רפואה שלמה - פוליסת ביטוח

פסק דין 1. התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה ע"ס 290,622 ש"ח שענינה תשלום תגמולי ביטוח. 2. עובדות המקרה הן כדלקמן: א. התובע היה מבוטח ע"י הנתבעת מס' 2 בפוליסה לביטוח חיים החל מיום 1/2/94 אשר כללה ביטוח למקרה מוות, למקרה של אבדן כושר עבודה, נכות מתאונה, ובטוח מוות כתוצאה מתאונה. ב. ביום 27/3/95 פנה התובע לנתבע מס' 3 סוכן ביטוח מטעם הנתבעת מס' 2 בבקשה להכליל אותו במסגרת פוליסה שתכסה אותו במחלות קשות והוצעה לו פוליסה "רפואה שלמה" שכוללת מחלות קשות. ג. התובע אף נפגש עם נתבע מס' 1 לפי בקשתו של נתבע מס' 3 שכן נתבע מס' 1 הינו מומחה לעניני ביטוח מטעם נתבעת מס' 2 שמשמש מפקח רכישה ולאחר הפגישה נשלח לו פקס (נספח א' שצורף לתצהירו). כהצעת ביטוח לגבי פוליסה של מחלות קשות. ד. הנתבעת מס' 2 הוציאה פוליסת ביטוח בנוסח הפוליסה (נ2/) המכסה ביטוח נוסף לסיעוד למקרה של גילוי מחלות קשות ס"ל. אשר עותקה לא נמסר לתובע. ה. ביום 1/5/96 הגדיל התובע את סכום הביטוח למחלות קשות מסכום המקורי בסך של 150,000 ש"ח לסכום של 250,000 ש"ח. ו. ביום 12/6/97 עבר התובע צנתור וניתוח מעקפים בלב ותבע מאת הנתבעים 2 לשלם לו תגמולי הביטוח בסך של 250,000 ש"ח שכן לטענתו הפוליסה שהוציאה הנתבעת (פוליסה ס"ל למחלות קשות) אמורה לכסות את המקרה אך תביעתו נדחתה בטענה כי הפוליסה שהוצעה לא כוללת כיסוי למחלות לב. טענות התובע: 3. התובע הן בתצהירו (ת1/) והן בעדותו בפני חזר וטען כי בפגישתו עם הנתבעים 1 ו 3, בקש פוליסה שתכסה מחלות קשות הכוללת מחלות לב, שכן יש לו "הסטוריה" של מחלות לב במשפחה ואכן נאמר לו במפורש כי הפוליסה של "רפואה שלמה ס"ל" אכן כוללת כיסוי של מחלות לב ועל סמך המצג שהציגו בקש להוציא פוליסת ביטוח שעותקה לא קבל עד ליום מתן עדותו. טענות הנתבעים: 4. הנתבעים 1, ו 3 הגישו תצהירים (נ1/, נ4/) והעידו בפני ולפי גרסתם מעולם לא הציגו לתובע מצג שווא לפיו הפוליסה של "רפואה שלמה ס"ל" מכסה מחלות לב והיא מכסה 4 מחלות בלבד המפורטים בפוליסה והן מחלות סרטן, איידס, השתלת כבד, ושבץ מוחי. 5. לפי גרסתם של הנתבעים 1 ו 3 קיימת פוליסה מיוחדת למחלות לב (נ3/) בכותרת "רפואה שלמה" אך התובע לא בקש פוליסה כזו וידע היטב כי הפוליסה שביקש לא מכסה מחלות לב. 6. נתבעת מס' 2 בנוסף לטענתה כי פוליסת הביטוח שהוציאה אינה מכסה את האירוע של ניתוח מעקפים,טענה לחילופין כי גם אם בית המשפט יקבע כי התובע בקש לרכוש פוליסה המכסה מחלות לב כדוגמת נ3/ הרי גם אז דין תביעתו להדחות על הסף שכן הביטוח נ3/ איננו ביטוח פיצוי כדוגמת הביטוח בפוליסה למחלות קשות נ2/ אלא ביטוח לשיפוי עבור הוצאות רפואיות שהוציא המבוטח בשל המחלה או הטיפול ומאחר והתובע לא הביא כל ראייה על הוצאות שנגרמו לו דין תביעתו להדחות. 7. אני מעדיף את גרסתו של התובע על פני גרסתם של הנתבעים 1 ו 3 מהנימוקים הבאים: א. התרשמתי בחיוב מעדותו של התובע ומהופעתו בפניי ושוכנעתי כי העיד אמת. ב. התובע נתבקש ע"י הנתבעים 1 ו 3 או ע"י אחד מהם לבצע בדיקת א.ק.ג. כאשר בקש להגדיל את סכום הביטוח ולהעמידו ע"ס 250,000 ש"ח. דבר שמצביע באופן ברור כי אכן פוליסת הביטוח שבקש כוללת מחלות לב אחרת מה הטעם לבצע בדיקת א.ק.ג. ג. בישיבת בית המשפט מיום 5/11/98 בפני כב' השופט שילה נדונה אפשרות להפנות את הצדדים לבדיקת פוליגרף לאימות גירסותיהם, התובע עבר בדיקה כזו אך הנתבעים לא עשו כן. ד. ביום 14/11/00 בשלב הסיכומים חזרתי על הצעתי להפנות את הצדדים לבדיקת פוליגרף אך הנתבעים לא בצעו בדיקה זו דבר שהיה יכול לעזור לבית המשפט לגילוי האמת אך לא קבלתי שיתוף פעולה כזה. ה. פוליסת הביטוח לא נמסרה לתובע עד היום דבר שיכול היה להעמידו על תוכנה האמיתי שלא מכסה מחלות לב בניגוד לבקשתו המפורשת דבר שלא נעשה. 8. בפקס שנשלח לתובע (נספח א' לתצהירו) המהווה תכנון הצעת ביטוח אכן רשום כדלקמן: "רפואה שלמה ס"ל" 150,000 ש"ח "רפואה שלמה לב"_________ 9. התובע הסביר היטב ואני מקבל את הסברו כי הוא היה בטוח כי מחלות הלב נכללות בפוליסה של "רפואה שלמה ס"ל" ועל כן לא עניינה אותו הפוליסה הנוספת "רפואה שלמה לב" שהיא פוליסה ספציפית למחלות לב הנרכשת בפוליסה עצמאית יחידה שלא כוללת ייתר המחלות הקשות הנכללות בפוליסה של "רפואה שלמה ס"ל. 10. ממכלול הראיות שהוגשו במיוחד מעדותו של התובע לא שוכנעתי כי מילאו הנתבעים כלפי התובע את הגילוי וחובת ההסבר הנדרשת בכריתת חוזה הביטוח לרבות חובת הוידוי הנדרשת כפי שנקבע בע.א 4819/92 אליהו נגד ישר,פ"ד מ"ט (2) 749. 11. בפס"ד בע.א 846/76 עטיה נגד אררט,פ"ד לא (2) 780 חזר בית המשפט על העקרון של חובת ההסבר והגילוי סעיפי הפוליסה ביחוד כאשר מדובר בפוליסה של המקרה שבפנינו הכוללת מחלות קשות שכל בר דעת היה סבור כי מחלת לב נחשבת כמחלה קשה. 12. הנתבעים 1 ו 3 הודו בחקירתם הנגדית (פרוטוקול עמוד 24 שורה 11, ופרוטוקול עמוד 18,19) שלא הסבירו לתובע מה כולל הביטוח "רפואה שלמה ס.ל") וכי מחלות קשות לא כוללות מחלות לב כך שלא עמדו בחובת ההסבר והגילוי הנדרשים בכריתת חוזה ביטוח. מסירת הפוליסה לתובע: 13. התובע העיד שלא קיבל עותק הפוליסה. עדות זה לא נסתרה במפורש ע"י הנתבעים שכן נתבע מס' 1 הודה כי הוא לא מעביר פוליסות למבוטחים ואילו נתבע 3 בעדותו לא היה בטוח כי התובע קיבל את הפוליסה ועל כן אני קובע כי אכן לא נמסרה לתובע פוליסת הביטוח כמתחייב מסעיף 2 (א) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 והתובע לא ידע כי מחלות הלב לא נכללות בביטוח אותו ביקש. וזאת לאחר שקיבלתי את עדותו כעדות נאמנה. 14. באת כוח הנתבעים טענה בסיכומיה לחילופין כי גם אם בית המשפט יקבע כי התובע ביקש לרכוש פוליסה המכסה מחלות לב כדוגמת (נ3/) הרי גם אז דין תביעתו להדחות על הסף, שכן הביטוח בפוליסה (נ3/) איננו ביטוח "פיצוי" כדוגמת הביטוח בפוליסה למחלות קשות (נ2/) אלא ביטוח "שיפוי" עבור הוצאות רפואיות שהוציא המבוטח בשל המחלה או הטיפול, ומאחר והתובע לא הביא הוכחה על הוצאות שנגרמו לו בעקבות הנתוח שעבר, דין תביעתו להדחות מחוסר הוכחה. 15. אני דוחה את טענתה הנ"ל של באת כוח הנתבעים מהנימוקים הבאים: א. טענה זו לא נטענה בכתב ההגנה ולראשונה הופיעה בסיכומים. ב. התובע בקש פוליסת ביטוח כנגד הסיכונים של מחלות קשות לרבות מחלות לב כדוגמת הפוליסה (נ2/) הקובעת פיצוי בסך של 250,000 ש"ח ולא דנה "בשיפוי הוצאות" כדוגמת הפוליסה (נ3/). 16. אין מחלוקת כי נתבע מס' 1 עובד שכיר של נתבעת 2 ואחראית על פעולותיו אחריות שילוחית. 17. אין מחלוקת כי נתבע מס' 3 הינו סוכן בטוח מורשה מטעם נתבעת 2 ואחראית היא על פעולותיו והצהרותיו בכריתת חוזה הביטוח לפי סעיף 33 (א') לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981. 18. לאחר שקבלתי את עדותו של התובע לפיה הנתבעים 1, ו 3 הודיעו כי הפוליסה של "מחלות קשות ס"ל" כוללת מחלות לב וגרמו לו להאמין בכך יצרו מצג שווא בלתי נכון ועל כן חייבים לפצותו יחד עם נתבעת מס' 2 בתגמולי הביטוח כמצויין בפוליסה. 19. לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובע את הסך של 250,000 ש"ח בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/4/96 ועד לתשלום המלא בפועל, אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל, ועוד סך של 30,000 ש"ח שכ"ט בצירוף מע"מ סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. פוליסהרפואה