קוד סעדים בית משפט - (מלא)

הודעה בדבר רשימות לשימוש במשרד בית משפט שבו מופעלת מערכת ממוכנת בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מודיע כי הפרטים שיש למלא ב"טופס פתיחת הליך" (להלן - הטופס) ימולאו על פי הרשימות שבתוספת להודעה זו, כמפורט להלן: 1. בטופס 1 שכותרתו "פתיחת הליך אזרחי" שבתקנות (להלן - טופס פתיחת הליך), יש למלא את נושא התובענה וקוד הנושא לפי רשימת נושאי התובענות שבתוספת. 2. בטופס פתיחת הליך יש למלא את קוד הסעדים המבוקשים בתובענה; הקודים של כל הסעדים המבוקשים בתובענה יירשמו לפי רשימת הסעדים שבתוספת. ההודעה בדבר רשימות לשימוש במשרד בית משפט שבו מופעלת מערכת ממוכנת - בטלה. תוספת (תיקון: תשנ"ח, תשס"ד) (סעיפים 1 ו-2) חלק א': רשימת נושאי תובענה נושא ראשי פירוט קוד ערעור בעניני ערעור על החלטת בית משפט לעניני משפחה (הרכב) 9 משפחה ערעור על החלטת בית משפט לעניני משפחה (דן יחיד) 10 בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לעניני משפחה 44 ערעור על החלטת רשם בתיק בעניני משפחה 12 ערעור על ראש ההוצאה לפועל בתיק בעניני משפחה 13 ערעורים ערעור על החלטת בית משפט השלום 11 דן יחיד ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 40 ערעור מס הכנסה 14 ערעור מס ערך מוסף 15 ערעור על החלטת רשם 16 ערר על החלטה של גורם רשמי (חוק השיקום, בזק, מס השבחה) 17 ערעורים אחרים ערעורים אחרים 19 עתירות אסירים (דן יחיד) 20 עתירות אסירים (הרכב) 22 ערעורים הרכב ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 21 ערעור על מוסדות אחרים (כשהערעור בפני הרכב) 29 נושא ראשי פירוט קוד ועדת ערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959 (נוסח משולב) 28 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950) 30 לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 32 לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 33 לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום, התש"י-1949 34 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 35 לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 36 לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד 1954 37 לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967 38 לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 259 לפי סעיף 7(ג) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), התשי"ד-1954 260 לפי סעיף 11(ב) לחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 261 לפי סעיף 21ב לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 262 לקנסות לפי סעיף 17ד לחוק המועצה לייצור ושיווק ירקות, התשי"ט-1959 263 לפי סעיף 19 לפקודת האריסים 264 לפי תקנה 9 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי בצורת), התשכ"ה-1964 265 לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 266 לפי סעיף 16 (י"ט) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 267 לפי סעיף 24 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 268 ועדת משמעת לפי סעיף 22 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 269 לפי סעיף 30 לחוק הגנה על כינויי מקור, התשכ"ה-1965 270 נושא ראשי פירוט קוד לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 271 לפי סעיף 47 לחוק לעידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 272 לפי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) 273 ערעור לפי סעיף 50 לחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 274 לפי סעיף 114 לפקודת המכרות, 1925 275 לפי סעיף 22 לחוק פיצויי מפוני סיני, התשמ"ב-1982 276 לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום (החזקתם של עצורים מלבנון במעצר בישראל), התשמ"ג-1983 278 לפי סעיף 7 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 279 ועדת שחרורים לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 280 ועדה למתן היתרים לפי סעיפים 11 ו-12 לפי חוק שירות הציבור (הגבלה לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 281 ועדת שחרורים וחופשה לפי סעיף 84 לחוק העונשין, התשל"ז-1977(סמים) 282 לפי סעיף 13 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959 283 בית הדין לענייני מים לפי חוק המים, התשי"ט-1959 284 בית הדין לחוזים אחידים לפי סעיף 10 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 285 בית הדין לתביעות כלליות 286 ועדות ערר אחרות 39 נושא ראשי פירוט קוד נזקי גוף בגין נזקי גוף בגין רשלנות רפואית 207 רשלנות רפואית בקשות רשות על הוצאה לפועל 41 ערעור (בר"ע) על בית משפט שלום (על החלטה שאיננה פסק דין של בית משפט שלום) 42 על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 43 אחרות 49 מקרקעין פינוי/החזרת חזקה/סילוק יד 101 חלוקה/פירוק שיתוף מקרקעין 102 בעלות מקרקעין (כולל חכירה לדורות) כולל: הצהרה, אכיפה, ביצוע בעין, אכיפה ופיצויים, צו מניעה 106 הסדר מקרקעין 107 הפקעת מקרקעין, הקניית רכוש ציבורי 108 ענייני תכנון ובניה 109 אחר (מקרקעין) (כולל צו מניעה, הצהרתי, פיצויים, ליקויי בניה) 149 אחרות תביעה ללא סעד כספי - שאיננה במקרקעין (הצהרתי, עשה/לא תעשה, אכיפה שלא במקרקעין וגם בצירוף סעד כספי משני) 151 קניין רוחני (זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, גניבת עין, סימני מסחר, סודות מקצועיים 152 תביעה למתן חשבונות 153 ענייני נאמנות והקדש 154 הגנת פרטיות ולשון הרע 155 קביעת גיל 156 שינוי/תיקון גיל 157 ענייני מכרזים 158 תובענה בעניני ימאות 670 ממונות נזקי גוף בתאונות דרכים (כולל תשלום תכוף) 201 נזקי גוף אחרים 202 נזקי רכוש או אחר 203 תביעה כספית - רכוש (חוזים לרבות ליקוי בניה) 204 תביעה כספית - שטרות ושיקים 205 תביעה כספית אחרת - שאיננה במקרקעין 249 בקשות עצמאיות בקשות עצמאיות לפי חוקים שונים לפי חוקים שונים (כגון: בקשות פקיד שומה לעיכוב יציאה מן הארץ, בקשות לפי פקודת החברות שלא בקשר לפירוק/מיזוג חברות, הסדר; בקשות לפי חוק הנאמנות, חוק השקעות משותפות בנאמנות וכיוצא באלה) 250 מעמד אישי מזונות, מדור, החזקת ילדים, בבית משפט ראיית ילדים 301 מחוזי אבהות/אמהות 302 הסכם יחסי ממון בין בני זוג 303 כשרות משפטית/אפוטרופסות 304 הנהלת רכוש נעדרים 305 היתר נישואין (לפי חוק גיל נישואין) 306 מניעת אלימות במשפחה 307 אימוץ 308 חטיפת ילדים 309 התרת נישואין 310 אחרים 349 צו ירושה /צו קיום צוואה 351 הנהלת עזבון 352 הצהרות מוות 355 ענייני ירושה אחרים 399 נושא ראשי פירוט קוד עניני בוררות ביטול/אישור פסק בורר 401 בוררויות שונות 402 אכיפת פסקי חוץ אכיפת פסקי חוץ 450 תובענות בעניני תובענה כספית/רכושית 460 המשפחה בבתי צו ירושה /צו קיום צוואה 351 המשפט למשפחה הנהלת עזבון 352 עניני ירושה אחרים 399 מזונות ומדור 462 תובענה בעניני קטין 463 כשרות משפטית 464 אבהות/אמהות 465 אישור הסכמי ממון - גירושין 484 אישור הסכמי ממון - נישואין 485 בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לעניני משפחה 486 בקשה לפירוק שיתוף במיטלטלין 487 פירוק שיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית 488 חטיפת ילדים 467 מניעת אלימות במשפחה 468 אימוץ 469 התרת נישואין 470 היתר נישואין (לפי חוק גיל נישואין) 471 קביעת גיל 472 שינוי שם 473 אכיפת פסקי חוץ בעניני משפחה 474 ערעור על החלטת רשם בעניני משפחה 476 ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בעניני משפחה 477 שינוי במרשם האוכלוסין 483 חוק הסכמים לנשיאת עוברים 478 תובענה לפי חוק הנוער טיפול והשגחה 481 תובענה לפי חוק הבוררות 482 ענייני משפחה אחרים 499 פירוק חברות חברות: פירוק 501 ותאגידים אחרים, חברות: בקשות אחרות (בעניני פירוק) 502 אכיפת שעבודים, שותפויות: פירוק 503 פשיטת רגל שותפויות: בקשות אחרות 504 תאגידים אחרים: פירוק 505 תאגידים אחרים: בקשות אחרות 506 אכיפת שעבודים 507 בקשות לאחר צו עיקרי (צו פירוק, צו לכינוס נכסים, צו לאכיפת שעבוד) 508 פשיטת רגל 509 עניינים אחרים 549 תביעות קטנות כספיות 551 אחר 599 שכירות דמי שכירות בדירות 601 תיקונים - דירות 602 דמי מפתח - דירות 603 דמי שכירות - בית עסק 604 תיקונים - בית עסק 605 דמי מפתח - בית עסק 606 אחר 649 חיקור דין 650 חלק ב': רשימת סעדים סוג הסעד מהות הסעד 1. תביעה כספית תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף 2. תביעה לפיצויים (חוק) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים) 3. תביעה בנזקי גוף תביעה לפיצויים בנזקי גוף שלא לפי חוק הפיצויים 4. צו עיקול אחרי תביעה צו עיקול זמני אחרי הגשת תביעה 5. צו עיקול לפני תביעה צו עיקול זמני לפני הגשת תביעה 6. צו פינוי/סילוק יד צו לפינוי נכס או לסילוק יד מנכס סוג הסעד מהות הסעד 7. פסיקת דמי שכירות פסיקת דמי שכירות 8. תשלום תכוף פסיקת תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים 9. עיכוב יציאה מן הארץ צו עיכוב יציאה מן הארץ 10. צו מניעה זמני צו מניעה זמני 11. תביעה לצו מניעה תביעה לצו לא תעשה (מניעה) 12. צו עשה זמני צו עשה למעט צו למסירת חזקה בנכס (זמני) 13. תביעה לצו עשה/אכיפה תביעה לצו עשה/אכיפה למעט צו למסירת חזקה בנכס - קבוע 14. צו הצהרתי זמני (לא נכס) צו הצהרתי זמני פרט לצו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר 15. צו הצהרתי (לא לנכס) תביעה לצו הצהרתי למעט צו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר 16. צו הצהרתי זמני (נכס) צו המצהיר על זכות בנכס לשאינו מחזיק (לפני תביעה) 17. צו הצהרתי לזכות בנכס תביעה לצו המצהיר על זכות בנכס לשאינו מחזיק 18. בקשה לפסק דין בהעדר בקשה לפסק דין בהעדר כתב הגנה 19. רשות להתגונן בקשת רשות להתגונן 21. בקשת רשות ערעור בקשת רשות ערעור 22. מחיקת כותרות בקשה למחיקת כותרות 23. רשות להפסיק את הדיון רשות להפסיק את הדיון (הפסקת תובענה) 24. תיקון/מחיקת כתבי טענות תיקון/מחיקה של כתבי טענות 25. צירוף/החלפת/מחיקת צדדים צירוף/החלפה/מחיקה של צדדים 26. הודעה לצד שלישי הודעה לצד שלישי 27. איחוד דיון איחוד דיון 28. העברת דיון בהליך במחוז העברת דיון בהליך במחוז 29. תיקון טעות בקשה לתיקון טעות בפסק דין, בהחלטה או בפרוטוקול 30. תביעה לבטל פסק דין/החלטה תביעה לביטול פסק דין או החלטה אחרת 31. ביטול פסק דין שניתן בהעדר בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה (תוך 30 יום ממתן פסק הדין) 32. הארכת מועד לביטול בקשה להארכת מועד לביטול פסק דין 33. בקשה להארכת מועד בקשה להארכת מועד 34. ערעור/ערר בבית משפט שלום ערעור/ערר בבית משפט שלום 35. ערעור לא על פסק דין שלום ערעור בבית משפט מחוזי שאינו על פסק דין של בית משפט שלום 117. ערעור על פסק דין ערעור על פסק דין במחוזי 36. גילוי מסמכים גילוי מסמכים 37. מתן פרטים נוספים מתן פרטים נוספים 38. בזיון בית משפט בזיון בית משפט 39. עתירת אסיר או עציר עתירת אסיר או עציר 40. התנגדות לביצוע שטר התנגדות לביצוע שטר 41. עיכוב הוצאה לפועל עיכוב הליכים בהוצאה לפועל 42. טען ביניים כספי טען ביניים כספי 43. טען ביניים אחר טען ביניים אחר 44. הליך ביניים בתביעה אזרחית הליך ביניים בתביעה אזרחית 45. בקשה לא פטורה הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות 46. תחליף המצאה תחליף המצאת מסמכי בי-דין 47. המצאה מחוץ לתחום המצאה מחוץ לתחום השיפוט (חו"ל) 48. גביית עדות בחו"ל גביית עדות בחו"ל 49. פירוק שיתוף מקרקעין פירוק שיתוף מקרקעין 50. פירוק חברה פירוק חברה למעט בקשה המוגשת לפי החלטת החברה 150. פירוק חברה בקשה לפירוק על פי החלטת החברה 51. פירוק שותפות פירוק שותפות 52. הכרזת פשיטת רגל הכרזת פשיטת רגל למעט בקשה המוגשת על ידי החייב 152. הכרזת פשיטת רגל הכרזת פשיטת רגל לפי בקשת החייב 53. צו אכיפה צו אכיפה (למעט צו למסירת חזקה בנכס) 54. אכיפת פסק בוררות אכיפת פסק בוררות 55. אכיפת פסק חוץ אכיפת פסק חוץ סוג הסעד מהות הסעד 56. קביעת גובה פיצויים קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע 57. צו ירושה בקשה למתן צו ירושה 58. התנגדות לצו ירושה התנגדות למתן צו ירושה 59. עשיית צוואה עשיית צוואה 60. הפקדת/החזרת צוואה הפקדת צוואה והחזרת צוואה 61. מתן צו קיום צוואה מתן צו קיום צוואה 62. התנגדות לקיום צוואה התנגדות למתן צו קיום צוואה 63. צו ניהול עזבון זמני מתן צו הנהלת עזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה /צוואה 64. חלוקת עזבון חלוקת עזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צוואה 65. הנהלת רכוש של נעדר הנהלת רכוש של נעדר 66. מתן הוראות ניהול רכוש מתן הוראות בקשר לניהול עזבון או לניהול רכוש של נעדר 67. התנגדות להנהלת עזבון התנגדות למתן צו הנהלת עזבון או חלוקת עזבון 68. צו ירושה /קיום צוואה מתן צו ירושה וקיום צוואה 69. התנגדות לירושה /צוואה התנגדות למתן צו ירושה וקיום צוואה 70. מינוי אפוטרופוס מינוי אפוטרופוס 71. צו הצהרת מוות צו הצהרת מוות 72. קביעת אבהות/אמהות תביעה לקביעת אבהות/אמהות (בית המשפט המחוזי) 73. החזרת קטין חטוף תביעה להחזרת קטין חטוף (בית המשפט המחוזי) 74. הוצאת דרכון לקטין הוצאת דרכון לקטין 75. היתר נישואין היתר נישואין 76. התרת נישואין התרת נישואין (בית המשפט המחוזי) 77. הגנה/מניעת אלימות במשפחה צו הגנה/מניעת אלימות במשפחה (בית המשפט המחוזי) 78. עיכוב יציאת קטין עיכוב יציאת קטין במסגרת אחזקת ילדים (בית המשפט המחוזי) 79. אישור פעולת אפוטרופוס אישור פעולת אפוטרופוס (בית המשפט המחוזי) 80. אישור הסכם ממון אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 (בית המשפט המחוזי) 81. הליך בעניין הקדש הליך בעניין הקדש (בית המשפט המחוזי) 82. הודעה לצד ג' - מזונות הודעה לצד שלישי בעניין מזונות (בית המשפט המחוזי) 83. תביעה למזונות תביעה למזונות (בית המשפט המחוזי) 84. בקשה להחזקת ילדים בקשה לאחזקת ילדים (בית המשפט המחוזי) 85. הליך בעניין אימוץ הליך בעניין אימוץ (בית המשפט המחוזי) 86. שינוי החלטת פקיד הסדר שינוי החלטה של פקיד הסדר או ביטולה 87. תביעה לקביעת גיל תביעה לקביעת גיל 88. שינוי שם שינוי שם (בית המשפט המחוזי) 89. ביטול פסק דין למזונות תביעה לביטול פסק דין למזונות (בית המשפט המחוזי) 90. שינוי פסק דין למזונות תביעה לשינוי פסק דין למזונות (בית המשפט המחוזי) 91. שיפוי בעניין מזונות תביעה לשיפוי בעניין מזונות (בית המשפט המחוזי) 92. בקשה לראיית ילדים בקשה לראיית ילדים (בית המשפט המחוזי) 93. שינוי באחזקת ילדים שינוי באחזקת ילדים במסגרת תובענה לאחזקת ילדים (בית המשפט המחוזי) 94. שינוי באחזקת ילדים שינוי באחזקת ילדים שלא במסגרת תובענה לאחזקת ילדים (בית המשפט המחוזי) 99. תובענה שפריט 8 לא חל עליה תובענה שפריט 8 בתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, לא חל עליה 100. כינוס נכסים זמני בקשה למינוי כונס נכסים זמני 101. חיפוש/תפיסת נכסים בקשה למתן צו חיפוש/תפיסת נכסים* 102. תביעה למתן חשבונות תביעה למתן חשבונות 103. בקשה לכונס נכסים בקשה למינוי כונס נכסים 104. ביטול צו עיקול זמני בקשה לביטול צו עיקול זמני 105. התראה על פשיטת רגל התראה על פשיטת רגל 106. החייאת חברה בקשה להחייאת חברה 107. התנגדות לבקשת פירוק התנגדות לבקשת פירוק 109. ביטול צו עיכוב יציאה בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 110. ביטול צו מניעה זמני בקשה לביטול צו מניעה זמני 111. סילוק על הסף בקשה למחיקה או דחיה של תובענה על הסף 112. בקשה לצו הגנה בקשה לצו הגנה 113. אישור עיקול זמני אישור עיקול זמני 114. בקשה לפיצול סעדים בקשה לפיצול סעדים 115. ערעור/ערר בבית משפט מחוזי ערעור/ערר בבית משפט מחוזי 116. בקשה בערעור במחוזי בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי 134. בר"ע - תביעות קטנות בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 139. ערעור בעתירת אסיר ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 140. תשובה לשאלון תשובה לשאלון 141. הגשת דין וחשבון הגשת דוחו"ת על ידי מנהל עזבון 142. מתן פסק דין או החלטה בקשה למתן פסק דין שלא בהעדר הגנה או החלטה 143. שומת הוצאות בקשה לבדיקת שומת הוצאות על ידי רשם 144. קביעת הוצאות בקשה לקביעת הוצאות על ידי בית המשפט, הרשם או המזכיר הראשי 145. מומחה רפואי בקשה למינוי מומחה רפואי 146. בורר או מפשר בקשה למינוי בורר או מפשר 147. עיכוב פסק דין בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין 148. הקדמת מועד או קביעתו בקשה להקדמת מועד או לקביעתו 149. תוקף של פסק דין בקשה לתת תוקף של פסק דין 154. ביטול פסק בוררות ביטול פסק בוררות 160. פסילת בורר בקשה לפסילת בורר 161. בקשות נלוות בפשיטת רגל בקשה הנלווית לתיק פשיטת רגל ובפירוק או לפירוק כגון: ערעור על החלטת מפרק או כונס, בקשת נושה 162. החזר אגרה בקשה להחזר אגרה 163. שחרור מייצוג בקשה לשחרור מייצוג על ידי עורך דין 164. הבהרת פסק דין בקשה למתן הבהרה לפסק דין 165. הזמנת עד בקשה להזמנת עד 166. צו הבאה בקשה להוצאת צו הבאה או לביטולו של צו הבאה לעד 167. זכות לחקור עד מיד בקשה לחקור עד מיד 168. מינוי מפרק בקשה למינוי מפרק זמני או קבוע לחברה 169. בקשה למינוי בקשה למינוי אחר 170. פסלות שופט בקשה לפסילת שופט 173. בקשה על דרך תובענה ייצוגית בקשה להגשת תובענה ייצוגית 174. היתר לזכות לפי חוק שירות הציבור (הגבלה לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 175. רשיון לעבודת חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954 176. ערעור על קביעת שומה לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 177. הגנת כינויי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1964 178. רישום כסוכן מכס על ידי לפי חוק סוכני המכס, מנהל המכס ומע"מ התשכ"ה-1964 179. מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 180. היתר זמני לנהוג על פי הסדר שטרם אושר לפי סעיף 13 הסדר או ביטולו לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 181. ביטול החלטת ממונה לפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים מאישור להסדר העסקיים, התשמ"ח-1988 182. הוראות לבעל מונופולין לפי סעיף 30 לחוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח-1988 183. ערעור על קביעת שומה לקרקע לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 197. סעד לתיקים ישנים סעד מיוחד לתיקים ישנים ללא חיוב באגרה סוג הסעד מהות הסעד 198. סעד להתנגדות לביצוע שטר סעד מיוחד להתנגדות לביצוע שטר מהסבה 199. פטור מתשלום אגרה פטור מתשלום אגרה 201. דחיית מועד או הקדמה דחיית מועד דיון או הקדמתו 202. החזרת מוצג החזרת מוצג 203. עיון בתיק בקשה לעיון בתיק 204. צילום מסמך בתיק בקשה לצילום מסמך בתיק 205. ערובה בקשה לפטור מערובה להפקדתה, להמרתה, לשינויים בה או להחזרתה 206. החזרת פקדונות החזרת פקדונות 208. העתק מתאים למקור אישור העתק מתאים למקור 209. תצהיר בפני שופט/רשם עשיית תצהיר בפני שופט או רשם 303. חוק סעד - טיפול במפגרים תובענה לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 316. ביטול פסק דין שניתן בהעדר ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה 460. סעד כספי קצוב בבית משפט תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לעניני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 1 בתוספת הראשונה בתקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (להלן - תקנות האגרות בעניני משפחה) 461. סעד ברכוש שאינו קצוב לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בעניני משפחה 462. סעד למזונות או למדור לפי פרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בעניני משפחה 463. תביעה בעניין קטין לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (משמורת, חינוך, יציאה מן הארץ, ביקור) 464. תביעה שלא בעניין קטין לפי חוק הכשרות המשפטית קטנות והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 465. תביעה לאבהות או לאמהות תביעה לאבהות או לאמהות 484. אישור הסכמי ממון - גירושין אישור הסכם ממון - גירושין 485. אישור הסכמי ממון - נישואין אישור הסכם ממון - נישואין 486. בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה 487. בקשה לפירוק שיתוף במיטלטלין 488. בקשה לפירוק שיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית 466. אישור הסכמים אחרים כשאין תביעה תלויה ועומדת 467. החזרת קטין חטוף לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991 468. מניעת אלימות במשפחה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 469. אימוץ לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 470. התרת נישואין לפי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (במקרים מיוחדים), התשכ"ט-1969 471. גיל נישואין תביעה לפי חוק גיל נישואין 472. קביעת גיל תביעה בעניין קביעת גיל 473. שינוי שם תביעה בעניין שינוי שם 474. אכיפת פסק חוץ למזונות תביעה לאכיפת פסק חוץ בעניין מזונות 475. אכיפת פסק חוץ תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני משפחה בענייני משפחה למעט למזונות 476. ערעור על החלטת רשם מהות הסעד סוג הסעד מהות הסעד 477. ערעור על החלטת ראש מהות הסעד ההוצאה לפועל בעניני משפחה 478. סעד לפי חוק לנשיאת עוברים סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו-1996 479. הליך ביניים בתביעת מזונות בבית משפט לעניני משפחה 480. הליך ביניים בתביעה למעט למזונות בבית המשפט לעניני משפחה 481. סעד לפי חוק הנוער סעד לפי חוק הנוער (טיפול טיפול והשגחה והשגחה), התש"ך-1960 482. סעד לפי חוק הבוררות סעד לפי חוק הבוררות 483. שינוי במרשם האוכלוסין שינוי במרשם האוכלוסין 499. תביעה אחרת בענייני משפחהטופס פתיחת הליך / קוד סעדים