ביטוח ניקוי רכב

החלטה 1. הנתבעת ביטחה את רכבה של התובעת מדגם איסוזו טרופר (להלן: "הרכב") בפוליסת ביטוח מקיפה. ביום 31.03.98 נהג מנכ"ל התובעת ברכב, וכשבכתב התביעה נטען כי במהלך הנסיעה בחולות "ותוך כדי הנסיעה ברכב התפוצץ מיכל ארוז של צבע שמן..." ובהמשך "משהתפוצץ מיכל הצבע ניתז צבע השמן על כל נוסעי הרכב...." וכן על אביזרים שונים של הרכב ובכללם מושבים, דפנות, רצפה, תקרה ועוד. התובעת טוענת כי פנתה לסוכנות הביטוח, מיצפור סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות"), וכשמנהל מחלקת התביעות, הורה להכניס את הרכב לניקיון. מכאן ואילך מתארת התובעת השתלשלות האירועים בכל הקשור לתיקונו של הרכב, כולל הוראות של נציגי הסוכנות ושמאים מטעם הנתבעת. בסעיף 37 בכתב התביעה נטען, כי עפ"י הפוליסה שצורפה חייבת הנתבעת לפצות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לרכב. 2. הנתבעת בכתב הגנתה טענה כי "מיכל הצבע לא התפוצץ כלל אלא מיכל הצבע שהיה מונח בחלקו האחורי של הרכב נפל וכתוצאה מן הנפילה נפתח מכסה המיכל והצבע נשפך." לאור זאת טוענת הנתבעת כי אין המקרה הנטען מהווה "מקרה בטוח" המכוסה ע"י הפוליסה. כן טוענת הנתבעת כי הנזק בעת הנפילה היה לרצפת החלק האחורי בלבד של הרכב בלבד, וכן כי כתוצאה מפעולות מנכ"ל התובעת וחבריו, הצדדים השלישיים, בנסיונותיהם לניקוי האמור, נגרמו הנזקים הנטענים לחלקים אחרים ברכב. בנוסף טוענת הנתבעת, כי סוכן הביטוח אינו מהווה שלוחה בענין סילוק תביעות. 3. טרם שנזקק ביהמ"ש לשאלת הנזק לרבות הגורם לו, בחינת הפעולות שבוצעו ע"י מנכ"ל התובעת והצדדים השלישיים, יש להכריע בשאלה, האם האירוע הנטען ע"י התובעת נכלל בגדר מקרה הביטוח, של הפוליסה הנטענת. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית וחוו"ד מטעמם, וכשהוסכם בין הצדדים כי השאלה תוכרע בהתאם לחומר המצוי בתיק ביהמ"ש, וללא צורך בחקירות. 4. מנכ"ל התובעת, ערן יעקובי, בתצהירו כעדות ראשית, מתאר את האירוע בעת נסיעת הרכב בחולות ניצנים כדלקמן: "ותוך כדי הנסיעה ברכב עלינו על בור נסתר בדיונות החול וכתוצאה מכך התפוצץ מיכל ארוז של צבע שמן לבן..." אשר הונח בתא המטען של הרכב. לדבריו, משהתפוצץ מיכל הצבע, ניתז הצבע על כל חלקי הרכב. כן מתאר מנכ"ל התובעת מגעיו עם שמאי הנתבעת בכל הקשור לאופן תיקון הנזק, תוך שמנכ"ל התובעת טוען, כי לא ניתן לנקות הנזקים אלא יש צורך בהחלפת חלקים שניזוקו, בעוד ששמאי המבטחת, מורה להעביר את הרכב למוסך שהורה לביצוע הניקוי. כן מתאר המנכ"ל מגעיו עם שמוליק מנהל מחלקת התביעות אצל הנתבעת, וכי זה אישר פרוק הרכב לניקויו במוסך באשדוד, באופן שחלקים אשר הנקוי לא יועיל יוחלפו בחדשים. כן מצורף פקס מאותו שמוליק למנכ"ל, אך מפקס זה עולה כי הוצא מסוכנות הביטוח. במסמך זה אכן מוזכר סיכום הקשור לשמאי. בחקירתו בביהמ"ש במסגרת ישיבת קדם המשפט, ציין מנכ"ל התובעת כמפורט בתצהירו, אודות התפוצצות המיכל עקב הבור, וכי "הגלון התפוצץ והתיז על כל המושב האחורי ועף צבע לכיוון המושב באמצע." יחד עם זאת, הוא מציין כי הנוסעים השונים לא הבחינו בכך, ורק בעקבות ריח חריף עצר את המכונית. בהודעתו בפני חוקר מטעם הנתבעת, שנגבתה מספר חודשים לאחר האירוע, חוזר מנכ"ל התובעת ומתאר המפורט לעיל אולם שם הוא מציין "נכנסתי לבור עמוק שחזית הרכב קיבלה מכה וכתוצאה מכך גלון הצבע... שהיה בחלק האחורי של הרכב... שנפל מהמדף שעליו היה וכנראה מהנפילה נפתח המכסה של גלון הצבע. כתוצאה מהתפוצצות הפח יצא שפריץ של צבע ולכלך את כל הנוסעים שישבו בחלק האחורי של הרכב." כן הוא מציין כי הצבע התיז בכל החלק האחורי עד אמצע הרכב "הכוונה למושב האמצעי שברכב.". בנוסף הוא מציין שרק כעבור חמש דקות הרגישו הנוסעים בריח החריף ואז גילו הנוסעים שישבו בחלק האחורי, כי הם התלכלכו מהצבע. 5. בני מתנה אשר נסע ברכב מציין בתצהירו "במהלך הנסיעה נפתח מיכל צבע שהיה ברכב והצבע נשפך ברכב". בהודעתו בפני החוקר מטעם הנתבעת, הוא מציין "נכנסנו לבור והרכב קפץ" וכשבהמשך, הריח את הריח החריף של הצבע, ובעקבות עצירת הרכב הבחין "כי מיכל הצבע נפל המכסה של גלון הצבע נפתח ונשפך על הרצפה", בעקבות פעולות לנסות לנקות התלכלך, וכשהוא מציין מפורשות כי בעקבות פעולות באמצעות מכונת קיטור, לאחר מכן, הצבע שהיה על הרצפה החל להתיז לחלקים השונים של הרכב. 6. יפתח קירת בהודעתו בפני חוקר הנתבעת מציין, כי רק החלק האחורי התלכלך ולא היושבים במושב האחורי, וביחס לארוע עצמו גם הוא מתאר את הריח כגורם לעצירת הרכב, ואף הוא מציין שגלון הצבע נפתח כתוצאה מטלטולי הרכב תוך כדי נסיעה בחולות "ולכן הצבע השפריץ לכל הכיוונים.". 7. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מנכ"ל הסוכנות, אולם הוא מאשר כי הפנה את מנכ"ל התובעת למנהל התביעות דאז בסוכנות. כן הוא מאשר כי שמאי מטעם הנתבעת אכן אישר תשלום בגין פירוק וניקוי הרכב ולדבריו "אכן אושרה החלפת מספר לא מבוטל של חלקים ברכב נשוא התביעה." בחוו"ד שמאי הנתבעת מר פסו משה מ - 2.8.98 עולה שהשמאי מבדיל בין שני מוקדים של נזק. המוקד הראשון, הנזקים שנגרמו טרם ההתערבות עם קיטור, והמוקד השני, הנזקים שנגרמו עקב כשלונות בנסיונות הניקוי. הוא מאשר גם את בדיקת הרכב ע"י משרדו במוסכים השונים שציין מנכ"ל התובעת. יש להוסיף כי בחוו"ד הוא מציין, כי במסגרת דיון בסרובו של המבוטח להכניס את הרכב למוסך המתמחה בניקוי ושיפוץ חלקי פלסטיקים ושטיחים "נתנה הבטחה למבוטח שכל חלק שלא ינוקה ויחזור למצבו הקודם יוחלף בחדש.". עם זאת, יש לציין כי השמאי מציין בסוף חוות דעתו, כי גם המלצתו לפיצויי עבור הנזק למוקד הראשון בלבד, הינה בתנאי "שהמקרה מכוסה במסגרת פוליסת מקיף לרכב.". 8. ב"כ הנתבעת התמקדה בטיעוניה שהמקרה דנן אינו נכלל בגדר התפוצצות, וכי התובעת אינה יכולה להזקק לטיעון, כי אף אם לא מדובר בהתפוצצות מדובר בתאונה, מאחר ובכתב התביעה הסתמכה התובעת על טיעון של התפוצצות. את טיעונה זה מבססת ב"כ הנתבעת על האמור בסעיפים 3 ו - 4 לכתב התביעה. 9. ממכלול החומר שבפני אכן עולה, שלכאורה כתוצאה מנפילת פח הצבע, נפתח המכסה והצבע הותז בחלקים שונים, בחלקו האחורי של הרכב. כמו כן עולה שמדובר היה בנסיעה בחולות, וכשלדברי מנכ"ל התובעת, נפילת הפח ארעה כתוצאה מכניסת הרכב לבור. 10. בהגדרות מקרה הביטוח בפוליסה, מצוינות מספר חלופות לסיכונים הנכללים במקרה הביטוח. החלופה הראשונה מציינת "אש, ברק, התפוצצות, התלקחות". מאידך הסעיף השני מציין "התנגשות מקרית התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא." כפי שצויין בע"א 172/98 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ ואח' פ"ד מ"ז (1) 311, בעמוד 323: ""ארוע תאונתי" או "תאונה" אינם קלים תמיד להגדרה וכשביהמ"ש מציין "מקובל להבחין בשתי משמעויות של הביטוי "ארוע תאונתי": האחת, סוביקטיבית, מתייחסת אל מאורע כתאונתי בשל אי-היותו פרי מעשה (או מחדל) מכוון או מתוכנן מצידו של המבוטח, השניה, אוביקטיבית, פניה אל מהלך הענינים הלא טבעי שהוביל לנזק...." לא התעלמתי מכך שבאותו מקרה מדובר היה בפוליסת בטוח כנגד כל הסיכונים, אולם הדברים שצויינו, יפים גם לעניננו. לא מדובר בנסיעה רגילה, וכשתוך כדי נסיעה נפל חפץ זה או אחר, וכתוצאה מכך ארע נזק לרכב. מדובר בנסיעה בחולות, ואם נקבל את גרסת מנכ"ל התובעת מדובר בכניסה לבור, וכשבעקבות כך נפל החפץ, תוך שנגרם הנזק, לפחות למוקד הראשון. במקרה דנן גם אם נקבל את עמדת הנתבעת בכל הקשור לאופן נפילת פח הצבע, פתיחת המכסה ושפיכת הצבע לכאורה, מתקיימים התנאים של גדר תאונה משני הפנים. ודוק, אין בפוליסה כפי שהוצגה הגדרה לתאונה, ומאידך ישנה הרחבה ביחס לתאונה "מכל סוג שהוא", הנתבעת לא סייגה סוג התאונות. ראה גם ע"א 15/86 חיצוב סחר ופיתוח בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח' פ"ד מ"ב (4) 666. מהראוי להוסיף כי בפרק 3 שעינינו "בטוח הגנה משפטית" ישנה הגדרה של תאונה "תאונת דרכים בה נפגע אדם ו/או כל רכוש שארעה עקב שמוש שנעשה בכלי רכב והמכוסה במסגרת הפוליסה". לא בכדי נזקק ב"כ התובעת למקרים הנרחבים הנכללים בגדר תאונת דרכים שענינם שמוש ברכב, לארוע בעקבות כך. מסקנתי איפוא, כי המקרה דנן נכלל בגדר תאונה, ועל כן נכלל במקרה הביטוחי. אין אני מקבל את עמדתה של ב"כ הנתבעת בכל הקשור לנטען בכתב התביעה. התובעת לא ציינה כי עילתה מוגבלת למקרה הביטוח הנובע מהסיכון של התפוצצות בלבד, אלא טענה כי בהתאם לפוליסה והעובדות שתוארו בכתב התביעה, קמה חובת הפיצוי. בנסיבות אלו, רשאית התובעת להסתמך גם על הסיכון הנובע מתאונה. 11. אולם, לכאורה, גם אם היינו נזקקים לשאלה של "התפוצצות", הדין עם התובעת. גם לענין התפוצצות אין הגדרה בפוליסה. הנתבעת מפנה ל"מילון בהווה" בעריכת בהט ומישור, שם מצויין בגדר פיצוץ "שבירה לרסיסים במכה או באבק שריפה, פיזור תוכנו של דבר בלחץ פנימי..." ובהגדרת התפוצצות "התפשטות פתאומית מתוך אנרגיה פנימית..." במקרה דנן מדובר לכאורה במיכל חדש שנרכש ע"י התובעת וכשגם לפי עמדת שמאי הנתבעת, הותז צבע לחלקים שונים בחלקו האחורי של הרכב, דהיינו, לא מדובר על צבע שנשפך כתוצאה מפתיחת המכסה בלבד, אלא הותז לכיוונים שונים. קשה כמובן לקבוע בוודאות את הסיבה ואת המסובב כפי שקשה לקבוע אם המכסה נפתח כתוצאה מהלחץ הפנימי שפרץ החוצה בעקבות המכה. אולם, לאור הנסיבות דנן, ושוב מעת שהנתבעת לא טרחה להגדיר במדוייק את גדר הסיכון או לסייגו, ניתן לקבוע שלכאורה, מעצם התזת החומר לכל עבר, אף אם מדובר בחלקו האחורי של הרכב, נכלל האמור בגדר התפוצצות. 12. בנוסף לכל האמור יש לציין כי אין להתעלם מדרך פעולתה של הנתבעת ובמיוחד השמאי, אשר לכולי עלמא פעל מטעמה. גם אם סוכן הביטוח אינו שלוחה של הנתבעת בכל הקשור לסילוק תביעות, הרי מעת שהסוכן מפנה את המבוטח למנהל התביעות בסוכנות, והמבוטח פועל על סמך הוראותיו, לכאורה לא רשאית הנתבעת, להתנער מכך. אין חולק, אף אם לא ניזקק לסוכנות והפועלים מטעמה, כי השמאי מטעם הנתבעת נתן הוראות ואף אישור פיצוי, אם אכן היתה פועלת התובעת בהתאם להוראותיו. ודוק, הן מנכ"ל הסוכנות והן השמאי לא טענו כאילו טען מי מהם בפני התובעת כי האירוע אינו נכלל בכיסוי הביטוחי. 13. אשר על כן אני קובע כי הארוע נכלל בגדר הכיסוי הביטוחי. רכבביטוח רכב