אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי

פסק דין 1. לפנינו תביעה לחייב את הנתבע לשלם לתובעים גימלה ששיעורה יקבע לפי משכורת שקיבל אברהם ארבל ז"ל (להלן: "המנוח"), כעובד במי גולן - אגודת מים שיתופית למשקי רמת הגולן בע"מ, (להלן: "אגודת המים"), ולא כחבר קיבוץ. 2. בכתב ההגנה שהוגש ע"י נתבע 1 (להלן:"הנתבע") הוכחשו טענות התובעים, נטען שהנתבע משלם קצבת תלויים כדין. כן נטען כי המנוח לא הועסק באגודת המים כעובד, ובין המנוח לאגודת המים לא התקיימו יחסי עובד ומעביד. כמו כן נטענה טענת התיישנות שנדחתה בהחלטה שנתנה ע"י בית הדין, במהלך הדיון עתר הנתבע להגשת הודעת צד ג' נגד אגודת המים. 3. אגודת המים (צד ג') הכחישה בכתב הגנתה טענות הנתבע כלפיה, כן נטען שהעסקת המנוח נבעה מסידור עבודה שהיה קיים בין צד השלישי לקיבוצו של המנוח מרום הגולן , צד ד' (להלן: "הקיבוץ"). כן נטען שאגודת המים מעולם לא התקשרה בהסכם עבודה אישי עם המנוח, וכי התמורה בגין עבודת המנוח הועברה לקיבוץ. במסגרת כתב ההגנה הוגשה הודעת צד ד' נגד הקיבוץ לשיפוי בכל סכום שתחוייב אגודת המים, מהטעם, ששכרו של המנוח הועבר לקיבוץ וזה היה אמור לבטחו אצל הנתבע. 4. הקיבוץ הכחיש הטענות כלפיו, לגרסתו, המנוח הוצב באגודת המים כחבר קיבוץ, והתשלומים שהועברו עבור המנוח לנתבע הועברו בהתאם לדין. 5. להלן העובדות הנוגעות לענין העולות מחומר הראיות: א) התובעת 1 הנה אלמנת המנוח, והתובע 2 הנו בנו, יליד 11/1/85. ב) המנוח עם בני משפחתו היה חבר קיבוץ מרום גולן, מכאן גם מעמד בני המשפחה. ג) אגודת המים, כשמה כן היא, הנה אגודת מים שיתופית למשקי רמת הגולן ובין חברי אגודת המים נמנה גם קיבוץ מרום גולן, שהמנוח ומשפחתו היו חברים בקיבוץ כאמור. תפקיד אגודת המים הנו לרכז הטיפול בנושא המים ברמת הגולן לרבות זכויות מים, אספקת מים, הקמה וטיפול מאגרי מים, צנורות להובלת המים לישובים השונים ברמת הגולן. ד) במסגרת הסדרים שנעשו בין אגודת המים לקיבוץ הוצב חבר קיבוץ לעבודה באגודת המים. לגרסת הקיבוץ מדובר בהצבת חבר קיבוץ במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (לענין זה ראה נספחים ד', ו' ו-ז' לנ/5). ה) בתקופה הראשונה לפעילות אגודת המים הוצב מטעם הקיבוץ החבר אלברט גליצנשטיין, ופעילותו של חבר זה באגודת מים נמשכה כשנה. ו) לאחר מכן החליף המנוח את אלברט גליצנשטיין באגודת המים, לאחר ששימש כעוזרו תקופה מסוימת. התובע עבד באגודת המים כ- 5 שנים עד למותו הטרגי במהלך צלילה בתוקף תפקידו. בנוסף להצבת המנוח באגודת המים, הוא עשה תורנות כמקובל בקיבוץ (ראה נספח ז' לנ/5). כאשר השתתף המנוח בקטיף תפוחים, זאת לאחר שנעדר כחודש ימים עקב מילואים נעשתה פניה מטעם אגודת המים לקיבוץ לקצר תקופת השתתפותו בקטיף התפוחים על מנת שיבצע עבודתו באגודת המים (ראה נספח ח' לנ/5). ז) בטרם הצבתו של המנוח באגודת המים הוא עבד בשטחי השלחין של הקיבוץ כשנתיים עד 7/78. לאחר מכן הוצב לעבודה במסגרת פעולות ציבוריות בצופים עד 7/81 ולאחר מכן הוצב באגודת המים כאמור. ח) התמורה לעבודת המנוח באגודת המים סוכמה בין אגודת המים לקיבוץ, כשבסיבה (לגרסת הקיבוץ) הנה תעריפי פעילות יומיים לחברי הקיבוצים (ראה נספח א' לנ/5). ההתחשבנות בין הצדדים נעשתה על בסיס חודשי ושולמה כנגד חשבונית מס שנשלחה ע"י הקיבוץ לאגודת המים (דוגמא לכך ראה בנספח ב' לנ/5). ט) כעולה מגרסת חשב אגודת המים התמורה ששולמה לקיבוץ בגין עבודת המנוח היתה עלות מעסיק, וכללה את כל מרכיבי השכר לרבות פיצויי פיטורים, הפרשות סוציאליות למיניהם לרבות בטוח לאומי (ראה נ/4 - סעיף 4). כן צויין ע"י חשב האגודה בתצהירו שבאופן הנ"ל נהגה אגודת המים עם כל חברי הקיבוצים שהוצבו באגודת המים. י) למנוח נתן רכב לצורכי עבודה, אמצעי קשר, וכן קבל אש"ל, הרכב שימש לנסיעות בתפקיד, עבור נסיעות פרטיות חוייב ע"י אגודת המים (ראה נספח ט' לנ/5). יא) במהלך כל תקופת עבודת המנוח באגודת המים לא שולמו ע"י האגודה תשלומים כל שהם עבור המנוח, כעובד, לביטוח הלאומי, אלא הקיבוץ שילם את דמי הביטוח עבור המנוח כחבר קיבוץ, הכל לפי הכללים לביטוח חברי קיבוצים. יב) לאחר פטירת המנוח עזבה התובעת את הקיבוץ עם בנה ובמסגרת זאת הוסכם על דמי עזיבה (ראה נספחים י"ד, ט"ו לנ/5). יג) התובעת הגישה תביעות נזיקין נגד אגודת המים ואח' בבית משפט מחוזי בנצרת (ראה נספחים 1, 2 בתיק מוצגים 1191/01 - תביעה 1257/86 הוגשה ביום 20/12/87 ותביעה 376/92 הוגשה בשנת 92). בתביעה 1257/86 ציינה התובעת כי המנוח עבד מטעם הקיבוץ באגודת המים (ראה סעיפים 4, 6 לתביעה), ואין קביעה כי ביחסי עובד ומעביד מדובר. בתביעה 376/92 טען ב"כ הנתבעים כי בסיס ההתקשרות היה אישי ולא על פי סידור העבודה של הקיבוץ. יד) המנוח נפטר ביום 20/1/86 עקב תאונת עבודה כאמור. בחודשים 10 עד 12/85 הועברו ע"י אגודת המים לקיבוץ תשלומים כדלהלן: אוקטובר 85 2,750.90 ₪ נובמבר 85 2,746.72 ₪ דצמבר 85 2,728.87 ₪ טו) בתיק 1153/01 הוגשו מוצגים נוספים מהם ניתן להתייחס למסמכים הבאים: נספח ב' - הצעה לתיקון משכורות (הוגש רק העמוד הראשון ללא המשך, כמו כן לא קבלנו פרטים אם הצעה זאת אושרה בפורום כל שהוא). נספחים נוספים בתיק זה - מפרטים פעילויות המנוח במסגרת עבודתו באגודת המים, לרבות דברים שנאמרו לזכרו לאחר מותו. טז) לענין מעמדו של המנוח באגודת המים הופנינו למכתב שנשלח לעו"ד מזור (ב"כ הנתבעים בתיק 376/92) ביום 21/4/87, מטעם אגודת המים. לצורכי נוחות להלן נוסח התשובה (נ/3): " הנדון: מכתבך 8603/או כידוע לך אבי ארבל ז"ל נשלח ע"י משקו לעבוד במי גולן. התשלום בוצע למשקו "מרום גולן" בהתאם לחשבונית שהוגשה מידי חודש. מצ"ל כרטיסים מספר הנהלת חשבונות שלנו ובהם הזיכויים בגין חשבוניות עבור שרותיו של אבי. הסכומים כוללים מע"מ. מצ"ל חשבונית - לדוגמא. נשמח לעמוד בפרטים נוספים". 6. המחלוקת בין הצדדים אם התקיימו בין המנוח לאגודת המים יחסי עובד ומעביד או שמא הצבתו של המנוח באגודת המים היתה על פי סידור העבודה של הקיבוץ. שאלה משנית לנ"ל, מה היתה משכורתו של המנוח אם אכן התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. 7.(א) העידו פנינו התובעת, אחיה, עובד שהחליף את המנוח בשלב כל שהוא לאחר מותו, עו"ד מזור, חשב אגודת המים, ושמואל מנדל שכהן ומכהן בתפקידים ציבוריים שונים בקיבוץ מרום גולן. העדים נחקרו חקירה נגדית. כמו כן הוגשו מסמכים בצירוף לתצהירים ובלעדיהם. (ב) כדי שנגיע למסקנה כי בין המנוח לאגודת המים התקיימו יחסי עובד ומעביד על התובעים מוטל הנטל להוכיח שאכן היתה כוונה ליצור מערכת יחסים כאמור, דהיינו, בין המנוח לאגודת המים, ונטל זה לא הורם בנסיבות הענין. (ג) מהעובדות הנ"ל עולה שהצבת המנוח באגודת המים היתה מטעם הקיבוץ, התמורה בגין עבודת המנוח הועברה לקיבוץ, התעריף בגין התמורה המגיעה עבור עבודת המנוח סוכמה בין אגודת המים לקיבוץ, והועברה כנגד חשבונית מס שנשלחה ע"י הקיבוץ. (ד) העובדה שהמנוח בצע עבודתו באופן אישי באגודת המים אין די בה לצורך הענין, כמו כן אין די בעובדה כי לצרכי עבודתו קבל התובע רכב ואמצעי קשר למיניהם שעלותם חלה על אגודת המים, מהטעם, שזה ההסדר שהוסכם עליו בין הקיבוץ לאגודת המים, לפיו, המנוח יוצב באגודת המים במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (לענין זה ראה נ/3 וכן נספחים ד', ו' ו-ז' לנ/5). הסדר שכאמור סוכם בין הקיבוץ לאגודת המים ולא בין המנוח לאגודת המים. (ה) המנוח עבד מספר שנים באגודת המים, ואם אכן היה מדובר ביחסי עובד ומעביד או היתה כוונה ליצירת מערכת יחסים כאמור נתן היה להניח שהמנוח היה מותיר אותן עקבות הדרושות כדי להצביע על כך, אולם לא הוכחה התשתית הראייתית המתאימה. עובדה היא שכאשר הקיבוץ היה צריך כח אדם לקטיף תפוחים, הוצב המנוח בקטיף התפוחים ע"י הקיבוץ למרות שנעדר מעבודתו באגודת המים חודש ימים, ושחרורו מקטיף התפוחים נעשה על ידי פניה מאגודת המים לקיבוץ (ראה נספח ח' לנ/5), בעוד שהסדר התקין היה מחייב סיכום בין אגודת המים למנוח, אילו היה מדובר ביחסי עובד ומעביד. (ו) גם אם ניישם ההלכה כפי שנקבעה בפסק דין אלהרינת (נב/3/142 אלהרינת נ. כפר רות ואח' פד"ע כד' 535),לפיה המשתמש בעבודה צריך להוכיח ההפך, דהיינו, כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בינו לבין המנוח, נטל זה הורם בנסיבות העניין כאשר אגודת המים הוכיחה שהקשר החוזי היה בינה לבין הקבוץ, עם הקבוץ סוכמו תנאי העבודה של המנוח, לרבות השכר שהועבר לקבוץ, וגם באשר למחליף, הפניה היתה לקבוץ ולא למנוח באופן אישי. (ז) האמור לעיל אין בו כדי להגיע למסקנה כי לא יתכנו יחסי עובד ומעביד בין חבר קיבוץ לגוף חיצוני מחוץ לקיבוץ, אף ששכרו של חבר קיבוץ מועבר לקיבוץ. לתוצאה הנ"ל הגיע בית הדין בדיון נו/3/272 עמליה מס נ. פירות הגולן, פד"ע ל"ג מ"ח, אך בדיון זה העובדות היו שונות והתובעת שם הרימה הנטל להוכיח את הנדרש ממנה כי ביחסי עובד ומעביד מדובר. 8. המסקנה מכל האמור לעיל שהתובעים לא הרימו הנטל המוטל עליהם להוכיח כי בין המנוח לאגודת המים התקיימו יחסי עובד ומעביד, לפיכך, דין התביעה להידחות. בהתייחס לתוצאה הנ"ל, לא היה טעם שנעסוק בתביעה שכנגד צד ג' ו-ד', הואיל והדיון בתביעות אלה היה לו מקום רק אם המסקנה היתה אחרת, דהיינו, כי התקיימו בין הצדדים (המנוח ואגודת המים) יחסי עובד ומעביד. זכויות עובדיםביטוח לאומימים