טופס בדיקה של ליקויים של רכב

פסק דין 1. התובעת הינה חברה העוסקת, בין השאר, בבדיקתן של מכוניות, לצורך מתן חוות דעת לרוכשים בכוח בדבר מצבם של כלי רכב המוצעים למכירה. 2. התובע פנה לנתבעת לצורך קבלת שירותיה, וביום 26.7.07 קיבל את חוות הדעת המצורפת לכתב התביעה (שם נספח 2). טופס הבדיקה מונה 13 מערכות ממערכות הרכב, כאשר בצד כל מערכת מציין הבודק האם היא תקינה (כן או לא), ובהמשך, אם המערכת אינה תקינה, מופיע תאור הליקוי שנמצא. בסעיף 11 לטופס הבדיקה, שעניינו "העברת כוח", נרשם: "לא תקין", ובפרוט הליקוי נאמר: "נקישות בשילוב הילוכים/ תושבת גיר/ לתקן במוסך מורשה". 3. לגרסת התובע, לאחר שקיבל את חוות הדעת שוחח עם הבודק, אדם בשם חסן, שהסביר לו את ממצאי הבדיקה. לדברי התובע חסן ייחס את הנקישה בגיר לתושבת חלשה והעריך את התיקון בסכום של כ-350 ₪. חסן גם המליץ לתובע לרכוש את המכונית בסכום של 23,000 ₪, והתובע רכש את המכונית. מיד עם רכישתה של המכונית פנה התובע למוסך מורשה של רנו, לצורך ביצוע התיקונים שנדרשו על פי חוות הדעת. בשלב זה עמד התובע על כך שאין מדובר בתושבת חלשה של מערכת ההילוכים כי אם במערכת הילוכים שאינה עובדת, ליקוי שעלות תיקונו הסתכמה בסך של 8,884 ₪, כפי שעולה מאישור המוסך (נספח 3 לכתב התביעה) וחשבונית המוסך (נספח 4 לכתב התביעה). עוד למד התובע כי יש צורך בהחלפתו של המצבר, ליקוי נוסף שבדיקת התובעת לא התייחסה אליו, אשר עלות תיקונו הסתכמה בסכום נוסף של 1050 ₪ (נספחים 3 ו-4 לכתב התביעה). התובע המשיך וטען כי דיווח לתובעת על ממצאי המוסך, כי הגיע למוסך בודק מטעם התובעת, שערך בדיקה חוזרת ונוכח בממצאי המוסך ואישרם. לטענת הנתבע בנסיבות אלה הציע לו התובעת, באמצעות עובד בשם יניב, פיצוי בסך של 3,000 ₪, אך התובע סרב לאותה הצעה שלא היה בה לפצותו על הנזק שנגרם לו, כתוצאה מהוצאתן של אותן הוצאות בלתי צפויות אשר לא הובאו בחשבון במועד רכישת המכונית, תוך הסתמכות על חוות הדעת שניתנה לתובע על ידי הנתבעת. 4. בהמשך לאמור לעיל תובע התובע את הנזק שנגרם לו בעקבות ההסתמכות על חוות הדעת שניתנה על ידי הנתבעת, שהינו על פי הנטען עלות התיקון במערכת ההילוכים והחלפת המצבר כמתואר בסעיף 3 לעיל. 4. בכתב ההגנה נטען כי: 4.1 התובעת אינה נותנת חוות דעת לעניין כדאיות רכישת הרכב כפי הנטען בכתב התביעה, כי אם בודקת את הרכב ומחווה דעתה ביחס לליקויים שנמצאו בו. טענה זאת הובאה בכתב ההגנה פעמיים, באופן כללי, שם בסעיף 1, וכן בהכחשת גרסתו של התובע בדבר מחיר הרכישה שהומלץ לו על ידי נציג הנתבעת (שם בסעיף 3). 4.2 טופס הבדיקה מציין ליקויים במנוע וכן ליקויים במערכת הכוח (שם בסעיף 2). 4.3 בהתאם לתוצאות הבדיקה המדברות בעד עצמן נאמר לתובע כי הרכב אינו תקין, ואם החליט לרוכשו חזקה שעשה כן תוך הפחתה משמעותית במחירו, ובכל מקרה אין לו להלין אלא על עצמו (סעיפים 2 ו-4 לכתב התביעה). 5. אני מעדיפה את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעת. בנוסף לאמון שנתתי בעדות התובע, שהעיד בשטף, באופן רהוט וללא שהתגלתה בדבריו סתירה כלשהי, מושתתת ההכרעה דלעיל גם על משקלם המצטבר של השיקולים הבאים: 5.1 גרסת התובע בדבר מהות השירות הניתן על ידי הנתבעת נתמכת בפרסום של הנתבעת המתואר להלן ואילו גרסת הנתבעת בעניין זה נסתרת באופן חזיתי ומובהק על ידי אותו פרסום. הפרסום בו מדובר הינו פרסום שמפרסמת הנתבעת באתר אינטרנט שהקימה, אשר חלק הימנו, המתאר את שירותי הבדיקה הניתנים על ידי הנתבעת, צורף לכתב התביעה (שם, נספח 1). נציג הנתבעת אישר בדיון כי נספח 1 הנ"ל אכן משקף את הפרסום. על פי האמור בפרסום שירותי הנתבעת זמינים עד השעה 24:00 וניתנים במקום הימצא הרכב, כאשר צוות הבדיקה מגיע באמצעות ניידת. שירותי הבדיקה ניתנים למכוניות ששווין עד 50,000 ₪. לאחר תאור חלקי הבדיקה (בדיקה ויזואלית לאיתור תאונות קודמות, בדיקה מכאנית ונסיעת מבחן), נאמר באותו פרסום: "אל תשכחו לבקש מהנציג המלצה, האם לקנות את הרכב או לא? באיזה מחיר? מחירי חלקים וליקויים, והכל בהתאם לנתונים שנתקבלו בעת הבדיקה". לא רק שהפרסום תומך בגרסת התובע בדבר השירות לו ציפה ואשר אותו קיבל, הכולל התייחסות למהות התיקונים הנדרשים ועלותם, אלא שהסתירה המובהקת שבין האמור בכתב ההגנה לבין האמור בפרסום לעניין מהותו וטיבו של השירות הניתן על ידי הנתבעת פוגם באופן כללי במהימנות גרסתה. 5.2 אין התאמה בין האמור בכתב ההגנה ביחס למהות הליקוי שנרשם בטופס הבדיקה בסעיף של העברת כוח לבין תוכנו של אותו סעיף בפועל כפי שהוא עולה מנספח 2 לכתב התביעה, הוא טופס הבדיקה הרלוונטי, בהיותו נושא את פרטי התובע, ובהעדרה של חוות דעת אחרת שהוצגה מטעם הנתבעת. 5.3 הנתבעת יוצגה בדיון על ידי נציג שאינו מי מהעובדים שהיו בקשר עם התובע, ולו לפי גרסתה, והנעדר ידיעה אישית אודות חילופי הדברים עם התובע. טענת התובע כי הבדיקה בוצעה על ידי אדם בשם חסן וכי ממנו קיבל את תוצאותיה והערכת משמעותה נתמכת בחתימתו של הנ"ל על טופס הבדיקה. הנתבעת נמנעה מלהעיד את חסן, או עובד או נציג אחר כלשהו של הנתבעת שעמד בקשר עם התובע. 5.4 גרסת הנתבעת לא כללה התייחסות מפורשת כלשהי לטענת התובע בדבר בדיקה חוזרת שנעשתה על ידי נציג הנתבעת במוסך שטיין בכפר סבא, לאחר גילוי הליקויים וההצעה שבאה בעקבותיה, ולא נעשה ניסיון של ממש להזימה או לערערה. 6. חרף כל האמור לעיל אני סבורה כי אין מקום לפיצוי התובע בגין החלפת המצבר, באשר רכיב זה לא נכלל במערכות הנבדקות על פי טופס חוות הדעת, לא ניתנה ביחס אליו חוות דעת קונקרטית, ואינני סבורה כי רכישה, ולו על פי המלצת הנתבעת ובנסיבות המתוארות בגרסת התובע, מהווה ערובה ואחריות לכל חלקי הרכב באשר הם. 7. סוף דבר, מהנימוקים שפורטו לעיל על הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 8,884 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (19.8.07). כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום כולל של 400 ₪. הסכומים דלעיל ישולמו בתוך 14 יום מיום המצאתו של פסק הדין לידי הנתבעת. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה בתוך 15 יום מהיום. טפסים משפטייםרכבמסמכיםתקלות ברכב