצעו ע"י המערערות לבין סכומי ההיטלים החלים במידה והעבודות היו מבוצעות ע"י המועצה וכן כי המועצה לא נתנה למעשה כל תמורה שהיא למערערות וההסדר בדבר פטור מהיטלים נמצא בחוקי העזר של המועצה. לשון אחרת: אין בפנינו עיסקת חליפין ואין מדובר בדרך מקוצרת לגביה נוחה, שכן ממילא על פי חוקי העזר אין הרשות רשאית לגבות תשלום בגין היטלים. בהליך אחר שבין ס.ב.י.ב והמועצה, תקפה ס.ב.י.ב את ההסכם וכן את אופן חישוב תשלומי החובה לאחר ניכוי ההיטלים ואגרות עליהם ויתרה המועצה (ת"א 622/94 ס.ב.י.ב נ' המועצה המקומית רמת ישי). בפסק דין שניתן בתיק הנ"ל (להלן: "פסק הדין") נקבע, כי הסכומים הנדרשים בהסכם הנ"ל ע"י המועצה מס.ב.י.ב בגין אגרות והיטלים, אינם חורגים באופן מהותי מהסביר ולכן נדחתה תביעתה של ס.ב.י.ב. 2. טענות המשיב. המשיב מעלה טענה מקדמית והיא, שפסק הדין כולל בתוכו ממצאים היוצרים השתק פלוגתא בהליך הנוכחי. לגישת המשיב משמעות פסק הדין היא, שההסכם סביר וההתחשבנות הסופית בין רמת ישי לס.ב.י.ב הכוללת קיזוז בגין שווי הויתור על היטלים ואגרות (להלן: "הליך הקיזוז") נעשתה כדין. היות והמערערות לא ערערו על פסק דין זה הפך הוא לפ"ד חלוט. הליך הקיזוז מהווה עיסקה לכל דבר ועל כן הוציא המשיב למערערות שומת עסקאות נשוא ערעור זה. המשיב טוען, כי ההסכם הנ"ל שריר וקיים והשומה שהוצאה על פיו תקפה אף היא. לגישתו, המחלוקת בעניינו של ההסכם כבר עלתה בדיון הקודם ורוב הדיון הקודם עסק בניתוח סעיפי ההסכם הנ"ל. אמנם אין זהות צדדים בהליך הקודם ובהליך זה, אך אין בכך על מנת למנוע את השתק הפלוגתא באשר היה יומה של ס.ב.י.ב לעניין פלוגתא זו (ס.ב.י.ב תובעת ביחד עם חברת ב.ס. השקעות בע"מ ומהווה צד משותף לה בהליך זה). 3. טענות המערערות לגישת המערערות המשיב לא הבין את מהות טענתן של המערערות בהליך זה. המערערות אינן טוענות טענה כלשהי נגד תקפות ההסכם, להיפך - הן אף צרפו את ההסכם לכתב הערעור שלהן. טענת המערערות היא, כי הבסיס לערעור שלהן הוא היות ההסכם הנ"ל למעשה היתר מצד רמת ישי לביצוע עבודות הפיתוח, על פי האמור בחוקי העזר. הפטור מתשלום היטלים, אינו מכוח ההסכם אלא מכוח ההסדר החקיקתי שבחוקי העזר ולא היה כל ויתור מצד המועצה. לגישת המערערות, המשיב טוען השתק פלוגתא לגבי טענה שלא נטענה על ידם ועל כן יש לדחות טענה זו. 4. דיון ומסקנות דין טענות המשיב להידחות. ראשית, מודות המערערות ואף מדגישות בסיכומיהן, כי אין הן טוענות דבר לגבי תקפות ההסכם הנ"ל ואף מסתמכות עליו בערעור זה. השתק פלוגתא יכול למנוע העלאת טענה שהיא חיונית לתוצאה והיא סותרת הכרעה של רשות שיפוטית בהליך קודם (לעניין זה ראה ע"א 6753/96 מ.מ.ח.ת. בע"מ נ' ישראל פרידמן, פד"י נ(5) 418 בעמ' 422). במקרה דנן, סבור המשיב שהשאלה העובדתית שהועלתה בטיעוני המערערת היא, האם ההסכם הנ"ל תקף והאם הליך הקיזוז נעשה על פי דין, אך סברתו של המשיב בטעות יסודה, שהרי המערערות מדגישות כי מבחינתן מדובר בהסכם תקף ומשמעות העניין היא כי הליך הקיזוז שהוסדר בהסכם תקף אף הוא. מכאן, שנושא תקפות ההסכם אינו במחלוקת בהליך זה ואין מקום להזקק לדוקטרינה של השתק פלוגתא. טענות המערערות נוגעות לפרשנות ההסכם ויחסו להסדר הסטטוטורי שבחוקי העזר. לפיכך, נדחית הטענה המקדמית. הוצאות בסך 2,500 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום לפי התוצאות בתיק העיקרי. ערעורמיסיםמע"מ (מס ערך מוסף)