ערעור הגדלת גמלה עקב שירות צבאי סדיר בגין מצב בריאות

פסק דין 1. הערעור שבפני ענינו הגדלת גימלת המערערת עקב שירות צבאי סדיר, ובגין מצב בריאות. הממונה על שירות הגימלאות הודיע למערערת כי היא זכאית לקיצבת פרישה בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת, וזאת על פי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב) תש"ל - 1970 (להלן - החוק). 2. המערערת טוענת כי היא זכאית להגדלת שירות ב- 12 החודשים בשל מצב בריאותה, אשר תואר על ידה בערעורה. המערערת אף צירפה לערעור תעודות רפואיות. 3. ב"כ המשיב הודיע עוד לפני הדיון, כי למעשה אושרה למערערת גימלה בשיעור 56%, אך שיעור הגימלה הוגדל ב- 3% נוספים מסיבות בריאות וב- 1% כעידוד פרישה. ההגדלה המירבית בגין מצב בריאות הוא 4%. בעת הדיון חזרה המערערת על טיעוניה, ואף המציאה תעודת שחרור מצה"ל וביקשה להגדיל את אחוזי הגימלה גם על פיה. 4. לאחר בדיקת התעודה, הודיע ב"כ המשיב כי התעודה מעידה על כך שהמערערת היתה מורה בשירותה הצבאי, ולפיכך הוכרו לה שתי שנות ותק מקצועי בהוראה (נתון המשפיע על גובה המשכורת הקובעת). באשר להגדלת שיעור קיצבה - הרי על פי הקריטריונים שפורסמו בתקשי"ר, שירות סדיר אינו במסגרת הקריטריונים המגדילים את שיעור הקיצבה. 5. לאחר בחינת טיעוני הצדדים אני קובעת כי יש לדחות את הערעור: ס' 85.140 לתקשי"ר קובע: "נציב שירות המדינה רשאי להורות כי תקופת שירותו של עובד, תחושב, כולה או מקצתה, ככפולה משהייתה למעשה, אם נתקיימו בעובד שניים אלה: (א) העובד היה בשירות חמש שנים לפחות; (ב) ישנן נסיבות מיוחדות שהוכרו על ידי נציב השירות כמצדיקות חישוב כזה, וועדת שירות המדינה, במקרה שנשאלה על כך על ידי נציב השירות, לא החליטה בעניין זה על דרך אחרת. הטעמים שבגללם מגדילים שירותו של העובד הם משני סוגים: (1) פעילות מעל גיל 15 שנה , שקדמה לשירותו של העובד במדינה ובמוסד מוכר, הנחשב ומובא בחשבון לצורך זכויותיו על פי החוק; (2) טעמים אישיים, משפחתיים ובריאותיים. אם תקופת הפעילות בעדה יש להגדיל את תקופת השירות חופפת תקופת שירות מוכר המובאת בחשבון לצורך גמלאות, אין מגדילים בגללה את תקופת השירות. אם על תקופה אחת חלים יחד שני טעמים או יותר, מובא בחשבון רק טעם אחד מביניהם והוא המזכה את העובד לשיעור ההגדלה הגבוהה ביותר". 6. שירות סדיר לאחר קום המדינה אינו מוכר כקריטריון על פיו שוקל נציב שירות המדינה את הגדלת הגימלאות. ס' 85.143 קובע: "ועדת הגמלאות ממליצה על הגדלת תקופת השירות בעקבות שירות קודם או פעילות קודמת מעל גיל 15 שנה כלהלן; (א) שירות סדיר כחייל של מי שגוייס בחוץ לארץ לפני עלייתו לארץ, ושירת בתקופת מלחמת העולם השנייה בשירות הצבא הבריטי, או בצבאות בנות הברית - שאינו מובא בחשבון כשירות לצורך הגמלאות - תוגדל הקצבה בשיעור של 1% לכל שנת שירות". לפיכך - אין מקום להגדיל את שיעור הגימלה עקב השירות הסדיר, ויש לחזור ולציין כי המשכורת הקובעת הוגדלה בגין היותה של המערערת מורה בשירות הצבאי. 7. באשר למצב בריאותה - ב"כ המשיב טען כי ניתן להגדיל את אחוזי הגימלה בגין מצב בריאות ב- 4% לכל היותר, ואילו למערערת אושרה הגדלה בשיעור 3% בגין מצב בריאות. אני מקבלת את טענת ב"כ המשיב כי הגדלה מקסימלית נעשית במצב חריג, אשר לא נתקיים אצל המערערת, ושיקול זה הוא עניני וסביר. 8. מכל הטעמים דלעיל אני דוחה את הערעור. אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ד בטבת תש"ס, 2 בינואר 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים. מותר לפרסום מיום 02/01/2000 ע. פוגל, שופטתסגנית שופט ראשי צבארפואהערעורשירות צבאי