ביטוח עסק בתוך מחסן

פסק דין 1. הצדדים סמכו ידי ליתן פסק דין בתובענה זו על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט. 2. הנתבעת הינה חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את המחסן של התובע המשמש לצורכי עסקו, והמצוי במושב נועם, בין היתר, ביטחה את תכולת בית העסק. (להלן: "הפוליסה"). פוליסה בת תוקף היתה בזמנים הרלוונטים לארוע הנדון אשר ארע ביום 18/04/99. 3. לטענת התובע, ביום 18/04/99 נפרץ המחסן שבמושב נועם ובמהלך הפריצה נגנבו מתוכו מספר פריטים. הנתבעת טענה כי אין כיסוי ביטוחי לארוע הנדון, מאחר והסיכון המבוטח בביטוח פריצה , מכסה אך ורק ארוע פריצה שבוצע בכֹח ובאלימות. כמו כן, טענה הנתבעת כי בזמן הארוע מערכת האזעקה לא פעלה. אשר לגובה הנזק, טענה הנתבעת כי מדובר בביטוח חסר, מאחר והפוליסה נתנה כיסוי ביטוחי לציוד בסך כולל של 10,516 ₪ ובפועל הוערך שווי הציוד במחסן בזמן הארוע ב- 16,000 ₪. כמו כן, טענה כי אם ימצא שיש לפצות את התובע, יש לפצותו על בסיס הסכם שיפוי ולא כינון, מאחר והתובע לא כונן את נזקיו. עוד, דרשה הנתבעת להפחית מכל סכום שהיא תדרש לשלם דמי השתתפות עצמית, להם נדרש התובע, על פי תנאי הפוליסה. 4. אשר לעצם קרות הארוע, מקבלת אנוכי את גרסת התובע כי ביום 18/04/99, נפרץ מחסנו שבמושב נועם כשבמהלך הפריצה הופעלה מערכת האזעקה. מקבלת אנוכי את גרסת התובע, כי הפורץ פרץ למבנה דרך צוהר איוורור המצוי בקודקוד הגג. כאשר הפורץ ירד מהצוהר לתוך רצפת המחסן כשהוא נעזר בדבדים שהיו מונחים במקום. התובע הגיש תלונה למשטרת ישראל בסמוך לאחר שגילה את ארוע הפריצה וכן הודיע לסוכן הביטוח שלו. אשר להפעלת מערכת האזעקה שוכנעתי כי זו עבדה. עדות לכך מצאתי בתצהיר השכנה אשר שמעה את האזעקה עובדת בסמוך לזמן הארוע. כמו כן, נמצאה אסמכתה על כך ברישומים שנעשו במוקד גת בע"מ, אליו היתה מחוברת מערכת האזעקה. 5. השאלה הבאה המתעוררת נוגעת לשאלה האם נמצאו סימני פריצה אלימה, גלויים לעין, בקשר לפריצת המבנה, המקימים כיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה. סבורתני שכן. חלק 1.5 לפוליסה - העוסק בביטוח פריצה קובע בסעיף 2 את הסיכונים המבוטחים: א. ”פריצה או ניסיון לכך. פריצה משמעה: גניבת רכוש מתוך בנייני העסק ואשר בוצעה תוך חדירה או יציאה באלימות וכֹח לתוך הבניינים ובהשארת סימנים גלויים לעין לכך". המושג "כֹח" המופיע לצד המושג "אלימות", יכול שיביא לפרשנות המושגים באופן נרדף.(ראה ע"א 263/82 מויאל נ. מגדל בנין, חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם)). ובמקרה שבפנינו, כאשר בוצעה הפריצה דרך גג המחסן, יש לומר כי מדובר בכניסה כֹחנית , אלימה ובלתי מקובלת לתוך המבנה, העונה על הגדרת "כֹח ואלימות", כמפורט בפוליסה. (ראה רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית כנסת רמת חן נ. סהר חברה לביטוח בע"מ, פד"י נ(3) 281,301). לאור האמור לעיל, חבה הנתבעת לשלם לתובע את תגמולי הביטוח על פי פוליסת ביטוח, אותה הנפיקה לטובת התובע. 6. אשר לגובה תגמולי הביטוח; התובע תמך תביעתו בהצעת מחיר לגבי שווי הציוד שנגנב מהמחסן והעמיד את תביעתו על סכום כולל של 9,950 ₪ ובצירוף הצמדה וריבית העמיד את תביעתו על סך של 10,152 ₪. הנתבעת צירפה חוות דעת שמאי מטעמה אשר קיבל את הערכת נזקי התובע. אין מחלוקת כי מדובר בפוליסת ביטוח על פי ערך כינון. התובע טען כי כונן את נזקיו. הנתבעת לא התכֹחשה לכך ולא טענה כל טענה אחרת. לפיכך, יש לקבל את טענת התובע כי כונן את נזקיו, כנכונה. מאחר ולכאורה הוכֹח על ידי הנתבעת כי שווי הציוד שהיה קיים במחסן עובר לארוע נעמד בסך של 16,000 ₪ ,לעומת ביטוח כולל הצמדה על סך 10,516 ₪, קיים איפה חסר ביטוחי אשר יש בו כדי להפחית את שווי תגמולי הביטוח. אשר על כן, מקבלת אנוכי את חוות דעת השמאי המעריך את שווי הציוד בערך כינון של 9,590 ₪, ובהפחתת ביטוח חסר עומדים שוויים של התגמולים על סך של 6,305 ₪. לאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 6,305 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הארוע 18/04/99 ועד התשלום המלא בפועל, כאשר מסכום זה יש להפחית דמי השתתפות עצמית , כמחוייב על פי הפוליסה בסך של 1,776 ₪. 7. סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובע סך של 4,529 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 18/04/99 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, כשסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מחסןביטוח עסק