מסירת גרסה שקרית במשטרה - תביעת ביטוח

פסק דין 1. בהסכמת הצדדים יינתן פסק דין זה על דרך הפשרה וזאת כמצוות סעיף 4ג לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל''ה-1975 ( להלן- חוק הפלת''ד ). תולדות המקרה: 2. התובע , יליד 25/06/80, היה מעורב בתאונת דרכים שאירעה ביום 22.04.98 , כאשר הרכב ( להלן- הרכב ) הנהוג בידי הנתבע 2 בו נסעו התובע וחבריו התהפך ( להלן- התאונה ). 3. במועד הרלוונטי היה הרכב בבעלותו של מר עופר אדרעי, נתבע מס' 1 והיה מבוטח אצל הנתבעים 3 ו-4 כאשר הרכב בוטח הן בפוליסת ביטוח חובה והן בפוליסת ביטוח מקיף . 4. יש להדגיש כי כיום ברור כשמש כי הנתבע 2 נהג בפועל ברכב ועדות לכך נמצאת בתצהירים שהוגשו בתיק זה. כמו כן הדבר נקבע באופן חד משמעי בפסק הדין אשר ניתן במסגרת תפ (י''ם) 5056/98מ''י נ' אדרעי על ידי כב' השופטת ש' דותן , בו הורשע הנתבע 1 בגין מעשי המרמה שביצע כמפורט להלן ( העתק מהכרעת הדין צורף על ידי התובע לתצהיר העדות הראשית מטעמו ) . 5. לטענת התובע, בעקבות התאונה נחבל הוא בצווארו, גבו, ידו השמאלית וצלעותיו והובהל לבית חולים "הדסה הר הצופים" בירושלים. 6. יצוין כי בעת אירוע התאונה התובע והנתבע מס' 2 היו תלמידי בית ספר תיכון. מטבע הדברים , באותה עת היה הנתבע 2 נהג חדש . שאלות השנויות במחלקות: 7. הנתבעים 3 ו-4 כופרים בחובתם לפצות את התובע בגין נזקיו כתוצאה מהתאונה וזאת משני טעמים: ראשית , התובע נטל חלק בנסיון לרמות את הנתבעים במוסרו פרטים כוזבים אודות נסיבות התאונה ועל כן אינו זכאי לקבל פיצוי כלשהו לאור הוראותיו של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, תשמא-1981 ; נוסף על כן , תעודות רפואיות שצירף התובע אינן מלמדות , לדעתם של הנתבעים 3-4, על גרימת נזק גוף כלשהו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפלת''ד ולפיכך אין מתקיימת במקרה דנן הגדרה של תאונת דרכים המופיע בסעיף 1 האמור לחוק הפלת''ד. 8. נתבע 2 מבקש לחייב את הנתבעים 3- 4 בתשלום הוצאות לטובתו אשר נגרמו לו , לטענתו , על ידי אופן ניהול הדיון בבית המשפט על ידי הנתבעים 3- 4 שהעלו טענות סרק באשר להעדר חבותם לשלם את הפיצויים לתובע לאור מעשי המרמה כאמור. בעקבות זאת נאלץ הנתבע 2 להתגוננן הגנה של ממש ולצורך כך לשכור את שירותיו של עורך דין, להגיש תצהירים וכד' דבר שלא היה נחוץ כלל מאחר והנו סבור כי לא היה כל בסיס להכחשת החבות על ידי הנתבעים 3-4. 9. טענת המרמה: אין חולק כי לפי תנאי פוליסת הביטוח המקיף של הרכב לא היה זכאי בעליו לפיצוי מאת מבטחיו בגין כל נזק שנגרם לרכב בעודו נהוג בידי "נהג חדש" או נהג שטרם מלאו לו 24 שנה. למען הסר הספק יצוין כי תנאי זה לא חל על פוליסת ביטוח החובה של הרכב. 10. ביוזמת נתבע 1, בעת החקירה במשטרת ישראל מסרו כל הנוסעים שהיו ברכב גרסה שקרית על פיה בעת התאונה היה הרכב נהוג בידי בעליו, הנתבע 1. אין חולק כי גם התובע נטל חלק במעשה זה. 11. נתבע 1 הועמד לדין בגין מעשה המרמה ואף הורשע במיוחס לו במסגרת תפ (י''ם) 5056/98 שלעיל. כב' השופטת דותן ציינה בהכרעת הדין כי הנתבע 1 הדיח את הנתבע 2 וכל נוסעי הרכב למסור למשטרה פרטים כוזבים על אירוע התאונה "מתוך מטרה לקבל את כספי הביטוח". 12. יצוין כי בשלב מאוחר יותר בתאריך 24.05.98 הצהיר הנתבע 2 בפני עורך דין וינקלר כי אכן נהג ברכב ואולם עשה זאת ללא רשות בעליו ( העתק תצהירו זה של הנתבע הוגש כראייה בתיק זה ). 13. סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח , עליו משליכים נתבעים 3-4 את יהבם, מורה כדלהלן: הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24(ב), או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחבותו. 14. סעיף 25 הנו סעיף קוגנטי שתחולתו אינה ניתנת להתנאה ולפיכך חולש הוא על כל פוליסת ביטוח שהיא ( ראה סעיף 39 (א) לחוק חוזה הביטוח ). 15. לשון החוק מלמדת כי המבוטח או המוטב על פי הפוליסה בלבד כפופים להוראותיו של סעיף 25. כעת נבחן שמא התובע בענייננו נופל בגדר אחת משתי קטיגוריות האמורות. 16. פוליסת הביטוח הרלוונטית לענייננו אינה אלא פוליסת ביטוח חובה המוציאת בהתאם להוראותיה של פקודת ביטוח רכב מנועי ( נוסח חדש ), תש''ל- 1970 (להלן - הפקודה ). פוליסה מסוג זה מבטחת את "בעל הרכב והנוהג בו" כמפורט בסעיף 3 לפקודה , דהיינו , אין הנוסע ברכב שלא נהג בו כפוף להוראות הפוליסה ואינו רשאי ליהנות מהוראותיה. 17. אין להתייחס לתובע כאל מוטב על פי פוליסת ביטוח חובה של הרכב וזאת נוכח האמור בסעיפים 11- 13 לחוק חוזה הביטוח המגדירים את המונח דנן. כך למשל, קןבע סעיף 11: (א) המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו. (ב) קביעת מוטב תהיה בדרך המאפשרת זיהויו. (ג) כל עוד לא קרה מקרה הביטוח רשאי המבוטח, בהודעה בכתב למבטח, לקבוע מוטב זולתו, ורשאי הוא לבטל את הקביעה ולקבוע מוטב אחר; אולם הקביעה תהיה בלתי חוזרת אם נקבע כך בחוזה או בהודעה בכתב מאת המבוטח למבטח. (ד) קביעת המוטב יכול שתהיה לגבי חלק בלבד מתגמולי הביטוח. 18. התובע אינו עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף 11 . אין ראייה בפניי כי שמו של התובע מופיע בפוליסת ביטוח חובה של הרכב כאחד המוטבים על פיה , ב''כ הנתבעים 3-4 לא טענה לכך ואף לא הציגה בפניי את הפוליסה נשוא הדיון. כמו כן, לא נטען כי הנתבע 1 ביקש מנתבעים 3 או 4 לרשום את התובע כמוטב. לפיכך איני רואה בסיס לקבוע כי בעת התאונה היה התובע בגדר מוטב על פי פוליסת ביטוח חובה של הרכב. 19. מסקנתי , אפוא , כי במקרה נשוא הדיון זכות תביעתו של התובע מושתתת על הוראות חוק הפלת''ד והפקודה אשר מאפשרים לכל נוסע ברכב מנועי לתבוע את הנוהג ברכב ומבטחו במידת קיומה של פוליסת ביטוח חובה תקפה כפי שהיה בענייננו. אין הנוסע ( התובע בענייננו ) כפוף להוראות סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח ככל שאינו נמנה על מבוטחים ומוטבים על פי הפוליסה. 20. לאור האמור ענייננו שונה מהמקרה נשוא ת''א (י''ם) 1119/84 אל גאבר נ' הלבנון בע''מ ואח' , פס''מ מח (2) 45 בו החיל בית המשפט ( כב' השופט וייס ) את סעיף 25 דנא על מסירת מידע כוזב אגב ניהול הליך משפטי בנושא תאונת הדרכים וזאת לצורך שלילת הזכאות לקבלת פיצוי. במקרה האמור נידונה בבית המשפט תאונה עצמית בה נפגע נוהג ברכב ( מבוטח על פי פוליסת ביטוח חובה ) הפועל בכפוף לאמור בסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח. 21. בשולי הדברים אציין כי אף בהנחה ( שלא הוכחה ) כי התובע אכן נמצא בגדר מוטבים על פי פוליסת הביטוח חובה ולפיכך אינו פטור מתחולת סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח , אף במקרה זה לא היה מקום לשלול ממנו זכות לקבלת פיצויים בגין נזקיו הגופניים שנגרמו לו עקב התאונה . טעם לכך יש למצוא בהעדר כוונת מרמה מצד התובע בעודו מוסר פרטים כוזבים אודות התאונה בחקירתו במשטרה. כוונה כאמור מהווה תנאי הכרחי המופיע בסעיף 25. ברי כי נדרשת כוונת המרמה ביחס לפוליסה ספציפית ( בענייננו פוליסת ביטוח חובה המכסה נזקי גוף ) ואילו התובע שיקר ביחס לפוליסת ביטוח מקיף שאכן כללה תנאי הנוגע לגיל הנהג וותקו ( בשונה מפוליסת ביטוח החובה של הרכב ). לפיכך איני מוצא קשר סיבתי כלשהו בין כוונת התובע בעת מסירת פרטים כוזבים במשטרה לבין האמור בפוליסת ביטוח החובה של הרכב. כמו כן, לא מצאתי קשר סיבתי בין שקריו של הנתבע 2 באשר להעדר רשות לנהוג ברכב ( ראה את תצהירו מיום 24.05.98 ) לבין זכאות התובע ואין לבוא בטענות אל התובע בגין התנהגותו האמורה של הנתבע 2 . 22. טענת העדר נזק גוף - תאונת דרכים מוגדרת בחוק הפלת''ד כ-" מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". מכאן שקיום נזקי גוף מהווה תנאי בעל יעבור לזכאות הנפגע לפיצוי מכוח חוק הפלת''ד. 23. מושג "נזק גוף" לעניין חוק הפלת''ד כולל בתוכו " מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים " ( ראה הגדרה בסעיף 1 לחוק הפלת''ד). 24. אין חולק כי לאחר התאונה התובע הובהל לבית חולים " הדסה הר הצופים". בחדר המיון התלונן הוא על כאבי בחלקי גופו השונים לרבות גב, צוואר, גפיים, סבל מרגישות בגב , אצבעות . כמו כן, בתעודת חדר המיון צוין כי התובע סובל מדם בשתן. לאחר התאונה התובע נעדר מלימודיו בבית הספר משך כשבוע ימים. לאור זאת יש להסיק את קיומו של נזק גוף כהגדרתו בחוק הפלת''ד. 25. עם זאת, תעודת חדר המיון מהווה, הלכה למעשה , מסמך רפואי יחיד המעיד על פציעותיו של התובע כתוצאה מהתאונה. לא הובאה בפניי ראייה כלשהי המעידה על טיפולים רפואיים שעבר התובע בעקבות האירוע נשוא הדיון. יתרה מזאת, גם תעודת חדר המיון אינה מצביעה על פגיעה רצינית כלשהי בתובע . כך, למשל, מצוין בתעודה כי התובע התהלך בחופשיות, לא סבל מרגישות בצוואר ועוד. 26. לפיכך יש להסיק כי עקב התאונה התובע נפגע בצורה קלה עד למאד ואין להפריז בהערכת השלכותיה על חייו בעתיד. ודאי וודאי שאין חשש כלשהו לנכות שנותרה לו כתוצאה מהאירוע הטראומטי . 27. לאור זאת מצאתי לנכון לפסוק לתובע פיצוי בסך של 3,000 ש''ח כערכם היום בגין ראש נזק של כאב וסבל . סכום זה כולל בתוכו את שכ''ט עורכת דינו של התובע. אגרת בית המשפט תחול על הנתבעות 3-4 . 28. הוצאות לטובת הנתבע 2 - לא מצאתי לנכון לחייב מי מהצדדים בתשלום הוצאות לטובת הנתבע 2 וזאת בשל מעורבותו העמוקה בפרשה ותרומתו הניכרת ( מסירת מידע כוזב בשתי הזדמנויות ) למצב של חוסר ודאות וליצירת ספקות רבים באשר לחובת הנתבעים 3-4 לפצות את התובע בגין אירוע התאונה. סוף דבר: 29. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 3,000 ש''ח ( הסכום כולל בתוכו שכ''ט עורך דין ) בצירוף הוצאות המשפט שהוציא התובע. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד תשלומם המלא בפועל. משטרהפוליסהתביעת ביטוח