תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן

פסק דין התביעה הנידונה, היא לתשלום פיצוי כספי לתובע, בסך של 6,545 ₪, ע"י הנתבעת. לטענת התובע, הנתבעת, לא ביצעה חלק ממסלול טיול באיטליה, בניגוד למסלול המתוכנן שהוזמן על ידו. עיקרי העובדות: התובע ואשתו, הזמינו מהנתבעת, טיול מאורגן, בן 7 ימים, לחודש 6/07. על-פי ההזמנה, הטיול, אשר עבורו שילם התובע, סך של 6,545 ₪, כלל, מסלול מתוכנן ספציפי. הטיול, כלל בין השאר, יום אחד של נסיעה מקנזיי לקורטינה, דרך מעבר ההרים פורדוי לעבר קורטינה ד'אמפצו, הכולל גם את מעבר הרי הדולומיטים (להלן - "המסלול המתוכנן"). לטענת התובע, בעת ההזמנה שצורפה לכתב התביעה (להלן - "ההזמנה"), הוא ציין באזני פקידת ההזמנות, את החשיבות המיוחדת בביצוע המסלול המתוכנן, ואף ביקש את חתימתה ואישורה על גבי ההזמנה, שאכן מסלול זה יבוצע, ואכן זו נחתמה. בסופו של יום, התברר לתובע, רק ביום השלישי לטיול, ע"י מלווה הקבוצה, כי תוואי הטיול ישונה, באופן שלא יכלול את מעבר הרי הדולומיטים. מסלול הטיול, הוסט, לטענת תובע, לכיוון מערב, ישירות לעיר קורטינה. בכך, נמנע מהתובע ואשתו, מעבר לאורך הרי הדולומיטים, המהווים מוקד תיירותי, כולל כבלים, דרך אגם קרזה וכיוצ"ב, כפי שתוכנן בהזמנה ובנספח שצורף לה. התובע, העיד על כך, כי הביע את מחאתו על השינוי במסלול, בפני מדריכת הטיול ובפני הנהג שהסיע, את המטיילים, אך לשווא. בדיעבד, ציין התובע כאמור בכתב התביעה, כי אם עובדה זו היתה ידועה לו מראש, לא היה מצטרף לטיול (כאמור בסעיף 9 לכתב התביעה). בעדותו, טען התובע, כי השינוי בתוואי הטיול, לא נבע מאילוצים חיצוניים, אלא מסכסוך בין הנהג, שדרש הרבה כסף עבור טיול זה, לבין המדריכה, מטעם הנתבעת. התובע אף הוסיף, כי בתחילת הטיול, נאמר למטיילים ע"י המדריכה, לא לדבר עם הנהג (עמוד 1, שורות 9-7 לפרוטוקול). הנתבעת, טענה בדיון, באמצעות נציגה, כי הטיול כלל נסיעה בהרי הדולומיטים, שהואיל והנסיעה דרך קרצ'יה נכללת גם היא בהרי הדולומיטים. הנתבעת, בכתב ההגנה, לא פרטה את הסיבה לשינוי תוואי הטיול, והסתפקה בטיעוניה, כי יש לעיתים אילוצים המביאים לשינוי. 10. 10. הנתבעת, טענה בסעיף 6 לכתב ההגנה, כי עליה לפעול, לפי הוראות שהיא מקבלת במקום, הנובעים משיקולים של בטיחות ו/או עבודות בשטח ו/או תנאי מזג אויר. 11. 11. נציג הנתבעת העיד, כי בכל טיול, ואף בטיול מאורגן, לא ניתן לדעת בוודאות את מזג האוויר, וכי שינוי תוואי הטיול, נבע מהיעדר אישור מהספק המקומי באיטליה לנסיעה זו. 12. 12. לדידו, הסיבה לשינוי התוואי "שמורה איתו" (הכוונה לספק המקומי), כדבריו: "אולי בגלל מזג האוויר, אולי לא היה אישור לחברת האוטובוסים, לא נתנו לנו אישור לנסוע דרך המעבר" (עמוד 1, שורות 17-16 לפרוטוקול). בנוסף, ציינה הנתבעת, כי השינוי נבע "בשל אילוצים שהתבררו בשטח ומבלי שהודע על כך למתכנני הטיול בארץ מראש" (סעיף 5 לכתב הגנה). מסקנות: שמעתי את התובע ואת נציג הנתבעת, עיינתי בהזמנה ובתוואי הנסיעה המתוכנן בהזמנה וכן עיינתי במפת האיזור, שהוגשה לתיק בית המשפט. אין חולק, כי ההזמנה, המהווה הסכם בין הצדדים לכל דבר וענין, כללה מעבר בהרי הדולומיטים. נתון זה, צוין במפורש בטופס נתיב הטיול, שצורף להזמנה, שנחתמה אף ע"י הנתבעת, וכפי שזו הודתה, בסעיף 5 ו-9 לכתב ההגנה, זה היה, אחד מיעדי הטיול. אני דוחה, את טענת הנתבעת, לפיה, יש בנסיעה דרך מעבר קרצ'יה, משום ביצוע ההזמנה, הואיל ומעבר זה נכלל בהרי הדולומיטים. הרי הדולומטים, מהווים אטרקציה תיירותית, וזאת דווקא ובפרט בנתיב שתוכנן ונקבע בהזמנה. גם אם, המעבר, בו נסעו בפועל, נכלל כטענת הנתבעים בהרי הדולומיטים, אין בכך משום ביצוע ההזמנה. ההזמנה, היתה, לחלק האחר, של רצועת הרי הדולומיטים, אשר מרובות בה האטרקציות והנוף המרהיב, כנטען ע"י התובע, וכפי שהוצג על ידו בהסתמך על המפה שהוגשה על ידו. הצעת הנתבעת, לנסוע במסלול המתוכנן, מעידה כאלף עדים, שמדובר, במסלול מרשים ומבוקש, ולפיכך, הוא מוצע על ידה למטיילים. לפיכך, אני קובעת, כי הנתבעת לא מילאה אחר פרטי ההזמנה, בנוגע ליום אחד של הטיול, והיה בכך משום הפרה חלקית של ההסכם. הנסיבות לשינוי תוואי הטיול: נותר לבחון, מהן הנסיבות לשינוי תוואי הטיול ואם הללו היוו סיכול, של ההסכם. האם שינוי תוואי הטיול, ע"י הנתבעת, האחראית לביצוע ההזמנה, נבע, מאילוצים שאינם בשליטתה ולא יכולה היתה, לחזות אום מראש. 19. 19. השתכנעתי, כי הנתבעת לא ידעה, מבעוד מועד, על השינוי בתוואי הטיול, ובמהלך הטיול אף הודיעה לתובע וליתר המשתתפים בטיול, על השינוי הצפוי. בין אם מיד עם היוודע לה הדבר, ובין אם בסמוך לאחר מכן (כאמור בסעיף 7 לכתב התביעה וסעיף 5 לכתב ההגנה). 20. 20. התובע טען, כאמור לעיל, כי לא מדובר באילוץ חיצוני, כגון: תנאי מזג האוויר, כי אם בסכסוך בין הנהג למדריכה, שנסב על תשלום נוסף. מנגד, הנתבעת טענה, כי השינוי בתוואי הטיול נבע מאילוצים שאינם בשליטתה וכי, הסיבה לשינוי שמורה עם הספק המקומי. 21. 21. הנתבעת, שהתמחותה ועיסוקה בארגון טיולים לחו"ל, אחראית לביצוע ההזמנה בהתאם למסלול הטיול המתוכנן, בהבינה, את חשיבות המסלול, כמרכיב יסודי בהתקשרות עמה, בביצוע ההזמנה ע"י התובע ומטיילים אחרים. 22. 22. על הנתבעת, להבטיח את ביצוע הטיול ככתבו וכלשונו. הנתבעת, אינה יכולה להטיל את האחריות, למחדל בביצועו, על גורם אחר. הרשות, נתונה בידה, להסתייע בספק מקומי, אך בכך, אין כדי להסיר ממנה, אחריות לביצוע ההזמנה. התובע, התקשר עימה בהסכם, ואינו בעל דברים ויריבות, עם הספק המקומי. 23. 23. מתפקידה של הנתבעת, לברר מה הם האילוצים, אם וככל שקיימים, בכדי למנוע ביצוע שינויים במסלול הטיול. בפרט כאשר מדובר בטיולים מאורגנים, שהתוואי הספציפי, נקבע מראש, ובהסתמך עליו, מאשרים המשתתפים, את הצטרפותם לטיול. הנתבעת, סתמה ולא פרשה, מה גירסתה, בדבר הסיבה לשינוי המסלול, שלטענתה תלויה בספק המקומי. כך גם, למרות שהזמנות לדיון נשלחו הרבה, בטרם מועד הדיון, לא הביאה הנתבעת, כעדה מטעמה, את המדריכה או כל נציג אחר מטעמה, שהיה מעורב בפרטי שינוי המסלול המתוכנן. על מנת להוכיח שלא ניתן היה למנוע את השינוי. באין גירסה של הנתבעת וראיה לסתור, את טענת התובע, כי השינוי בתוואי הטיול נבע מסכסוך בין הנהג למדריכה, אני קובעת כי לא הוכחו ע"י הנתבעת, נסיבות שהיה בהן משום סיכול, כהגדרתו בסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, לקיים הטיול המתוכנן בהרי הדולומיטים. טופס ההזמנה, כמוהו כהצעה, אשר על בסיסה התקשר התובע בהסכם איתה. התובע, על בסיס ההזמנה, החליט לצאת לטיול, והוכח שהוא הבהיר לנציגת הנתבעת, את חשיבות מסלול הטיול הספציפי שהוזמן על ידו, ואושר ע"י נציגת הנתבעת שטיפלה בהזמנות. התובע, תבע את החזר, מלוא התמורה, ששולמה על ידו, לנתבעת עבור הטיול. שמעתי את עדותו ועיינתי בהזמנה, אשר התובע ביקש שכל פרטיה יאושרו ע"י הנתבעת, ולא רק הטיול לדולומיטים. בקביעת גובה הפיצוי, אין להתעלם גם מביצוע המסלול המתוכנן לאורך 6 ימים, ברחבי איטליה, וכי הטיול שהוזמן לא תוכנן להרי הדולומיטים בלבד. בהתחשב בביצוע רוב ההסכם, למעט המחדל בביצועו, בביטול הנסיעה לאורך הנתיב שתוכנן, בהרי הדולומיטים, תוך שימת לב לעלות הטיול כולו לתובע ולאישתו, ובהתחשב באטרקציות של הטיול בהרי הדולומיטים, דווקא, אני מחייבת את הנתבעת, בתשלום פיצוי לתובע בסך של 2,000 ₪. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט, בסך של 400 ₪, כולל אגרת בית משפט. התשלומים, ישולמו תוך 30 יום מהיום, וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. נופשסוכני נסיעות (תביעות)טיול מאורגן (תביעות)