ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי ביטוחי במקרה תרמית

החלטה 1. העובדות הרלוונטיות להחלטה זו מפורטות בהחלטתי מיום 20.3.00, ומשום כך אחזור רק בקצרה על העובדות החשובות. 2. א. המבקשים 1 ו- 2 הינם רו"ח במקצועם ושותפים במבקשת 3. ב. המשיבה ביטחה את המבקשים בביטוח אחריות מקצועית כלפי צד שלישי. ג. במסגרת עסוקם כרו"ח נתנו המבקשים חוות דעת לדו"חות הכספיים של חברת רייכרט תעשיות בע"מ וסקרו את דו"חות הביניים הכספיים של החברה. הדו"חות הכספיים הנ"ל צורפו לתשקיף החברה שפורסם לקראת הנפקת מניות החברה בבורסה. ד. כנגד המבקשים ונתבעים נוספים הוגשה תובענה ייצוגית על סך 13,000,000 ₪ בת"א 1134/95 בה נתבעו המבקשים והנתבעים האחרים לפצות את התובעים על הנזקים שנגרמו להם, לטענתם. כתב התביעה הסתמך, בין היתר, על טענות תרמית, זיופים, הפרת חובה וטענות נוספות. תביעה נוספת נגד המבקשים ואח' הוגשה גם ע"י "תמר", קופת תגמולים מרכזית בת.א. 1314/95. ה. ביום 16.3.98 הגישו המבקשים את התובענה הנוכחית בה עתרו להצהיר כי הכיסוי הביטוחי עפ"י הפוליסה חל גם על האירועים נשוא שתי התובענות שפורטו לעיל . ו. המשיבה הגישה את תגובתה לפיה הפוליסה אינה מכסה את האירועים נשוא התובענות הן מחמת טענת "עיכוב" והן מחמת טענה למעשים פליליים. ז. בקדם משפט טענה המשיבה כי יש לעכב את ההליכים בתיק עד להחלטת ביהמ"ש העליון בבר"ע שהוגשה על החלטת כב' השופטת ר. אליעז, שאישרה את התביעה שבפניה כתביעה ייצוגית, או עד לסיום ההליכים בתובענות כנגד המבקשים שנזכרו לעיל. ח. בהחלטתי מיום 20.3.00 נפסק כי הטענה למעשים פליליים נטענה הן בתובענה שבפני והן בתובענות האחרות וכי "הפורום הראוי לשמיעת ראיות בנושאי הזיופים, מצג מטעה, מרמה וכו' הוא בתביעה היצוגית והתביעה הנוספת שהוגשו כנגד המבקשים ונתבעים נוספים ורק לאחר מתן פס"ד והכרעה בשאלות אלה יש לשמוע תיק זה." ט. בינתיים, חזרו בהם התובעים בתובענות האחרות מטענת התרמית והמעשים הפליליים והגישו כתבי תביעה מתוקנים שאינם כוללים את טענת התרמית. אי לכך, טוען ב"כ המבקשים בתיק זה, אין עוד עילה לעכב את ההליכים עד שיינתן פס"ד בשתי התובענות שכן טענת התרמית נמחקה מכתבי התביעה ומשום כך ביהמ"ש הדן בתביעות אלה לא ידון בטענת התרמית והמעשים הפליליים ולכן אין לעכב את ההליכים. י. כנגד טענה זו טוענת עו"ד דנגור, ב"כ המשיבה, כי גם אם טענת התרמית נמחקה מכתבי התביעה בתביעות האחרות, אין בכך כדי לשלול את העובדה כי המבקשים פעלו בתרמית ואי יושר, כפי שטענה בפרוטוקול: "אמנם ביהמ"ש העליון לא אישר את העילות הפליליות בגלל שהתובע מחק אותן. השאלה היא אם המעשה הוא פלילי או לא. הטענה המשפטית נמחקה אבל התשתית העובדתית למעשים שנעשו נותרה בכתב התביעה." עוד טוענת ב"כ המשיבה כי טענת התרמית הוסרה בתובענה הייצוגית ובתביעה השניה כדי להכניס את הנושא לכיסוי הביטוחי. 3. עיון בתגובת המשיבה להמרצת הפתיחה מעיד כי אין המשיבה מעלה מטעמה טענות תרמית או התנהגות הלוקה באי יושר כנגד המבקשים. כל שטוענת המשיבה בתגובתה היא כי בתביעות שהוגשו כנגד המבקשים מופיעות טענות אלה והיא מפנה לתובענות האחרות הכוללות, בין היתר, טענות לזיופים שקריים, מצגים כוזבים וכו' (ראה סעיפים 35,23,8 (פסקה אחרונה) וסעיף 39 לתגובת המשיבה לתובענה). המשיבה אכן מתייחסת לנושא הפלילי גם בסעיפים 31 ו- 33 לתגובה, אולם כאן נטען כי רק במידה ויוכחו מעשים פליליים, הם אינם מכוסים ע"י הפוליסה. 4. מהאמור לעיל עולה כי טענת המירמה הנטענת כנגד המבקשים היא אך ורק זו הנטענת נגדם בכתבי התביעה האחרים ומשנמחקה טענת המירמה מכתבי התביעה, אין עומדת עוד טענת מירמה בתיק זה כנגד המבקשים והאמור בסעיף 35 ו- 39 לתגובה (בעניינים הפליליים) איננו נכון, שכן אין כיום עילות תביעה כנגד המבקשים בתובענות האחרות, המבוססות על מעשים פליליים. 5. ב"כ המשיבה טוענת כי טענת התרמית הוסרה מהתביעה הייצוגית ומהתביעה הנוספת במטרה להכניס את הנושא לכיסוי הביטוחי (עמ' 3 לפרוטוקול). טענה זו לא הוכחה, ולו לכאורה, ואין מקום לקבלה כנימוק לעיכוב ההליכים. 6. מהאמור לעיל עולה, לכאורה, כי אין מקום להתיר למשיבה לטעון טענות מירמה ומעשים פליליים בתיק זה כנגד המבקשים, לאור שינוי העובדות שביססו בעבר את האמור בסעיף 35 ו- 39 לתגובה ואין להתיר, לכאורה, חקירות בנושאים אלה. פוליסהביטוח אחריות מקצועיתתרמיתביטוח אחריותכיסוי ביטוחי