הבטחת הכנסה סטודנטים

פסק דין 1. תביעת התובעת לגימלת אבטחת הכנסה נשללה בנימוק שהתובעת לומדת במוסד לימודים במכללת אורנים, לימודים השוללים זכאות לגימלה לפי חוק הבטחת הכנסה ותקנותיו, לפיכך הוגשה התביעה. 2. בכתב ההגנה חזר ב"כ הנתבע על האמור במכתב הדחייה. 3. ב"כ הצדדים הסכימו למתן פסק דין על פי מסמכים. 4. להלן העובדות הנוגעות לעניין: א) התובעת הנה בעלת תואר שני בהוראת ספרות ושפה רוסית. ב) התובעת עלתה ארצה ב- 1993. ג) התובעת התקבלה לתכנית הכשרת מנחי קבוצות מבוגרים - אדם משפחה וקהילה, המתקיימת במכללת אורנים להלן: "התכנית". ד) התכנית הנה תלת שנתית. לומדים בה יום בשבוע במשך 3 שנים, בסה"כ 224 שעות לימוד כל שנה. בד"כ הלימודים מתקיימים כל יום ג' במשך 8 שעות. ה) השתתפות בקורס אינה מקנה לתובעת מעמד של סטודנט מן המניין במכללה וכן אינה מקנה תואר כלשהוא בסיום הלימודים. 5. א) ההוראות החלות בעניינינו הנן כדלהלן: 1) ס' 3 (4) לחוק הבטחת הכנסה תשמ"א 1980: "תלמיד הלומד במוסד שקבע השר בתקנות ובתנאים שקבע, למעט תלמיד הזכאי לגימלה המנוי בפסקה (4) של סעיף 2 (א)". 2) תקנה 6 (א) (1) לתקנות הבטחת הכנסה תשמ"ב 1982: "כל מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958, וכן מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21 א' לאותו חוק". 3) תקנה 6 (א) (5) לתקנות הנ"ל: "מוסד לימודים שאין במטרותיו להכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או למתן השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין. מוסד שבו ניתנת הכשרה כמשמעותה בסעיף 2(א) (2) לחוק - אם מקבל ההכשרה יהיה זכאי לגימלה לולא האמור בסעיף 3 (4) לחוק". ב) העובדה שהתובעת לומדת במכללת אורנים שהנה מוסד המוכר להשכלה גבוהה, אינה הופכת את התובעת לתלמידה מן המנין ו/או לזכאית לתואר כלשהוא, והדברים הובהרו ע"י המכללה באישור הלימודים שנתן ב- 17/5/00. ג) השאלה שיש לשאול בעניינינו הנה, מה גורל זכויות התובעת כאמור, אם התובעת היתה משתלמת בתכנית הלימודים כאמור, לא במוסד מוכר. במידה והשתלמות כאמור במוסד לא מוכר, לא היה שולל מהתובעת את זכויותיה לפי חוק אבטחת הכנסה יש להגיע לתוצאה דומה בעניינינו. ד) במילים אחרות, לא המסגרת המוסדית בה נערכת ההשתלמות שוללת זכויות, אלא יש לבחון מהות ההשתלמות, ואם הוראות החוק והתקנות אינן שוללות הגימלה מהמשתלם כאמור, יהא מוסד הלימודים בו ילמד התלמיד אשר יהא. (ראה דב"ע נו/04-14 המוסד נ' אסתר מלך פד"ע כט 541). 6. המסקנה מכל האמור לעיל שדין התביעה להתקבל והתובעת זכאית לגמלה שנשללה ממנה. השכלה גבוהההבטחת הכנסהסטודנטים