כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

פסק דין 1. ביום 12.10.99 הגיש התובע כתב תביעה כנגד מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי שכותרתו "בקשה לתיקון תקנות לגבי נכות והגדלת סכום הקצבה 2500". התובע טוען כי נכותו 75% ומקבל הוא קיצבה בסך 1,600 ש"ח, כי הגיע לפת לחם וכי אדם שעובד מפסיד נכותו לגמרי, וכי בעבר הגיש תלושי משכורת ולא קיבל נכותו עד שפוטר. עוד טען כי מבקש הוא לתקן החוק לפיו הקובע כי מי שנקבע לו נכות או נפגע בתאונה, לא יקבל נכות עד שיגיש תלושי שכר או עד שיפוטר. לדבריו אינו יכול לעבוד שכן נאמר לו בת"א ובירושלים שאם יעבוד - ירדו הכנסותיו, וכי עדיף להוסיף 2500 ש"ח לנכות ולא להגיע לפת לחם, וכי מ1950- לא עודכנו הכספים, אף כי כל חייו שילם ביטוח לאומי. עוד טען כי ניסה לפגוש במנכ"ל הקודם והחדש של המל"ל - אך אין מאפשרים לו להפגש עמו, וכי הגיע להחלטה לאחר שנתקל ביחס שלילי מעובד הבטל"א בירושלים. 2. בכתב ההגנה עתר המוסד לביטוח לאומי לדחיית התביעה על הסף בהיותה חסרת עילה וחסרת סמכות עניינית, משהסמכות לתיקון חוקים ותקנות אינה בידי ביה"ד. 3. בדיון חזר התובע על דבריו ודרש לזמן אישית את מנכ"ל המל"ל, כי זו תביעה ייצוגית של כל הנכים, כי אין לו ממה לחיות וכי עומד הוא על דרישתו שהמנכ"ל יתייצב לדיון, אחרת יש לחייבו בהוצאות, וכי יערער לביה"ד הארצי על בזיון. ב"כ המל"ל חזרה על הטענות שבהגנה ועתרה לדחיית התביעה. 4. לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו - ניתן פסק הדין : א. התובע לא צירף לתביעתו מכתב דחיה של הנתבע. משכך - אין לדעת על מה מלין הוא, ומהיכן נשאבת סמכות ביה"ד (ראה תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) התש"ל1969-). ב. אין לתובע יריבות עם מנכ"ל המל"ל הקודם או הנוכחי. אף אם דורש הוא כי יתייצב, משנשוא העתירה הוא גובהה של גמלת הנכות - בכל הכבוד לא המנכ"ל הוא הקובע הגמלה, מה גם שאין טענה פרטנית בענין. כך או כך, אין לביה"ד סמכות כנגד המנכ"ל. ג. גמלת הנכות נקבעת עפ"י דרגת הנכות, ושעורה של הגמלה נקבע עפ"י הוראות החוק. ד. אין לבי"ד זה סמכות לשנות החוק, לשנות התקנות, לשנות סכום הגימלה, או לשנות דרישות החוק והתקנות עפיה"ן פועלים פקידי התביעות של הנתבע. ה. נזכיר עוד כי התביעה מכוונת באופן אישי כנגד מנכ"ל המל"ל ונכון נהג הנתבע משראה לראותה כתביעה כנגד הנתבע, וטרוניית התובע בענין זה - אין לה מקום. ו. משלא הובא בפנינו ענין ממשי בתביעה, לא הוכחה יריבות, משאין לבי"ד זה סמכות עניינית לנעתר בתביעה - נדחית התביעה. אין צו להוצאות. כתב תביעהמסמכיםביטוח לאומי