תביעה נגד פלאפון על התחייבות

פסק דין 1. 1. התביעה, היא תביעה לקבלת החזר תשלומים, אשר התובעת טוענת, ששולמו על ידה ביתר לנתבעת, אשר חייבה אותה בהם, שלא כדין, ובניגוד להסכם ביניהם ובניגוד להבטחות של הנתבעת, שהתובעת הסתמכה עליהם, בהתקשרה עם הנתבעת. 2. 2. הנתבעת, היא חברה המספקת טלפון אלחוטי נייד, ומעת לעת, במסגרת מבצעים, מציעה ללקוחותיה שדרוג של המכשיר ו/או שיפור בתנאי ההתקשרות עימה. 3. 3. התובעת, לקוחה של הנתבעת מיום 20.6.06. מועד בו החלה ההתחייבות של התובעת, להישאר במסלול ההתקשרות עליו חתמה, למשך 36 חודשים (להלן - "ההסכם המקורי"). לפי ההסכם המקורי, התובעת, אמורה להנות מזיכוי חודשי בסך של 40 ₪, למשך 18 חודשים (להלן - "הזיכוי"), בכפוף לצריכת זמן אוויר מהנתבעת, בסך של 125 ₪ לחודש. 4. 4. בטרם הסתיימה תקופת הזיכוי, יזמה הנתבעת, שווק לסטודנטים , לשדרוג מכשיר. 5. 5. התובעת, חתמה על הסכם חדש(להלן - "ההסכם החדש"), ביום 8.11.06 שצורף כנספח א' לכתב התביעה. במסגרת ההסכם החדש, סופק לתובעת מכשיר חדש משודרג (להלן - "השידרוג") ובה בשעה במסגרת ההסכם, נותר אצלה המכשיר הישן (להלן - "הוספת מינוי"). 6. 6. התובעת, מאשרת, כי על פי ההסכם החדש, קיבלה החזר בסך של 300 ₪, בגין הפסקת השתתפותה במסלול ההסכם המקורי. 7. 7. התובעת, דורשת תשלום זיכוי בסך של 40 ₪ לחודש, אשר היתה זכאית לו לפי ההסכם המקורי, אשר לפיו, נותרה לה תקופת זיכוי שטרם מומשה, וזאת עד לתום 32 חודש, ממועד החתימה על ההסכם המקורי. 8. 8. הנתבעת טוענת, כי עם החתימה על ההסכם החדש, בוטלה ההתקשרות המקורית, כולל הזיכויים שניתנו במסגרתה, והוחלו זיכויים אחרים, לפי ההסכם החדש. 9. 9. לטענת הנתבעת, התובעת זכאית גם היום ל-40 ₪ זיכוי, אך זאת בכפוף לשימוש בזמן אוויר של 125 ₪ במכשיר הישן, הוא המכשיר המשפחתי כיום, וזאת לפי ההסכם המקורי, וזאת לתקופה של 18 חודש, קרי: עד ליום 19.12.07. 10. 10. כך גם דחתה הנתבעת את דרישת התובעת לתת הטבה, של 20 דקות חינם, לתקופה של 32 חודש. לדבריה, ניתן לתת זאת כהטבה זמנית ולא לזמן בלתי מוגבל או ל-32 חודש (כאמור בעמ' 2 שורות 15-12 לפרוטוקול). אכן, לפי עדותה נציגת הנתבעת שביצעה את עיסקת השדרוג, ניתן לתובעת ה זיכוי של 20 דקות חינם, כהטבה חד פעמית, לחודש אחד בלבד. מסקנות: 11. 11. התובעת, התקשרה, בהסכם החדש, לאחר שבררה היטב את פרטי ההתקשרות; הוצג לה ההסכם ותנאיו; ניתנו לה הסברים לגביו. יחד עם זאת, הואיל ומדובר בעיסקת שדרוג, אשר מותירה בידי הלקוחה-התובעת את המכשיר הישן, כמכשיר משפחתי, ומתווסף לו מכשיר שדרוג עם תנאי התקשרות אחרים, טעתה התובעת לחשוב כי תנאי ההתקשרות הקודמים, למכשיר הישן, יישארו בעינם, באופן בו ישולבו עם השימוש בפועל במכשיר החדש- המשודרג, לפחות לעניין מיכסת השיחות המזכה בזיכוי האמור לעיל. ולא כך הוא. 12. 12. התובעת, זכאית לפי ההסכם החדש, לקבל זיכוי של 40 ₪ הוא הזיכוי עפ"י ההסכןם המקורי, אך זאת רק אם היא תעשה שימוש במכשיר הישן, דווקא, בסך של 125 ₪ לחודש (כאמור בהסכם המקורי שצורף כנספח א' לכתב ההגנה, בעמ' 2 בטבלת הזיכויים, ובדברי ההסבר לזיכוי, בעמ' 3 להסכם המקורי). 13. 13. ספק אם תנאי זה מהווה זיכוי, בהתחשב בכך שמדובר בעיסקה המוצעת לסטודנט, במסגרתו הוא יחזיק ברשותו, מעתה, שני מכשירים, כאשר האחד משפחתי והשני רגיל. הזיכוי, מותנה בהוצאה מינימלית גבוהה יחסית, כטענת התובעת. 14. 14. התובעת, דרשה את ביטול העיסקה, כחמישה חודשים לאחר ביצוע העיסקה. חודשים, בהם היא עשתה שימוש בשני המכשירים; בין אם בשיחות ,ובין אם במשלוח הודעות, תוך ניצול ההטבות שניתנו לה.בדין עשתה כן, עפ"י ההסכמים. 15. 15. התובעת טוענת להטעיה מצד הנתבעת, באי גילוי עובדות שהיו ידועות לנתבעת, ואשר היה על הנתבעת לגלותם לה, בטרם החתימה על ההסכם החדש. 16. 16. בנסיבות אלו, של התקשרות בכתב; חתימה על תנאי ההתקשרות;שימוש במכשירים לתקופה ארוכה,תשלום חשבונות ללא ערעור , למרות היעדר זיכוי של 40 ₪ בחודש ומבלי שהתובעת טרחה לברר זאת עובר לחשבון הראשון או בחשבונות הבאים. בכל אלו אין כדי להצדיק את ביטול העיסקה. על לקוח, המעוניין לבטל עיסקה, להזדרז לעשות כן בתוך זמן סביר, לאחר שנודעה לו עילת הביטול, ועליו לעמוד בנטל, להוכחת ההטעיה. 17. 17. מעדות התובעת , כמו גם מעדות נציגת הנתבעת, ששיווקה את השדרוג, לא השכנעי כי היתה הטעיה כטענת התובעת . התובעת לא הרימה את הנטל להוכחת טענתה, כי היא התקשרה בעיסקאות, לשדרוג ולמינוי משפחתי, בנסיבות של הטעיה. כך גם, עיון בהסכמם החדש , כמובא לעיל, מלמד כי התניות נרשמו בהסכם באופן גלוי וברור. 18. 18. מעבר לכך, אם סברה התובעת כי היתה הטעיה, היה עליה להזדרז ולבקש את ביטול העיסקה , במסגרת חובת תום הלב ,במסגרת דיני החוזים ,בביטול עיסקה, וכפי שניתן גם ללמוד מהוראות חוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981 ,בכפוף להוכחת הטעיה , או פגם בעיסקה, שכאמור לא הוכחו ע"י התובעת. 19. 19. שונים הדברים, ביחס לדרישה הנוספת של התובעת לזיכוי בסך של 40 ₪ לכל תקופת הזיכוי שנותרה לה, קרי: מיום 11/06 מועד חתימת ההסכם החדש, ועד ליום 12/07 , מועד סיום הזיכוי לפי ההסכם המקורי. 20. 20. בנסיבות , שפורטו לעיל, של שתי התקשרויות ושני מכשירים, מבלי להוכח שהנתבעת הבהירה ללקוחה- התובעת ,ווידאה שידוע לה כי הזיכוי ישאר ,בתנאי של תשלום בסך של 125 ₪ בחודש, למכשיר הישן - המשפחתי כיום, יש מקום לחייב את הנתבעת בפיצוי בגין אי מימוש הזכות לזיכוי. 21. 21. מעדות העדה מטעם הנתבעת, אנדיראה, ששיווקה את עיסקת השדרגו, לא השתכנעתי כי היא הבהיר לתובעת, שעליה לבצע שיחות ,בסך של 125 ₪, כדי להנות מהזיכוי בסך של 40 ₪ לחודש. 22. 22. עדות התובעת, עשתה עלי רושם מהימן, שלא הובהר לה ע"י העדה, אנדיראה, התנאי, למתן הזיכוי, תנאי, אשר לדבריה, בהיותה סטודנטית, ובהתייחס לכך שהמינוי הוא משפחתי, מהווה תנאי מכביד, וספק אם יש בו משום זיכוי, מבחינת הלקוח - הסטודנט, במקרה זה. 23. 23. הנתבעת, בכתב ההגנה ובטיעוניה בע"פ, הודיעה כי לפנים משורת הדין, היא נכונה לתת תשלום כלשהו לתובעת, מבלי להודות בהטעיה או בחבות כלשהי. 24. 24. בנסיבות אלו, אני קובעת כי על הנתבעת, לשלם לתובעת את הזיכוי בסך 40 ₪ לתקופה של החל מחודש , 12/07 , לאחר חתימת ההסכם החדש , ועד לתום תקופת הזכאות לכך לפי ההסכם המקורי, קרי: עד לחודש 12/07 . בכך יהיה משום איזון בין זכויות התובעת, כלקוחה, לבין זכויות הנתבעת כנותנת שירות, אשר התובעת מחוייבת להסכמים שנחתמו ביניהם כדין, ולא מתוך כוונת הטעיה , תוך שימת לב לנסיבות ההתקשרות , בהיותם עם סטודנטים דווקא, ולספק שהתעורר , בדבר אי מתן הבהרות מספיקות לתנאי בהסכם החדש , לקבלת הזיכוי עפ"י ההסכם המקורי. 25. 25. אני דוחה את טענת התובעת, לעניין זכותה לקבלת זיכוי, של 20 דקות , ללא הגבלת זמן , אשר אין לה בסיס בהסכם, או במסמך אחר חתום ע"י הנתבעת, ולא הוכח כי ניתנה לה התחייבות כזו . התחייבות, אשר לא סביר שתינתן ע"י הנתבעת, לפרק זמן לא מוגבל, וללא גיבוי לכך בכתב. 26. 26. לסיכום, התובעת , לא עמדה בנטל להוכחת הטעיה או הפרת הבטחה ולא השתכנעתי, כי בנסיבות אלו של ההתקשרות בהסכם החדש , לא היתה התובעת מתקשרת בעיסקה,אשר מהטבותיה , נהנתה מס' חודשים, בטרם הגשת התביעה. על כן, נדחית התביעה לביטול ההסכם החדש. 27. 27. הנתבעת, גם היא לא עמדה בנטל להוכחת נסיבות ההתקשרות, באופן בו תעמוד התובעת, על כל תנאיו , לרבות מימוש הטבות קודמות, ועל כן אני מקבלת את התביעה, בחלקה. 28. 28. לפיכך, הנתבעת, תשלום לתובעת סך של 520 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך של 200 ₪ . 29. 29. התשלומים, ישולמו תוך 20 יום מהיום, וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. פלאפוןסלולר (תביעות)