דמי אבטלה חבר קיבוץ

פסק דין 1. תביעת התובעת לדמי אבטלה לתקופה 10/99 עד 11/99 נדחתה בנימוק שהתובעת אינה זכאית לדמי אבטלה בהסתמך על סעיף 160 לחוק. 2. בכתב ההגנה נטען שהתובעת הנה חברת קיבוץ וכל התקופה הנוגעת לעניין, הייתה כפופה לסידור עבודה של הקבוץ, לכן ולפי סעיף 158 לחוק היא אינה מבוטחת בבטוח אבטלה. 3. ב"כ הצדדים הסכימו למתן פסק דין על סמך החומר בתיק. 4. להלן העובדות הנוגעות לעניין: א. התובעת שירתה שרות סדיר בצה"ל מתאריך 17/11/97 עד לתאריך 15/8/99. ב. בתאריך 11/11/99 הגישה התובעת את תביעתה לדמי אבטלה, נשוא התביעה הנדונה. ג. התובעת הינה חברת קיבוץ, אך היא לא עבדה בקיבוץ, לא היתה כפופה לסידור עבודה כלשהו בקיבוץ. ד. התובעת נרשמה בלשכת שרות התעסוקה מתאריך 6/10/99 עד לתאריך 30/11/99, ובתאריך 1/12/99 היא החלה לעבוד. ה. תביעת התובעת לדמי אבטלה היא בגין החודשיים 99/ 11+10 . 5. א) הסעיפים בחוק הבטוח הלאומי הנוגעים לעניינינו הנם כדלהלן: 1) סעיף 158 לחוק - "מבוטח" - (1) תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים ועוד לא מלאו לו 65 שנים, והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו; (2) חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן -חייל); "תאריך קובע" - ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת. 2) סעיף 160 לחוק - (א) דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים (בפרק זה - זכאי) ועוד לא מלאו לו 65 שנים. (ב) השר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי חיילים הזכאים לדמי אבטלה לפני שמלאו להם 20 שנים. (ה) לענין סעיף קטן (ב) וסעיפים 161(ד),170 ,168(ב) ו-174 דין מתנדבת בשירות לאומי כדין חייל, בשינויים המחוייבים. 3) סעיף 161(ד) לחוק - (ד) לא תידרש תקופת אכשרה לגבי זכאי שהוא חייל. ב)ב) בהתאם לסעיף 161 (ד) לחוק לא נדרשת תקופת אכשרה מחייל, לפיכך, אין כל חשיבות אם התובעת הייתה ו/או הינה חברת קבוץ, די בכך שהיא זכאית לדמי אבטלה לפי החוק ללא צורך בתקופת אכשרה. ג) הזכות כאמור נתנת נתנה ע"י המחוקק ללא התייחסות לתוית מסוימת, די בכך שהמבוטח שירת שירות סדיר בצה"ל. לפיכך, אין מקום להבחין לצורך העניין בין חייל משוחרר חבר קיבוץ, לבין חייל משוחרר שאינו חבר קיבוץ, שניהם זכאים לזכות שווה. ד) אכן תכלית דמי האבטלה, הנה להבטיח קיום לאלה שנפלטו ממעגל העבודה, ולא מצאו עבודה אחרת, אך כאם כאן קבע המחוקק חריג לחייל משוחרר. ה) תקציב אישי המקבל חבר קיבוץ ,כשמו כן הוא, תקציב אישי וקבלתו יאנה אינה מונעת קבלת זכות כחוק. ו) תקון מס' 33 לחוק העיקרי אינו משנה לעצם העניין בשעה שאנו עוסקים בחייל משוחרר. 6. לפיכך, דין התביעה להתקבל והתובעת זכאית לדמי האבטלה שנמנעו ממנה. 7. ניתן היום ט"ו באלול תשס"א, 3 ספטמבר 2001 - בהעדר. לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר. אין צו להוצאות. קיבוץדמי אבטלהחברות בקיבוץ