מנהל עזבון - בקשה להעביר כספים

החלטה 1. בפני שתי בקשות: האחת היא בקשה שביהמ"ש יורה למנהל העזבון להעביר למבקשת דמי שכירות שגבה בגין דירה וכן להעביר לה את פירות דמי השכירות בגין הדירה. מבוקש גם להורות ששכר טרחת מנהל העזבון בכל הנוגע לדירה זו ייקבע ע"פ פעולותיו לגביה, שהן פעולות השכרה בלבד, ועל כן כאחוז משכר הדירה. הבקשה השניה היא בקשת מנהל העזבון לאשר את שכר טרחתו, וגם למתן הוראות בעניין דמי השכירות. 2. בצוואת המנוחה נכתב כי הדירה תימכר וכי תמורתה תשולם למבקשת בבש"א 4014/00 (להלן: המבקשת), זולת סכום של 30,000 ש"ח שישולם לגבי ברוריה שרון. בצו קיום צוואה (מתוקן) מיום 9.3.97 (להלן: הצו המתוקן) הורה בית המשפט (כב' השופטת וכסלר) כי הדירה תרשם ע"ש המבקשת לאחר שתשלם לגבי ברוריה שרון סך של 30,000 ש"ח. 3. ב"כ משיבים 3 ו4- (בבש"א 4014/00) טוען כי עד למועד מתן הצו המתוקן היוותה הדירה חלק מהעזבון, ולכן שכה"ד עד להחלטה זו שייך לעזבון, וגם למרשיו חלק בו. ע"פ הודעת מנהל העזבון, כל שכר הדירה שהתקבל מקורו בתקופה שקדמה לאותו מועד. באת כח האפוטרופוס הכללי סבורה כי הדין הוא עם משיבים 3 ו4-, והיא מנמקת גישתה בכך שהיה למבקשת צורך בהחלטת ביהמ"ש לגבי התיקון, דהיינו שהתוצאה שהתקבלה לא התבססה על הצוואה עצמה. 4. מדברים שהועלו בעת הדיון על-ידי ב"כ משיבים 3 ו4- וגם על-ידי מנהל העזבון עולה, כי יש להם ספקות אם היה מקום למתן הצו המתוקן. הצו תוקן בהעדר התנגדות לבקשת התיקון שהגישה המבקשת. 5. תיקון הצו עולה בקנה אחד עם ההערכה שכוונת המנוחה היתה למעשה להוריש למבקשת את הדירה, בכפוף לכך שישולם על ידה אותו סכום לברוריה מררי. ניתן גם להעריך, ע"פ נוסח הצוואה , כי המצווה לא חפצה להנות את המשיבים 3 ו4- (או אחרים) מפירות הדירה, שהרי ייעדה את תמורת הדירה, כשתמכר, למבקשת בלבד. 6. השאלה המתעוררת בפני היא, אפוא, אם יש לראות את פירות הדירה - עד לתיקון צו קיום הצוואה - כשייכים לעזבון כולו. אני סבורה כי חרף ההערכה האמורה לגבי כוונת המנוחה, אין הצו המתוקן בעל תוקף רטרואקטיבי, דבר שלא נאמר בו. כל שנאמר בו לענין הדירה הוא כי על אף האמור בסעיף 6א לצוואה תרשם הדירה על שם הגב' ברוריה מררי. פירוש צו זה בלבד עומד בפני לבירור, ועל-פי תוכנו הוא מתייחס לרישום בעתיד בלבד. יתר על כן, הצוואה לא התייחסה לפירות הדירה, ולפיה, רק משתמכר הדירה, תקבל המבקשת חלקה. למבקשת הוענקה "בלעדיות" לגבי הדירה, ע"פ הצוואה , ממועד מכירת הדירה בלבד, וע"פ צו התיקון - מאותו מועד שהסיר מעליה את נטל מכירת הדירה. ויוטעם, למבקשת לא היה עניין במכירת הדירה קודם שניתן צו התיקון, ומנהל העזבון לא הפריע לה לפעול לקידום עניינה (על-ידי פניה בבקשה לתיקון הצו). בזמן זה הצטברו פירות שכר הדירה בקופת העזבון, ומהם זכאים ליהנות גם המשיבים 3 ו4-. 7. אשר לטענת בא-כוח המבקשת לגבי שכרו של מנהל העזבון אומר, כי ע"פ הכלל המקובל, העולה גם מתקנות הירושה , שכרו של מנהל העזבון נגזר משווי העזבון כולו. אכן במסגרת זו יש להתחשב גם בהיקף פעילותו בענייני העזבון. העובדה שהדירה לא נמכרה על ידי מנהל העזבון, חרף הוראות הצוואה - באופן העולה בקנה אחד עם רצון המבקשת - אינה צריכה לפגוע בהערכת היקף פעולותיו עד כדי גזירת שכרו, בכל הנוגע לדירה, מהיקף שכר הדירה. בנסיבות הענין אני מעמידה את שכרו על 2.75 אחוז משווי העזבון בצירוף מע"מ, כלל שיחול גם לגבי הדירה. אין צו להוצאות. ירושהמנהל עיזבוןעיזבון