תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים

פסק דין 1. המשיבים רכשו, כל אחד בנפרד ובמועד שונה, מכוניות, מהמבקשת, שהינה היבואן הבלעדי של מכוניות פיג'ו בארץ. מדובר במכונית פיג'ו מדגם 206 שרכשה המשיבה 1 ומכונית פיג'ו מדגם 307 שרכש המשיב. לשניהם טענות לגבי תיבות ההילוכים האוטומטיות שהותקנו במכוניותיהם. לדבריהם, אשר נסמכו על חוות דעת של מומחים, תיבות ההילוכים היו פגומות ומנעו מהם נהיגה בטוחה וראויה ברכב החדש. בתובענה שבפני תובעים המשיבים פיצויים בשווי עלות החלפת תיבת ההילוכים וכן עבור עוגמת נפש שנגרמה להם כתוצאה מהתקלות שהתגלו. לתביעתם צרפו המשיבים בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית (בש"א 21911/06) אותה ינהלו בשם אלפי רוכשי כלי רכב דומים מהמבקשת. סכום התביעה האישית של כל אחד מהמשיבים עומד על -.57,586 ₪. לטענתם, כ-6,000 איש רכשו את המכוניות עם הגיר הפגום מהמבקשת ולפיכך יש לחייב את המבקשת לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה הנ"ל את הסך הנ"ל. 2. בבקשה שבפני (בש"א 26579/06) עותרת המבקשת, אשר נגדה הוגשה התובענה והבקשה להכיר בה כייצוגית, למחיקתן ו/או דחייתן על הסף. בבקשה זו יש ממש. לא ברור כלל מלשון הבקשה עצמה (ואף לא מכתב התביעה) מהו הפגם שהתגלה בתיבת ההילוכים האוטומטית והאם הפגם שהתגלה קיים ואף זהה לכלל 6,000 המכוניות שנרכשו מהמבקשת ע"י רוכשים שונים. נטען, אמנם, כי הפגם בתיבת ההילוכים "היא בעיה זהה" לכל כלי הרכב וכי יש להחליף את תיבת ההילוכים בכולם, אך אין כל ראיה של ממש, ולו לכאורית, התומכת "בקביעה" או טענה זו. 3. יתירה מכך: המומחה מטעם המשיבים אשר שתי חוות דעת שלו צורפו לתגובת המשיבים למחיקת הבקשה על הסף, קובע במפורש כי התקלות שמצא ואליהן התייחס בתיבות ההילוכים נמצאות אותן בדק בלבד. אין הוא יכול לקבוע, כך נאמר על ידו במפורש, כי מדובר בתקלה סדרתית זהה הנמצאת ברכבים אחרים מאותו סוג או דגם. (ראה סעיף 13.7 ו-14.5 לחוות הדעת שצורפו כנספחים ז'-ח' לתגובת המשיבים בבש"א 26579/06). זאת ועוד: בשתי חוות הדעת שצורפו ע"י המשיבים (לכל מכונית בנפרד) מתוארים פגמים ו/או ממצאים שונים שאינם זהים. כך מכל מקום עולה מנוסחן ולשונן של שתי חוות הדעת, ובעיקר מהאמור בפרק הממצאים והמסקנות. 4. לא ניתן בנסיבות אלה לקבוע, ולו לכאורה, כי מדובר בקיומם של פגמים זהים בכל המכוניות שנרכשו ע"י חברי הקבוצה, אותם מבקשים המשיבים לייצג. משכך, לא עלה בידי המשיבים להצביע על קיומה של "קבוצה" כל שהיא, אשר במכוניותיהם של חבריה, התגלה פגם זהה וכתוצאה מכך, נזק בשיעור זהה. על מנת לבסס, בנסיבות אלה, תביעה נגד המבקשת בגין פגמים שהתגלו בתיבת ההילוכים, יש צורך לבדוק כל אחת מהמכוניות הפגומות באופן נפרד ופרטני על מנת לזהות ולאבחן את הפגם ומקורו ואת עלות תיקונו. הדעת נותנת וכך סביר להניח, כי לא כל פגם שיתגלה, אם יתגלה, בתיבת הילוכים של מכונית מסוימת, זהה לפגם שיתגלה בתיבת ההילוכים של מכונית דומה אחרת. מן הסתם, עלות התיקון או ההחלפה של החלק הפגום תהא שונה בכל מכונית. 5. אף אם אניח - לצורך הדיון - כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית לקיומם של פגמים בתיבת ההילוכים במכוניותיהם של רוכשי המכוניות או "חברי הקבוצה" - תשתית שלא הונחה כלל ועיקר - אף אם כך, לא ניתן לפסוק פיצוי אחיד או זהה לכל חברי הקבוצה. ודאי שלא ניתן לפסוק פיצוי בשיעור זהה, לכל אחד מחברי הקבוצה, בגין עוגמת נפש כפי שנתבע ע"י המשיבים. פיצוי בראש נזק זה נפסק על יסוד נסיבות אינדיבידואליות של כל תובע, או בעל רכב פגום, בנפרד ובהתחשב בסבל שנגרם לו, אשר מידתו ושיעורו שונים מתובע לתובע. 6. בנסיבות אלה, כאשר הפגמים שהתגלו, אם התגלו, והסעדים הכספיים המבוקשים אינם זהים, לא ניתן לנהל את תביעת המשיבים כתובענה ייצוגית בשם כל בעלי זכות התביעה, אשר ברכבם התגלו הפגמים נגד המבקשת. (ראה: ת.א. (חיפה) 967/00 באסין - עיריית קרית ביאליק של בית המשפט המחוזי בחיפה ופסק הדין בפרשת פרנקישה שצוטט שם (ע"א 86/69 פד"י כ"ג(1) 645). יתירה מכך: סכום התביעה האישית של כל אחד מהמשיבים (כ-.57,000 ₪) מצדיק הגשת תובענה נפרדת ע"י כל אחד מרוכשי המכוניות שבהן התגלו הפגמים. במסגרתה יתקיים בירור פרטני לגבי מהות הפגמים והיקף הנזקים הנטענים ע"י כל תובע שיגיש תובענה נפרדת נגד המבקשת. זוהי האכסניה הראויה והמתאימה במקרים מעין אלה, ולאו דווקא בירור במסגרת תובענה ייצוגית. יהא על בית המשפט לערוך בכל מקרה בירור פרטני לגבי הפגמים שהתגלו בכל מכונית בנפרד ושיעור הנזקים שנגרמו כתוצאה מכך. בירור כזה אינו מתאים למסגרת של תובענה ייצוגית. (ראה ע"א 3613/97 - אזוב - עיריית ירושלים פד"י נ"ו(2) 787). 7. בקשת המבקשת לדחות על הסף את בקשת המשיבים לאשר התובענה כייצוגית מתקבלת ולפיכך: א. אני דוחה את הבקשה שהוגשה בבש"א 21911/06. ב. אני מוחק התובענה שהוגשה בת.א. 2331/06 מחוסר סמכות עניינית של בית משפט זה לדון בה. ג. המבקשים (יחדיו) ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסכום של -.40,000 ₪ בצרוף מע"מ הילוכיםפיצוייםתקלות ברכבתקלה בגיר (רכב)