ועדת ערר קבילות פנקסים

החלטה זו היא פנייה של ועדת ערר לקבילות פנקסים לפי סעיף 146(ה) לפקודת מס הכנסה, למתן חוו"ד משפטית, בשאלה שהועדה הפנתה לביהמ"ש. הרקע לבקשה זו, הוא כדלקמן: פקיד השומה חדרה (להלן: "פ"ש") מסר למאפיית המשולש בע"מ (להלן: "המאפייה"), החלטה מיום 20.7.95 לראות את פנקסי החשבונות של המערערת כבלתי קבילים מן הטעם שהתגלה אי רישום תקבול בסך 960 ש"ח, וזאת בביקורת שנערכה אצל מוביל המאפייה ביום 20.7.95. בנימוקי השומה נאמר עוד, שביום 11.9.95 נערכה ביקורת שגילתה שביום 20.7.95 ניתנו עד שעת הביקורת למוביל 3 תעודות משלוח בסכום כולל של 1,330 ש"ח. המאפייה ערכה חשבונית מס לאחר הביקורת בגין 3 תעודות המשלוח האמורות, לפיה נמכרו 3,840 פיתות בסך 960 ש"ח ולא כללה בה 325 לחמניות שנמכרו בשעות המוקדמות של הבוקר. בישיבה מיום 7.5.96 הוחלט ששני הצדדים יגישו תצהירים אליהם יצורפו כל המסמכים ונקבע דיון בקדם משפט נוסף ליום 26.6.96. ביום 6.6.96 ביקש ב"כ פ"ש, לדחות את קדם המשפט כדי לבדוק מחדש את הפסילה שנקבעה למאפייה. ביהמ"ש נעתר לבקשה וקדם המשפט נדחה ליום 12.11.96. ב- 19.6.96 וב- 3.11.96 העבירה המאפייה לפ"ש לפי דרישתו, פנקסי חשבוניות, פנקסי תעודות משלוח, פנקסי קבלות, גלילים של סרטי קופה רושמת, פנקס קופה, קלסר קבלות וקלסר חשבוניות. ביום 13.6.96 התקיים דיון אצל פ"ש בנוכחות מנהל המאפייה ומר שוקרון רואה החשבון של החברה. בהתאם לרשום בתרשומת של אותה ישיבה, נשאלו בה שאלות לגבי אופן ניהול מערכת החשבונות ומנהל המאפייה ורואה החשבון הסבירו את נוהלי הרישום כפי שהם קיימים במאפייה. בהמשך, הגיעו הצדדים להסכם פשרה בזה הנוסח: "1. פנקסי החשבונות של החברה המערערת לשנת המס 1995 יראו כקבילים. 2. לא יותר לחברה המערעתר ניכוי בשל פחת בשנת המס 1995 בסך 18,338 ש"ח. 3. יתואמו הוצאות המימון של החברה המערערת בשנת המס 1995 בסך 44,550 ש"ח המהווים הפרשי הצמדה שנזקפו לזכות הלוואות בעלי השליטה באותה שנת מס. 4. לא ינקטו כל הליכים פליליים נגד המערערת או מי ממנהליה או עובדיה בגין הממצאים של הבקורת מיום 25.5.95. 5. כל צד ישא בהוצאותיו. 6. כב' בית המשפט מתבקש לתת להסכם הפשרה הנ"ל תוקף של פסק דין". ביום 7.11.96 התבקש ביהמ"ש ליתן להסכם הפשרה דלעיל תוקף של פסק דין ואכן ניתן פסק דין באותו יום. בשנים 98, 99 - נערכה ע"י פ"ש ביקורת ספרי המאפייה ובעקבות בדיקה זו, נשלחה ע"י פ"ש הודעה למאפייה ביום 2.9.99, כי ספרי המאפייה לשנים 95, 96, 97 נפסלים מכוח סעיף 130(ג) לפקודת מס הכנסה. המאפייה הגישה ערר בפני ועדת הערר לקבילות פנקסים ובאשר לשנת המס 95 טענה, כי פ"ש מנוע מלפסול את ספרי המאפייה לפי סעיף 130(ג) הנ"ל, וזאת בשל הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין והשאלה נשוא הדיון הנוכחי שהועדה הפנתה לביהמ"ש, היא האם יש לקבל את עמדת המאפייה, אם לאו. לדעתי, יש לקבל את עמדת המאפייה ולקבוע, שפ"ש מנוע מלטעון שספרי המאפייה אינם קבילים לשנת 95. ואלה נימוקי: השאלה בפני היא כיצד לפרש את הסכם הפשרה שעליו מושתת פסק הדין. האם האמירה הכלולה בו כי "פנקסי החשבונות של החברה המערערת יראו כקבילים", משמעותה היא רק שהפסילה הנובעת מאי רישום תקבול ספציפי מתבטלת, או שמא הספרים הם קבילים לכל דבר וענין. אמנם, ערעור מס הכנסה 102/95 מתיחס לאי רישום תקבול ספציפי, אך ההסכם שנערך בין הצדדים וקיבל תוקף של פס"ד יש לו לכאורה משמעות רחבה יותר. כאן המקום לציין, שלא פעם בערעורים על פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול, נעשים הסכמים בעלי היבט רחב עד כדי קביעתה הסופית של השומה לשנת המס אליה מתיחס אי רישום התקבול. במקרה הנדון, לא נעשה הסכם בעל תחולה כה רחבה ושאלת השומה הושארה פתוחה, אך מן הצד השני, לא הסתפקו הצדדים בקביעה בדבר תוקפה של הפסילה, אלא נקבע באופן פוזיטיבי כי פנקסי החשבונות של החברה המערערת יראו כקבילים. כמו כן, כלל ההסכם הוראות הנוגעות לאי התרת ניכוי בשל פחת ותיאום הוצאות המימון. בהודעה שנמסרה על הסכם הפשרה לביהמ"ש, לא נאמר רק שהערעור התקבל ללא צו להוצאות, אלא גם שם הודגש הפן החיובי שלפיו "פנקסי המערערת לשנת 95 יקבעו כקבילים". הויתור על הליכים פליליים, המופיע בהמשך ההסכם וגם בהודעה על ההסכם, מתיחס אמנם לממצאי הביקורת מיום 25.5.95, אך לא מתחייב מכך שקבילות הספרים עליה דובר באופן כללי מבלי להתיחס לאותה ביקורת, נקבעה רק בהקשר לאי רישום תקבול ספציפי. "קבילות", היא מושג כללי ואם רוצים לסייגו לעילה ספציפית, יש לעשות זאת במפורש. ההסכם נערך הרבה לאחר ששנת המס 95 נסתיימה. בטרם נעשה ההסכם, הועברו לפ"ש מסמכי הנה"ח של החברה ונערך דיון לגבי סדרי ניהול הספרים של המאפייה. לא היה כל קושי לעמוד על ליקויים בהנהלת החשבונות, שכן כל החומר שנדרש מהמאפייה, נמסר לידי פ"ש. אין לפנינו מקרה שבו התקיים אירוע לאחר עריכת הסכם הפשרה ולא היתה כל מניעה לכך שפ"ש יוכל לקבל תמונה שלמה לגבי אופן ניהול הספרים. אשר על כן, אני מקבל את עמדת המאפייה, לפיה אין פ"ש רשאי לראות את ספרי המאפייה כבלתי קבילים לשנת המס 95 מכל עילה שהיא. בנסיבות המקרה, אין צו להוצאות. עררועדת עררקבילות ראיותקבילות