התפטרות עקב מצב בריאות - שף מטבח

פסק דין 1. התובע עותר לתשלום פיצויי פיטורין בעילה של התפטרות עקב מצב בריאות, פדיון חופשה שנתית , דמי הבראה ופיצויי הלנת פיצויי פיטורין. 2. בכתב ההגנה נטען כי התובע התפטר מעבודתו שלא עקב מצב בריאותי אלא כדי לעבור ולעבוד במקום אחר. התובע קיבל את מלוא המגיע לו כחוק עבור ימי חופשה ודמי הבראה. לאחר שבחנו את הראיות שהובאו בפנינו, להלן החלטתינו : 3. התובע הועסק על ידי הנתבע, כאחראי ושף מטבח, בתקופה החל מחודש 11/96 ועד חודש 11/97 כולל. התובע עבד על בסיס משכורת חודשית, 5 ימים בשבוע, וקיבל שכרו כמפורט בתלושי השכר. בתאריך: 15.11.97, מסר התובע הודעת התפטרות שמועד כניסתה לתוקף ביום: 01.12.97. (נ1/). 4. באשר לזכאות לתשלום פיצויי פיטורין : לגרסת התובע התפטר מעבודתו מחמת מצב בריאותו, התפטרות שיש לראותה בדין פיטורין לענין הזכאות לפיצויי פיטורים, ומכח סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963 (להלן-החוק). לענין סעיף 6 לחוק נפסק כי בעת בחינת השאלה אם הייתה הצדקה רפואית להתפטרות, יש להביא בחשבון לצד קיומם של ממצאים רפואיים, גם את מידת תחושתו הסוביקטיבית של המתפטר וגם את "תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין" כלשון הסעיף, ועפ"י נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה לגופו. (דב"ע ל3-17/ רפופורט נ' אסולין פד"ע ב', 25; דב"ע לב3-56/ ד"ר נוביצקי נ' ביאדר פד"ע ד', 259; דב"ע לג3-8/ טוטנאור בע"מ נ' לפידות פד"ע ד', 321; ר' גם בספרו של כב' השופט לובוצקי "סיום יחסי עבודה", עמ' 150). בעניננו, בתאריך: 24.09.97, אושפז התובע ליום אחד בביה"ח בנתניה ועבר ניתוח שבר. עפ"י תעודת השחרור מביה"ח מיום: 25.09.97, קיבל התובע חופשת מחלה ל - 32 יום כמצויין בתעודת המחלה שהציג לנתבע עם חזרתו לעבוד בתום חופשת המחלה. בתעודת השחרור צוין כי על התובע להימנע ממאמץ פיסי קשה במשך שלושה חודשים. התובע העיד כי נאלץ להתפטר מאחר ולא יכול היה להמשיך בעבודתו הדורשת מאמץ פיסי. (עמ' 4 לפרוטוקול). הנתבע בעדותו אישר כי בנסיונו להניא התובע מהחלטתו להתפטר, מסר התובע כי "יש לו בעייה אחרי הניתוח". (עמ' 5 לפרוטוקול). לגרסת הנתבע לפיה ביקש התובע לעזוב מאחר ואין הוא מסתדר עם אנשי הצוות, לא הובאה כל ראיה לתמוך. כמו גם חזר בו הנתבע מטענתו בכתב ההגנה לפיה התפטר התובע מאחר ומצא עבודה אחרת. (עמ' 5 לפרוטוקול). התובע הציג בבית הדין אישור רופא תעסוקתי, מיום: 03.02.98, המתייחס למצבו הרפואי של התובע בעקבות הניתוח ומצב כושרו לעבוד במגבלותיו. אין חשיבות לכך שהתעודה הרפואית ניתנה ביום: 03.02.98, קרי, לאחר סיומם של יחסי העבודה. (דב"ע לו3-17/ לעיל). גם העובדה שבהודעת ההתפטרות (נ1/) לא צויינה סיבת ההתפטרות, אינה עומדת לרועץ לתובע כאשר שקילת מכלול הנסיבות והממצאים הרפואיים מביאה למסקנה בדבר קיומו של קשר סיבתי, בין ההתפטרות לבין המצב הרפואי של התובע בעת ההתפטרות. בעניננו, בהתייחס לממצאים הרפואיים הקיימים בעת ההתפטרות ועפ"י התיעוד הרפואי, ובהתחשב במהות עבודתו של התובע ובעובדה שמדובר במקום עבודה המצוי בת"א והמרוחק כ - 80 ק"מ ממקום מגוריו בכפר גת המצריך נסיעות ארוכות לעבודה וממנה, הוכח, להנחת דעתינו כי מצבו הבריאותי של התובע היווה רקע להחלטתו של התובע לפרוש מעבודתו. לפיכך, משנתקיימה בתובע הוראת סעיף 6 לחוק יש לראות בהתפטרותו בדין פיטורים המזכים התובע בתשלום פיצויי פיטורים. עפ"י תלושי השכר, עמדה משכורתו האחרונה של התובע על סך של 9,010 ש"ח. מכאן שזכאי התובע לתשלום סך של 9,010 ש"ח בגין פיצויי פיטורין. 5. באשר לדמי הבראה : אין מחלוקת כי לא שולמו לתובע דמי הבראה. משכך, זכאי התובע לתשלום סך של 1,200 ש"ח בגין דמי הבראה. 6. באשר לפדיון חופשה : לטענת הנתבע ניצל התובע את מלוא ימי החופשה המגיעים לו עפ"י חוק. לגרסת התובע ניצל 4 ימי חופשה בלבד בתשלום. עיון בתלוש שכר חודש 04/97 מעלה כי התובע קיבל תשלום בגין 4 ימי חופשה. גרסת הנתבע להעדרויות נוספות של התובע ממקום העבודה בין היתר, גם לצורך השתלמויות, ולפחות 5 ימים במהלך התקופה - לא הוכחה. אשר על כן, משלא הרים הנתבע הנטל המוטל עליו להוכיח כי נוצלו מלוא ימי החופשה המגיעים לתובע, הרי שזכאי התובע לייתרת פדיון חופשה בהתאם לתנאי העסקתו, בסך של 2,457 ש"ח. 7. באשר לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין : שוכנענו בנסיבות הענין כי פיצויי הפיטורין לא שולמו במועד עקב מחלוקת של ממש לעצם זכאותו של התובע לתשלומם. לפיכך, אין מקום לחייב הנתבע בתשלום מלוא פיצויי ההלנה ויש להפחיתם ולהעמידם בגובה הפרשי הצמדה וריבית בלבד. 9. סוף דבר, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע הסכומים כדלקמן : א. פיצויי פיטורין בסך של 9,010 ש"ח אשר ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יתווספו לסכום הנ"ל פיצויי הלנה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. דמי הבראה בסך של 1,200 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום: 01.12.97 ועד לפירעון. ג. פדיון חופשה בסך של 2,457 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום: 01.12.97 ועד לפירעון. ד. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ צמודים כדין מהיום. רפואההתפטרות