החזר הוצאות גרירה - האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?

פסק דין 1. עניינה של התביעה שלפנינו, פיצוי התובע בשל גביית תשלום עבור שירותי גרירת רכב שנגבה, לטענת התובע, שלא כדין, ובשל הוצאות ועוגמת נפש שנגרמו לו. לטענת התובע, ביום 1.2.06 רכש מנוי לשירותי גרירה הניתנים באמצעות הנתבעת, על פי כתב שירות שנמסר לידי התובע (להלן - כתב השירות). ביום 28.10.06, סמוך לשעה 20:00, הזמין התובע שירותי גרירה לרכבו מהישוב עלי באזור יו"ש. לטענתו, נציגת הנתבעת הודיעה לו שהגורר לא יגיע במהלך שעות הערב והלילה הואיל והישוב ממוקם בשטחי יו"ש, והנתבעת אינה נותנת כלל שירות באזור זה בשעות החשכה. גם למחרת הגיע הגורר רק בשעה 12:30, כ-16 וחצי שעות לאחר ההזמנה, דבר שגרם לתובע אי נוחות רבה עקב סידורי הלוויה שהיה עליו לעשות והוא נאלץ לבצעם במוניות. כמו כן טוען התובע, כי בנסיבות אלה ולאור האמור בכתב השירות לא היה על הנתבעת לגבות ממנו תשלום עבור הגרירה, ועל אף זאת היא גבתה סכום של 960 ₪. 2. התובע דורש סכום של 2,300 ₪ המורכב מהחזר הוצאות הגרירה וכן הוצאות ועוגמת נפש. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובע הזמין שירותי גרירה מאריאל לירושלים יומיים לפני האירוע נשוא התביעה, ביום 26.10.06 בשעה 21:57, בטענה שהרכב כבה בנסיעה. ביום 28.10.06 בשעה 20:01 פתח התובע קריאת שירות חדשה בטענה שהרכב לא מניע. הפעם התבקשה הגרירה מהישוב עלי לירושלים. לטענתה, הגרירה תואמה, בהסכמת התובע, ליום המחרת בבוקר בין השעות 7:00 - 9:00, אך כתוצאה מבדיקות בטחוניות במחסומי הצבא, שאינן בשליטת הנתבעת, הגיע הגורר רק בשעה 11:00. הנתבעת טוענת כי על פי כתב השירות היא לא היתה מחוייבת ליתן לתובע את השירות נשוא התביעה ללא תמורה, שכן לא הוכח שהתקלה שבגינה הוזמן השירות נשוא התביעה הינה תקלה חדשה ואיננה קשורה קשר נסיבתי לתקלה שבגינה הוזמן השירות יומיים קודם, ביום 26.10.06. 4. עיון בסעיף 1 לכתב השירות מעלה, כי הנתבעת מחוייבת לספק למנוי שירותים במשך 24 שעות ביממה. אין בכתב השירות הגבלה או סייג לגבי אזור יו"ש ועל כן, על פני הדברים, הנתבעת מחוייבת ליתן שירותים גם באזור האמור במשך 24 שעות ביממה. על פי סעיף 2 (ד) (1) לכתב השירות שירותי הרכב יינתנו למנוי בהקדם האפשרי בנסיבות המקרה. המסקנה המתבקשת לענייננו בהקשר זה הינה, כי אם אמנם לא היתה הסכמה מצד התובע לדחיית השירות עד לבוקר - היה על הנתבעת להגיע לתובע ליישוב עלי בהקדם האפשרי, גם אם מדובר בשעות החשכה. מסקנה זו מתחזקת לאור העובדה שבמקרה הקודם ביום 26.10.06, הגיע הגורר מטעם הנתבעת בשעות הלילה לאזור אריאל, שנמצא אף הוא באזור יו"ש. בהקשר זה לא שוכנעתי מטענת נציג הנתבעת כי לענין גרירה בשעות החשכה יש הבדל בין הישוב עלי לבין אריאל. (פרוטוקול עמ' 2 שורות 8-9). 5. האם היתה זכאית הנתבעת לגבות מהתובע תשלום עבור שירותי הגרירה במקרה נשוא התביעה? בסעיף 2 (ד) (4) לכתב השירות נקבע: "המנוי זכאי רק לגרירה אחת ללא תמורה או התנעה אחת ללא תמורה בגין מקרה או שורת מקרים הקשורים קשר סיבתי האחד לשני. שירות נוסף בגין אותה תקלה יהא כרוך בתשלום". השאלה היא אם כן, האם התקלה ביום 28.10.06 ושהיא נשוא התביעה, קשורה קשר סיבתי לתקלה שאירעה ביום 26.10.06. אמנם מאישור של מוסך בנצי (נספח ב' לכתב התביעה) עולה, לכאורה, כי מדובר בשתי תקלות שונות, שאין ביניהן קשר סיבתי. דא עקא, שהמוסך מציין כי בשני המקרים לא נגבה תשלום מן התובע ולא הוצאה חשבונית, דבר שיכול להעיד על קיום יחסים מיוחדים בין התובע לבין המוסך, שעשויים אף להשפיע על תוכן האישור. הואיל והתובע לא המציא ראיה פוזיטיבית בדבר מהות התקלות (כגון כרטיס העבודה של המוסך) - אני קובעת כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת נושא זה. 6. לאור האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: (א) התובע לא הוכיח קיומם של התנאים המפורטים בסעיף 2 (ד) (4) לכתב השירות, ועל כן היתה הנתבעת רשאית לגבות תשלום מהתובע בשל הגרירה נשוא התביעה. (ב) מאידך, על פי כתב השירות היתה הנתבעת מחוייבת להגיע לתובע לאזור יו"ש גם בשעות הלילה, ובכל מקרה, לא הרימה הנתבעת את הנטל המוטל עליה להוכיח כי האיחור בהגעת הגורר ביום המחרת נבע מכח עליון. לפיכך מן הדין לפצות את התובע על האיחור האמור, כששיבש את סידורי דההלוויה שהיה עליו לבצע, ונראה שבנסיבות הענין יהווה תשלום של 1,200 ₪ פיצוי הולם לתובע. 7. על כן, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע, תוך 21 ימים, סכום של 1,200 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.8.07) ועד לתשלום בפועל. כל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. גרירת רכבשאלות משפטיות