10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי

פסק דין 1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 17/12/2000, (להלן: "הועדה לעררים"), אשר קבעה למערער סך הכל 10% נכות לצמיתות, בגין פגיעה שאירעה לו בגב התחתון, עקב תאונת עבודה מיום 2/9/97, (להלן: "התאונה"). הועדה לעררים התכנסה במקרה דנן, בעקבות פסק דין קודם מיום 11/9/2000, שניתן בתיק 002354/00, על ידי כב' השופט לובוצקי, (להלן: "פסק הדין הקודם"). 2. פסק הדין הקודם הנחה את הועדה לעררים כדלקמן: "הערעור מתקבל בחלקו, ולו מחמת הספק. הועדה תשקול האם המערער יכול לחזור לעבודתו שהיא עבודת שיפוצים בבנין, לאור המגבלות התפקודיות שנמצאו אצלו. אם אכן, המערער אינו כשיר לעבודתו הקודמת, הועדה תשקול את עמדתה מחדש לענין הפעלת תקנה 15 ולו בחלקה". עוד יצויין, כי פסק הדין הקודם הינו פסק דין שני המנחה את הועדה לעררים להתייחס לתקנה 15. קדם לו פסק דין נוסף מה- 22/2/2000, בתיק 92546/99בו התבקשה ועדה קודמת לעררים לשמוע את טענות המערער באשר להפעלת תקנה 15, לקבל ממנו את כל המסמכים הנדרשים בנושא זה ולשקול את הפעלת תקנה 15. כמצוטט לעיל, פסק הדין הקודם ניתן בהקשר זה ולו מחמת הספק. 3. עיקרי טענות המערער המערער טען, כי שיעור הנכות שנקבע לו אינו משקף את מצבו ולא עולה בקנה אחד עם המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שהובאו על ידו. אשר לתקנה 15 - טען המערער, כי סוג הפגיעה שהוא נפגע ממנה בגב, אינו מאפשר לו שום עבודה פיזית. לטענתו, מאז התאונה ועד היום הוא לא עבד אפילו יום אחד. לדידו, הוא סובל מכאבים תמידים בגב תחתון שקורנים גם לרגל ימין. לפיכך, הוא אינו מסוגל, לטענתו, לעבוד בעבודות בנין, אינו מסוגל להתכופף ולא להרים משא. לטענתו, הועדה לעררים לא התייחסה למסמכים החדשים שהציג בפניה. כן טען, כי לא הוצע לו על ידי המשיב שום קורס חלופי להסבה מקצועית. 4. עיקרי טענות המשיב המערער לא המציא כל מסמכים חדשים שמצביעים על שינוי במצבו ואשר לא הובאו בפני ועדת הרשות. הועדה אמורה להתייחס רק להנחיות פסק הדין הקודם, היא עשתה זאת ולא נפל כל פגם משפטי בהחלטתה ולפיכך, יש לדחות את הערעור. 5. לאחר שעיינתי בכתב הערעור על נספחיו, בפרוטוקול הועדה לעררים ובפרוטוקולים של ועדות קודמות שהוגשו לתיק, בפסק הדין הקודם ובפסק הדין מה- 22/2/2000 וכן בפרוטוקול קדם הערעור בפני כב' הרשמת איש - שלום, מצאתי, כי יש לדחות את הערעור. השאלה המשפטית, כאשר חוזר ענין לדיון בפני ועדה לעררים בעקבות פסק דין קודם, היא - האם פעלה הועדה לעררים על פי הוראות פסק הדין הקודם. פסק הדין הקודם, כמצוטט לעיל, הורה לועדה לעררים להתייחס לשאלה אחת בלבד והיא, האם המערער יכול לחזור לעבודתו בשיפוצים, לאור המגבלות התפקודיות שלו. אם אכן הוא אינו כשיר לעבודתו הקודמת, במקרה כזה, הונחתה הועדה לעררים לשקול את עמדתה מחדש לענין הפעלת תקנה 15. לאור הוראות אלו של פסק הדין הקודם, אין מקום להתייחס לטענתו של המערער לענין שיעור הנכות שנקבעה לו, שכן לענין זה אין כל התייחסות בפסק הדין הקודם. אשר לתקנה 15 - בסעיף 26 לפרוטוקול הועדה לעררים ציינה הועדה לעררים במפורש את תלונתו של המערער לפיה הוא "לא עובד. מתקשה לחזור לעבודתו עבדתי בשיפוצי בנין". בסעיף 27 לפרוטוקול הועדה לעררים ולאור הנחיות פסק הדין הקודם, מבהירה הועדה לעררים: "לדעת הועדה ההגבלה הינה קלה בתנועת עמוד השדרה המותני וללא פגיעה נוירולוגית מוטורית". לדעת הועדה לעררים, הגבלה קלה שכזו: "איננה מונעת ממנו לבצע כל עבודה". גם בסעיף 29 לפרוטוקול מסכמת הועדה לעררים: "הועדה בדיעה שאין מקום להפעיל תקנה 15. אין כל מניעה שיחזור לעבוד באופן מלא בעבודתו הקודמת ואין כל הצדקה תפקודית לאי חזרתו לעבודה הרגילה". בנסיבות אלו, הבהירה הועדה לעררים, כי על פי ממצאיה, לאור ההגבלה הקלה ממנה סובל המערער, אין כל מניעה שיחזור לכל עבודה שהיא, לרבות עבודתו בשיפוצי בנין. משלא מצאה כל הצדקה תפקודית לאי חזרתו לעבודה, הפעילה הועדה לעררים את שיקול דעתה וקבעה שבנסיבות אלו, אין מקום להפעלת תקנה 15 בכלל. הועדה לעררים ציינה במפורש, כי העובדה שהמערער לא חזר לעבודתו לאחר התאונה, אינה מהווה, כשלעצמה, נימוק להפעלת תקנה 15, מאחר וכאמור, ההגבלה ממנה הוא סובל איננה מצדיקה זאת. לא מצאתי לקבל את טענת המערער, כי הועדה לעררים לא התייחסה למסמכים חדשים שהגיש, שהם נספח 2 ונספח 3 לכתב הערעור, (עמ' 3, שורה 1 לפרוטוקול קדם הערעור). מסמכים אלו אינם חדשים וצויין במפורש בפרוטוקולים של ועדות קודמות, כי הם הובאו לעיונן. בנסיבות כאמור, הועדה לעררים קיימה את כל שהתבקשה על פי פסק הדין הקודם, בהתאם לממצאיה, למסקנותיה הרפואיים ועל פי שיקול דעתה. לפיכך, לא נפל כל פגם משפטי בהחלטתה. אשר על כן, הערעור נדחה. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו. עמוד השדרהנכותאחוזי נכותכאבי גב / בעיות גבביטוח לאומי