תביעה נגד איסתא - אי הודעה על ביטול טיסה

פסק דין 1. עניינה של התובעננה שלפנינו, פיצוי התובעת בסכום של 17,800 ₪ בשל עיכוב בטיסה מניו יורק חזרה לישראל. טענות התובעת 2. לטענת התובעת בכתב התביעה, היא הגיעה לשדה התעופה קנדי בניו-יורק על מנת לשוב לישראל בטיסה מס' 8982, ביום 26.9.06 בשעה 11:00 (שעון ניו יורק). מבלי שניתנה לה כל הודעה מוקדמת, נוכחה התובעת לדעת שהטיסה בוטלה, ולא היה איש שיוכל לתת לה פרטים מדוייקים מדוע ולמתי נדחתה הטיסה. רק כאשר יצרה קשר, כעבור מספר שעות, עם משרדה בישראל של הנתבעת מס' 2 (להלן - איסתא) - נודע לתובעת שהטיסה נדחתה בכ-16 שעות. התובעת טוענת כי נציגת איסתא בשם טרבלסי גלית (להלן - גלית) הודתה שהיה ידוע לה על הדחיה, וכי שכחה להודיע לתובעת על כך. 3. התובעת טוענת כי עברה חוויה טראומטית ומתישה בהיותה לבד בשדה התעופה בפעם הראשונה בחייה ומבלי לדעת אנגלית. זאת ועוד, לטענת התובעת היא נאלצה לנסוע לקרובי משפחה בברוקלין והתשלום הלוך וחזור לשדה התעופה עלה 200 $. 4. עוד טוענת התובעת, כי היא בררה 24 שעות לפני הטיסה המתוכננת באתר האינטרנט אם יש שינוי במועד הטיסה ולא נמצא שינוי כלשהו. יצויין, כי התובעת לא פירטה באיזה אתר אינטרנט מדובר. טענות איסתא 5. לטענת איסתא בכתב ההגנה, היא הינה סוכנות נסיעות המתווכת בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל, ועל כן מן הדין למחקה מכתב התביעה בהעדר יריבות בינה לבין התובעת. 6. לגופו של ענין טוענת איסתא , כי ביצעה עבור התובעת הזמנה לטיסות סדירות במסלול תל-אביב-ניו יורק-תל אביב, המופעלות בדרך של שיתוף פעולה מסחרי בין חברת אל-על לבין הנתבעת מס' 1 (להלן - דלתא), כאשר הספק והמוביל האווירי היה דלתא. לטענתה, השינוי במועד הטיסה נודע לה רק לאחר שהתובעת יצרה קשר מחו"ל עם גלית, וכי מקורו בשיקולים ו/או אילוצים אופרטיביים של דלתא אשר לאיסתא אין כל שליטה עליהם ו/או אחריות בגינם. 7. עוד טוענת איסתא, שאין זה מתפקידה לעדכן את הנוסעים בנוגע לשינויים בטיסות החזור שלהם אלא זו אחריותו של המוביל, קרי דלתא. משלא עשתה דלתא כן, התרשלה כלפי התובעת והאחריות בשל נזקי התובעת רובצת לפתחה של דלתא בלבד. 8. טענה נוספת שמעלה איסתא היא, כי לתובעת אשם תורם בשיעור של 100% בכך שלא אישררה את טיסתה חזרה 72 שעות מראש לפני מועדה, כפי שנדרשה לעשות, דבר המצויין על גב כרטיס הטיסה ואשר הובהר גם לתובעת על ידי נציגת איסתא במועד ביצוע ההזמנה. אילו עשתה כן, היתה יודעת על השינוי ולא היה נגרם לה כל נזק. בהקשר זה טוענת איסתא, שהתובעת לא ציינה באיזה אתר אינטרנט ביררה את מועדי הטיסה 24 שעות לפני הטיסה, ובכל מקרה אין הדבר פוטר אותה מאישרור הטיסה כנדרש. 9. לגבי הנזק טוענת איסתא, כי התובעת לא הוכיחה את נזקיה וכי למעשה לא נגרם לה כל נזק, ולחילופין - אין איסתא אחראית לנזקים הנטענים והמוכחשים על ידה. טענות דלתא 10. לטענת דלתא בכתב ההגנה, מועד הטיסה נשוא התביעה נדחה על ידי חברת אל-על. דלתא עידכנה את איסתא על השינוי למעלה מעשרה ימים עובר למועד הטיסה המקורי, ואילו איסתא כשלה במילוי חובתה על פי דין ולא הודיעה לתובעת על השינוי. על פי הנתונים שבידי דלתא, שהועברו לידיה על ידי איסתא, פרטי ההתקשרות להעברת הודעות לידי התובעת בעת שהותה בחו"ל הינם טלפון של איסתא בסניף ירושלים וכן מספר הטלפון הנייד של התובעת אשר פעיל בישראל. למעלה מן הצורך, ניסתה דלתא ליצור קשר טלפוני עם התובעת עצמה במספר הטלפון הנייד שלה, אולם נסיון זה לא צלח, ככל הנראה כיוון שהטלפון היה פעיל רק בישראל. בהקשר זה יצויין כי התובעת טוענת כי פרטים של אחיה, שמתגורר בחו"ל, הופיעו אצל איסתא, אך טענה זו לא הוכחה על ידי התובעת. 11. לטענת דלתא, כל נזק שנגרם לנוסע בעקבות תקלות שונות שאירעו במהלך ההובלה האווירית (כגון נזק או אובדן כבודה, איחור טיסה מחמת תקלה טכנית או מזג אוויר לא צפוי וכיו"ב) - חברת התעופה נושאת באחריות כלפי הנוסע, על פי דין, בהתאם להוראות אמנת ורשה והחוקים שנחקקו לאורה, ובהתאם לסייגים לענין האחריות כפי שמופיעים באמנה האמורה. מאידך, כל אימת שמדובר בנזק שנגרם לנוסע הנובע באופן ישיר ממערכת היחסים שבין סוכן הנסיעות לבין הנוסע (כגון הנפקת אשרת כניסה למדינה, או עדכון בדבר תנאי כרטיס הטיסה, עדכון בדבר שינויים במועדי הטיסה הידועים מראש וכיו"ב - סוכנות הנסיעות נושאת באחריות על פי דין בשל נזק מסוג זה. האחריות קמה לסוכנות הנסיעות מכח החוזה שנכרת בינה לבין הנוסע, וכן לאור חובת הזהירות המקצועית והדרישה לפעול במיומנות סבירה כלפי הנוסע. גם דלתא מציינת שהתובעת נושאת באשם תורם לקרות הנזקים הנטענים בכך שנמנעה מלאשרר את טיסתה 72 שעות מראש, כמתחייב לפי תנאי כרטיס הטיסה. דיון 12. השאלות שעומדות בפנינו במקרה דנן הינן: (א) על מי מוטלת האחריות ליידע נוסע על שינויים במועד הטיסה - האם על המוביל האווירי או על סוכנות הנסיעות שמכרה לנוסע את כרטיס הטיסה; (ב) האם הגורם האחראי עמד בחובתו במקרה שלפנינו או שמא כשל בכך; (ג) האם לתובעת אשם תורם לגבי הנזקים הנטענים, ואם כן - באיזה שיעור; (ד) האם התובעת הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת הנזקים הנטענים על ידה. מי היה חייב ליידע את התובעת על השינוי בטיסה - איסתא או דלתא 13. בהקשר זה מקובלת עלי ההבחנה המוצעת על ידי דלתא בין נזקים שנובעים מן היחסים שבין המוביל האווירי לבין הנוסע, לבין נזקים שנובעים מן היחסים שבין סוכנות הנסיעות לבין הנוסע. סעיף 19 לאמנת ורשה קובע כי המוביל האווירי ישא באחריות לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה אווירית של נוסעים, כבודה או טובין. יחד עם זאת, לפי סעיף 20(1) לאמנה לא ישא המוביל באחריות אם יוכיח שהוא, משמשיו או סוכניו, נקטו בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזק או שלא היתה בידיו או בידיהם כל אפשרות לנקוט בהם. במקרה הנדון אין מחלוקת שדלתא הודיעה לאיסתא על השינוי במועד הטיסה ביום 15.9.07 וכי איסתא קיבלה את ההודעה באמצעות המערכת הממוחשבת באותו יום, דהיינו 10 ימים לפני מועד הטיסה של התובעת. בנסיבות אלה, עמדה דלתא בדרישות שפורטו בסעיף 20(1) לאמנת ורשה, והיא פטורה מהאחריות לנזקיה של התובעת. 14. האחריות להודיע לתובעת על השינוי במועד הטיסה מוטלת איפוא על איסתא, בהיותה סוכנות הנסיעות שמכרה לתובעת את כרטיס הטיסה. כשם שקיימים יחסים חוזיים בין המוביל האווירי לבין הנוסע בקשר להובלה עצמה, כך גם קיימים יחסים חוזיים בין סוכנות הנסיעות לבין הנוסע לגבי ההתחייבות לספק לנוסע "שירותי סוכנות נסיעות" כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ז-1976, הכוללים בין היתר גם הזמנה או מכירה של כרטיסי נסיעה לחו"ל וכל הנלווה לכך. לענין זה ראה בר"ע 1293/07 השטיח המעופף נ. ראובן ניב (תק - מח 2007 (3) 8976, שפורסם ביום 15.8.07, ושבו קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב כי החוזה שבין סוכנות הנסיעות לבין הנוסע כולל, בין היתר, אחריות כלפי הנוסע לגבי כל תקלה שנובעת מתיאום רשלני או לקוי של שירותי התיירות, לרבות אי מתן הודעה מראש על איחור משמעותי בטיסה, ובלבד שנודע לה אודותיו מבעוד מועד. 15. במקרה דנן לא נסתרה טענת התובעת כי גלית, נציגת איסתא, שכחה ליידע את התובעת על השינוי במועד הטיסה על אף שהשינוי היה ידוע לה, כאמור, עשרה ימים לפני המועד המקורי של הטיסה. מדובר אם כן ברשלנות מצד איסתא, ויש לראותה כאחראית בשל הנזקים שנגרמו לתובעת בשל התרשלות זו. 16. במאמר מוסגר יצויין, כי הואיל ואין מחלוקת כי איסתא לא הודיעה כלל לתובעת על השינוי וכי האחריות מוטלת עליה ולא על דלתא - מתייתר הצורך לדון בשאלה האם ההודעה שביצעה דלתא בוצעה באפקטיביות הדרושה אם לאו. האם לתובעת אשם תורם או רשלנות תורמת לנזקיה 17. בדיון שהתקיים בפני ביום 13.1.08 טען נציג איסתא כי התובעת קיבלה תוכנית נסיעה מסודרת וכן את כל הנהלים בכתב (נ/1), שבהם נאמר במפורש כי על הנוסע לאשרר את טיסתו 72 שעות לפני מועד הטיסה. עיון בנ/1 מעלה כי נאמר בו כך לענין האישרור: "עליך לפנות לטלפונים במשרדי הקשר שיימסרו לך. שים לב, המשרדים בחו"ל סגורים בד"כ בימי שבת וראשון. אי אישרור טיסה לפי הנהלים עלול למנוע שמירת מקומך בטיסה. בעת אישרור הטיסה עליך לקבל פרטים מלאים ולוודא באם הם תואמים את אלו שעל כרטיסך". 18. על פני הדברים אמנם מדובר בנוהל ברור ויש לראות את התובעת כאילו קיבלה את כל האינפורמציה הדרושה, ומשלא פעלה בהתאם - אין לה להלין אלא על עצמה. יחד עם זאת, אין לשכוח כי התובעת העידה על עצמה בכתב התביעה שהיא בשנות ה-50 לחייה וזו לה הפעם הראשונה שיצאה לטיול מסוג זה וכי היא אינה דוברת אנגלית (פרוטוקול מיום 13.1.08 עמ' 1 שורה 5). סביר להניח שבעת הזמנת כרטיסי הטיסה על ידי התובעת היתה נציגת איסתא, גלית, מודעת לכך שהתובעת איננה אשת העולם הגדול המורגלת בטיסות לחו"ל, ומודעת לכל הנהלים הדרושים, לרבות אישרור טיסות. בנסיבות אלה, היה על גלית להקדיש קצת יותר מאמץ במתן הסברים לתובעת בדבר חשיבותו של אישרור הטיסה 72 שעות לפני המועד שנקבע בתכנית הנסיעה, לוודא שהתובעת הבינה, ולא להסתפק רק במתן הנהלים (נ/1) לידי לתובעת. 19. לאור האמור, נראה שלתובעת אמנם היה אשם תורם לנזקיה באי אישרור הטיסה והסתמכות על אתר אינטרנט עלום (טענה שלא הוכחה) - אולם אשם תורם זה מסתכם לכל היותר בשיעור של 50% ולא 100% כפי שנטען על ידי איסתא. אשר לנזקי התובעת 20. התובעת דורשת סכום של 17,800 ₪, הסכום המירבי שבתחום סמכותו העניינית של בית משפט זה, אך לא צירפה כל ראיה על מנת להוכיח את נזקיה. התובעת לא צירפה אפילו קבלה עבור הנסיעה הנטענת במונית לקרוביה בברוקלין שעלותה, על פי האמור בכתב התביעה, 200 $, וגם לא הגישה כל ראיה בדבר הפסד טיפולי פיזיוטרפיה עקב האיחור בטיסה. בנסיבות אלה, לא הרימה התובעת את הנטל המוטל עליה להוכחת נזקיה. 21. על אף האמור, אני מוכנה לקבל את טענת התובעת כי הדחייה של כ-16 שעות במועד הטיסה גרמה לה לסיוט וחוסר אונים וכי מאז היא נתונה בפחד מפני טיסות לחו"ל (פרוטוקול עמ' 1 שורה 9). על כן נראה שראוי, לפנים משורת הדין, לזכות בכל זאת את התובעת בפיצוי כלשהו בשל עוגמת הנפש שחוותה, תוך התחשבות באשם התורם מצדה, כפי שפורט לעיל. סוף דבר 22. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: (א) התביעה כנגד דלתא, הנתבעת מס' 1, נדחית ללא צו להוצאות. (ב) התביעה כנגד איסתא, הנתבעת מס' 2, תקובל באופן חלקי בלבד. איסתא תשלם לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.3.07) ועד לתשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 250 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. תביעות נגד חברות תעופהתעופהנופשסוכני נסיעות (תביעות)ביטול טיסה