איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

בית המשפט פסק כי הלכה היא, כי אין ביטויים בהם נקטו צדדים לעסקה, מלמדים בהכרח על סיווגה במישור המיסי; השאלה היא תמיד, מהו שעמד בפועל מאחוריהם. לשון אחר, לצורך בחינת תוצאות המס הנובעות מעסקה שביצע הנישום, המציאות העובדתית היא הקובעת את סיווגה של העסקה במישור המיסי, ולא אריזתה הסמנטית. בלשונו של השופט בכור בע"א 175/79 מנהל מס שבח מקרקעין נ' אביבית בע"מ, פ"ד לד (1) 802, 804: "הלכה פסוקה היא שעיסקה נבחנת לצרכי הטלת מס על פי טיבה, כמות שהצדדים עשו אותה ולא על פי טיבה כפי שיכלה להיות לו עשו הסכם שונה... אבל כאשר נדרש בית המשפט לטפל בשאלת חבות העסקה במס, המונחים בהם השתמשו הצדדים להסכם והלבוש שבו הם הלבישו את ההסכם מהווים ראיה לכאורית על טיב תוכנו, ולא יותר מזה; ואם תוכנו של ההסכם מראה שהמדובר בעסקה שונה במהותה הממשית משם התואר או הלבוש שניתן לה בהסכם, לא ישעה בית המשפט לאותו שם תואר או לבוש, וידון בענין על פי טיבה האמור של העסקה כפי שהיא משתקפת ממהות ההסכם על פי תוכנו האמיתי" (ר' באותו ענין גם, ע"א 614/82 מנהל מס שבח מקרקעין נ' חברת ש.א.פ בע"מ, פ"ד מא(3) 735 עמ' 738; ע"א 1444/90 דרעד בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א, פ"ד מו(4) 169, עמ' 172; רע"א 8522/96 רוכוורגר רוטמנטש חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1 מיסים יא3/ ה70-; וכן, עמ"ה 4/92 ע. שפרירי נ' פקיד שומה צפת, פד"א כ"א 258, עמ' 261). שונה הדבר כאשר ענין לנו בביטויים בהם השתמשו הצדדים להתדיינות, במסגרת כתבי בי-דין שהגישו בהקשר להליך נשוא המחלוקת ביניהם. הרי, באלה אמורים הם לתת ביטוי מדויק וברור למושאי תביעותיהם ולסעד המבוקש על ידיהם; שאחרת לא ישיגו את שהתכוונו להשיג. כך השופט זוסמן בספרו, "סדר הדין האזרחי", מהדורה שישית, 1991, סעיף 120, עמ' 146: "...ומכל מקום מחובתו של בית המשפט לבדוק, לפני שיפעיל את סמכותו בכיוון זה על פי יוזמתו, האם העובדות המקימות את העילה המשפטית, אשר ניתן לדעתו להיזקק לה, אכן נטענו במפורש בכתב התביעה, ולא רק ניתן להסיקן במשתמע ממה שנאמר על ידי הצדדים או העדים במהלך המשפט. שכן אם לא יוקפד על כך, הרי עלול להתממש החשש, שבית משפט זה, מפי השופט זילברג, נתן לו ביטוי עוד בע"א 37/48, נוראיל אליקים נ' בנימין אליעזרוב, פ"ד ג', עמ' 193, בעמ' 195 באומרו: "אם העובדה לא נטענה כלל ע"י התובע ולא שמשה מעולם עילה לתביעתו, אין בית המשפט ... רשאי לגלותה ביוזמת עצמו מתוך חומר הדין...". שאלות משפטיותמיסים