ביטוח תיקון מזגן

פסק דין 1. הנתבעת 1 (להלן: "המבטחת") ביטחה בתקופה הרלוונטית את תכולת ביתו של התובע, וכשבהתאם לרשימת הביטוח, הורחב הביטוח גם לשרותי אחזקה ותיקון למוצרי חשמל שונים ובכללם מזגן ומיקרו גל "על פי תנאי נספח המצורף לפוליסה". בכותרת הנספח מצויינת הנתבעת 2 (להלן: "נותנת השרות"), וכן המבטחת, וכשבנספח מצויין, כי השרות ינתן ע"י נותנת השרות, תוך שצויין, כי הרחבה זו מותנית בקיומה של הפוליסה. 2. התובע הגיש תביעה כספית על סך 6,000 ₪ כנגד הנתבעות, וכשבתביעה זו הוא מגולל עוללות תיקון מזגן בביתו, אשר התקלקל בסוף חודש אוגוסט, תחילת חודש ספטמבר 2000. לטענתו, הטכנאי הגיע באיחור ובניגוד לאמור בנספח, ולמעשה רק בסוף חודש אוקטובר תוקן המזגן, כשכל העת נותנת השירות מסבירה הסברים אלו ואחרים, לרבות העדר חלקים וכשאינה מתקינה מזגן חילופי כהוראות הנספח. בנוסף טען התובע, כי גם המבטחת לא הזדרזה להתערב בנעשה. התובע טוען, כי הוא ומשפחתו, כולל שלישית נכדים פגים, נאלצו לסבול בתקופה החמה. עוד הוא עותר לחיוב הנתבעות בעלות תיקון מיקרוגל שהתובע תיקן על חשבונו, לאור אי האמון והחשש מהנתבעות , לאור עוללות המזגן. 3. נותנת השירות לא הגישה כתב הגנה למרות שלכאורה התביעה נמסרה לה עוד ב-27.6.01. 4. עיקר טענתה של המבטחת, כי היא מצידה עשתה כל שניתן אולם בכל מקרה האחריות רובצת לפיתחה של נותנת השירות וכשבדיון מציין נציגה של המבטחת, כי לא מוטלת כל אחריות על המבטחת מאחר ועפ"י הנספח נותנת השירות אחראית לשירות. 5. יש להוסיף, כי המבטחת לא מצאה לנכון לשלוח הודעת צד ג' כנגד נותנת השירות. 6. בכל הקשור לנושא המיקרוגל, לאור סכום ההשתתפות העצמית, מדובר למעשה ביתרה זניחה וכשלא שוכנעתי כי צדק התובע בכך שלא פנה בנושא המיקרוגל, לנותנת השירות. 7. בכל הקשור לעוללות המזגן, אכן לא מדובר בתביעה בגין נזקי גוף, כפי שטוענת בצדק המבטחת, אולם זכאי מבוטח לפיצוי בגין עוגמת הנפש כנזק כללי. 8. בכל הקשור לאחריות של המבטחת סבורני, כי הנספח הינו חלק מהביטוח הכולל ולא בכדי קיימת זיקה ישירה בין הפוליסה ותקפותה לשירות דנן. ההתקשרות הינה בין המבוטח למבטחת וכך גם התשלומים ואין המבטחת יכולה להתנער מאחריותה להפרת התחייבותה והנזקים שנגרמו לתובע עקב כך. אם בחרה המבטחת למנות מי מטעמה לבצע את השירות, אין בכך לשחרר אותה מהתחייבויותיה כלפי המבוטח. אין אני מקבל כאילו ההתקשרות הינה ישירה בין המבוטח לבין נותנת השירות, אם כי לאור האמור בנספח, יתכן וניתן לראות בהתקשרות שבין המבטחת לנותנת השירות כחוזה לטובת צד שלישי. אולם במקרה דנן, אין עלי להיזקק לשאלה זו, הואיל ונותנת השירות לא הגישה כלל כתב הגנה מטעמה. 9. בכל הקשור לגובה הנזק נראה לי להעמיד את הפיצוי, בהתחשב במכלול הנסיבות, על סכום של 2,000 ₪ לרבות בגין עוגמת נפש, טירחה ואשר נצרך לו התובע. 10. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע 2,000 ₪ וכן הוצאות האגרה בסך 95 ₪, שני הסכומים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 17.6.01 ועד התשלום בפועל וכן הוצאות הדיון בסך 150 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. מזגן