צוואה - האם חייבים שני עדים ?

בית המשפט ציין בפסיקתו כי דרישת העדים לעשיית צוואה , כמו גם לביטולה, מטרתה לסייע לבית-המשפט בניסיון להתחקות על אמיתות הצוואה ועל כוונת המצווה. בדומה לדרישות פורמאליות אחרות. מקורה של דרישת העדים בולט בדברי ההסבר להצעת חוק הירושה , שם מצוין כי המשפט העברי התקשה בפיתוחן של צורות יעילות לעשיית צוואה , ועל-כן פותחו בו קונסטרוקציות שונות שיאפשרו חזרת המצווה מצוואתו. במצב דברים זה נפנו מנסחי החוק אל עבר משפטן של אומות העולם ואל צורות הצוואה והביטול שגובשו אצלן, ובהן גם הצוואה בעדים ייחודה של דרישת "העדים" הינו בכך שבעוד שדרישות צורניות אחרות, כגון דרישת החתימה ודרישת הכתב, משמשות כדרישות קונסטיטוטיביות בפעולות משפטיות נוספות, דרישת העדים ככלל אינה מהווה תנאי לתוקפה של כל פעולה משפטית אחרת מעשיית צוואה וביטולה. בפסיקתו של בית-משפט זה הודגש לא אחת ההיבט הטקסי-פורמאלי של דרישת העדים, המתבטא בנופך של הרצינות ושל החשיבות שמשווה נוכחותם למעמד עריכת הצוואה או ביטולה כנגד דרישת העדים נטען כי היא אינה משרתת באופן משמעותי את התכליות העומדות בבסיס הדרישות הצורניות הקבועות בחוק, שעליהן עמדתי בראשית הדברים. כך למשל הועלתה הסברה כי אדם הנהנה מצוואת המוריש והעלול להיחשד כמי שהשפיע עליו באופן בלתי הוגן בעריכת הצוואה , ייזהר מלשמש בעצמו עד ויביא לכך שאחר מטעמו ישמש כעד לצוואת המנוח. בכך תסוכל בנקל תכלית החוק שעניינה קיום רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. מכאן שעצם הדרישה לשני עדים אין בה כדי להבטיח בכל מקרה ודאות, אך יש בה כדי להביא לעתים לאי-הכרה בתוקפן של צוואות המשקפות את רצונו המלא והאמיתי של המצווה עוד צוין בפסיקת בית המשפט כי התניית תוקפה של צוואה בשני עדים הינה דרישה מחמירה ביותר, אם נבחן אותה אל מול כללים ועקרונות החלים בענפי המשפט השונים. הדוגמה הבולטת לכך היא ההסתפקות בעדותו של עד אחד לשם הכרעה בהליך אזרחי או בהליך פלילי. החשש מפני הסתמכות על עדות יחידה קיים בהליכים אזרחיים, וודאי שבהליכים פליליים, שבהם מדובר בדיני נפשות. אף-על-פי-כן נמנע המחוקק מלקבוע דרישה לשני עדים לצורך ההכרעה השיפוטית והסתפק, במקרים מיוחדים בלבד, בדרישה לתוספת ראייתית או להנמקה תוך שהשופט מזהיר את עצמו שמדובר בעד אחד בלבד התפיסה העקרונית המקובלת גם בתחומים הרגישים ביותר היא כי ככלל, אין צורך בקביעת רף ראייתי כה מחמיר על-מנת לרדת לחקר האמת. לא ניתן אפוא שלא לתהות מה הצדקה יש בהסמכת בית-המשפט לשלוח אדם אל מאחורי סורג ובריח למשך כל ימי חייו על סמך עדותו של עד יחיד, ובה בעת בשלילת הסמכות מאותו בית-משפט להכיר בתוקפה של צוואה בעדים או בתוקף ביטולה של צוואה שכזו, כאשר היה עד אחד בלבד לפעולה זו. לבית-המשפט הכלים המקצועיים לבחון ראיות הבאות בפניו ולקבוע מימצאים שבעובדה גם על-פי עד אחד כאשר ניתן לסמוך על עדותו או על בסיס תשתית ראייתית אחרת, ואיני רואה על שום מה יהא הדבר שונה כאשר עסקינן בביטול צוואה שהיה לה עד אחד בלבדצוואהירושהעדיםדיוןשאלות משפטיות