בקשה למתן חשבונות

החלטה 1. לפני בקשה למתן חשבונות בה נתבקשתי להורות למשיבה להעמיד לרשותו של המבקש את כל דוחות המכירה הרלוונטים הנוגעים להיקף מכירותיה, בין החודשים ינואר ועד אפריל 1999, וכן לחייב את המשיבה בתשלום הוצאות בקשה זו. 2. להלן נימוקי הבקשה בקצרה: א. המבקש טוען כי המשיבה חייבת לו כסף בגין תקופת עבודתו בשירותיה, ומן הראוי לאפשר לו לקבל את הנתונים הנוגעים לענין, על מנת שיוכל לכמת את תביעתו. ב. לאורך כל תקופת עבודתו של המבקש אצל הנתבעת, למעט התקופה בה הוצא למבקש תלוש משכורת, היה המבקש מגיע מידי שנה לסיכום עם מנכ"ל הנתבעת בנוגע לאופן חישוב תשלום העמלות המגיעות לו. עד חודש ינואר 1999 כל מכירה שנעשתה בתחום המוסדי/ תעשייתי בין אם על ידי המבקש או ע"י מי מעובדי החברה בהתאם למוסכם בין הצדדים , תמיד קיבל המבקש מהמשיבה עמלה בגין מכירות אלה. החל מחודש ינואר 1999 החליט מנכ"ל הנתבעת כי איש מכירות נוסף, העובד גם כן אצל המשיבה, יתחלק עם המבקש בעמלות בגין מכירות אלה. ג. לאחר שפוטר מעבודתו בתאריך 12.4.99 פנה המבקש אל המשיבה מספר רב של פעמים בדרישה להמציא לו את דו"חות המכירות שנעשו החל מחודש ינואר 99 ולפיהם נקבעו העמלות המגיעות לו. ד. המידע המבוקש דרוש למבקש הואיל ובלעדיו אינו יכול לכמת את תביעתו ולקבל את המגיע לו. 3. תגובת המשיבה לבקשה: א. ככלל תובענה למתן חשבונות יש להגיש כתובענה העומדת בפני עצמה , אשר בה תוכרע ראשית זכותו של התובע לקבלת החשבונות. ב. במקרה הנוכחי קיימת מחלוקת מהותית בין הצדדים בדבר עצם קיום יחסי עובד מעביד ביניהם, דהינו ביחס לשאלת סמכותו העניינית של בית הדין לדון בתובענה. ג. בנסיבות אלה מן הראוי יהיה אם לא למחוק את הבקשה אשר הוגשה בפרוצדורה שאינה הולמת (בקשת ביינים ולא תובענה אשר תוכרע על פי הראיות) לכל הפחות לדון בבקשה רק לאחר שתוכרע שאלת סמכותו העניינית של בית הדין לדון בתובענה העיקרית. לאחר קריאת הבקשה והתגובה לה אני קובעת כדלקמן: 1. הפסיקה קובעת כי תובענה למתן חשבונות יש להגיש כתובענה העומדת בפני עצמה אשר בה תוכרע ראשית זכותו של התובע לקבלת החשבונות, הדיון בתביעה למתן חשבונות מתנהל בשני שלבים:בשלב הראשון מחליט בית המשפט אם חייב הנתבע להמציא את החשבונות ,חייב בא השלב השני וכופין על הנתבע ליתן את חשבונות (ד"ר יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית עמ' 568 ). 2. בבית הדין לעבודה ניתן לקבוע סדרי דין מקום שאין הוראה הקובעת אותם במפורש, אם שורת הצדק מחייבת זאת (ס' 33 לחוק בית הדין לעבודה). "נראה כי בקשה ליתן צו למתן חשבונות אפשרית בבית דין לעבודה, הן כבקשה שהיא חלק משלב "הכנת הדיון "והן כתובענה העומדת בפני עצמה, הכל לפי העניין. כך לדוגמא, כאשר מתקיימת תובענה כספית לפני בית הדין והצו המבוקש בא לבססה בלבד, לא ידחה בית הדין את קיום הבקשה על הסף וישקול את מתן הצו בהשתמשו בסמכותו על פי סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה לנהוג: "בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק". (יצחק לובוצקי, סדר הדין בבית הדין לעבודה, עמ' 147 ). 3. השאלה אם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, היא אחת הפלוגתאות בדיון זה. מאחר שלא נתבקש פיצולו של הדיון, וכל השאלות השנויות במחלוקת תתבררנה באותה מסגרת, אין מקום להמתין עד להכרעה בדבר סמכותו הענינית של בית הדין. 4. מאחר שמתן החשבונות הוא חיוני להוכחת תביעתו של המבקש אני מחייבת את המשיבה להעמיד לרשותו של המבקש את כל דוחות המכירה הרלוונטים הנוגעים להיקף מכירותיה בין החודשים ינואר ועד אפריל 1999, וזאת תוך 45 יום ממועד קבלת החלטה זו. 5. המשיבה תשלם למבקש הוצאות ההליך בסך 750 ש"ח + מע"מ, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום י"ב ב אדר ב תש"ס, 19 במרץ 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים. מותר לפרסום מיום 19/03/2000 ע. פוגל - שופטתסגנית שופט ראשי מסמכיםמתן חשבונות