בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים

פסק דין 1. בפנינו ערעור על החלטת כב' הרשמת מרגלית מיום 17.6.99, (להלן "ההחלטה"), אשר קיבלה את בקשת המשיב לגילוי מסמכים ספציפיים,(להלן - "הבקשה"), והורתה למערערת, לגלות למשיב דוחו"ת חודשיים לגבי מכירת מוצריהן של 3 חברות , כמפורט בבקשה , במהלך שנת 1997. 2. המערערת טענה בכתב הערעור ובדיון בערעורה , בין היתר , כי יש בהחלטה כדי לגלות את סודותיה המקצועיים לגורמים זרים , ולפיכך, יביא הגילוי לפגיעה קשה בה. כן טענה המערערת, כי המשיב אינו זכאי לעמלות ממכירות של אותן 3 חברות שלגביהן ניתנה ההחלטה ולפיכך, אין מקום לגילוי המסמכים בנדון. יצויין, כי בסעיף 5 לכתב הערעור הבהירה המערערת, כי היא :"תגלה את האינפורמציה המבוקשת על ידי המשיב ", אך זאת לאחר שיוכח כי הוא זכאי לעמלות בגין מכירות אלה. בדיון הערעור השיב ב"כ המערערת:" לשאלת ביה"ד כעת, אני משיב שהמסמכים רלונטיים, אך לא בשלב הזה." (עמ' 1 לפרוטוקול שורה 13). 3. לטענת ב"כ המשיב, יש לדחות את הערעור על הסף. לדידו הערעור חסר כל בסיס. כן נטען על ידו, כי המערערת לא הביאה אפילו לא ראשית ראיה לטענתה בדבר גילוי סודות מסחריים . 4. כבר נפסק, כי מתן או סרוב ליתן צו לגילוי מסמכים וכן הקף הגילוי כל אימת שהותר, נתון לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית ורק כל אימת שהיא מופרכת על פניה , או נטולת סבירות - תתערב בשיקול דעתה ערכאת הערעור. (דיון מס' נ"ד/ 4/16 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' ההסתדרות הכללית ואח' , פד"ע כ"ז 255, בעמ' 259). בנסיבות המקרה דנן, שוכנענו , כי ההחלטה ניתנה כדין תוך בחינת כל השיקולים הרלונטים בנדון. השאלות שיש לבחון לענין מתן צו לגילוי מסמכים, הן שאלת הרלונטיות של המסמכים, מחד, ואיזון האינטרסים שבין הצדדים, מאידך. צדקה כב' הרשמת בקביעתה, כי הואיל וענין הזכאות לענין העמלות ושיעורן הוא פלוגתא בסכסוך שבין הצדדים , (פלוגתאות 13 ו- 14 ברשימת הפלוגתאות), הרי שיש למסמכים שלגביהם ניתנה ההחלטה רלונטיות לסכסוך שבין הצדדים ולכן יש לגלותם. זאת ועוד, כאמור לעיל המערערת בעצמה מוכנה לגלות את המסמכים אך זאת בשלב מאוחר יותר בדיון. צדקה כב' הרשמת בקביעתה, כי אין מקום לפיצול הדיון כאמור. אשר לטענת המערערת בדבר הנזק שעלול להגרם לה עקב הגילוי - כב' הרשמת שקלה את הענין בהתאם לטענות שנטענו בפניה בעת הדיון בבקשה וקבעה מפורשות :"לא שוכנעתי , כי גילוי המידע עשוי לפגוע במשיבה, אפילו תתקבל טענתה בענין נסיבות פיטוריו של התובע". יצויין, כי המערערת לא הציגה בעת הדיון בבקשה כל ראיה לענין גילוי סודותיה המסחריים, בכלל, והנזק שיגרם לה, בפרט, עקב גילוי המסמכים בנדון. לטענתה, היא הפנתה בנדון לסעיפים 31 עד 33 לכתב התביעה. אין בהפניה כאמור, כדי להצביע על נזק שעלול להגרם עקב הגילוי כאמור בהחלטה. לא מצאנו שום פגם ו/או טעות בהחלטת כב' הרשמת המצדיקים קבלת הערעור. בנסיבות כאמור, הערעור נדחה. במהלך הדיון , הודיע ב"כ המערערת על חזרתו מהערעור, אולם מאחר והודעה זו ניתנה רק בשלב הזה , לאחר שב"כ המשיב התכוננו והתייצבו לדיון, תשא המערערת בהוצאות המשיב ובשכר טרחת עורך דינה בגין דחיית הערעור בסך כולל של 750 ש"ח בצרוף מע"מ כדין. ניתן היום, ב' בשבט תש"ס, (9 בינואר 2000), במעמד עורך דין לוי בשם כל הצדדים. נ.צ. גב' קלישבסקי נ.צ. גב' יעקבי א. לקסר, שופטת גילוי מסמכיםמסמכיםמוצר