לא אושר לעבוד שעות נוספות

פסק דין 1. התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה לתשלום גמול שעות נוספות, פדיון חופשה ונסיעות. 2. בכתב ההגנה נאמר כי לתובע שולמו נסיעות וכי לא אושר לתובע לעבוד שעות נוספות ואם עבד כך מדובר בהשלמת שעות העדרותו במשך היום מבלי שנתבקש לעשות כן. כן נאמר כי התובע ניצל ימי חופשה. 3. לאחר שעיינתי בכל מסמכי התיק לרבות המוצגים שהוגשו והתרשמתי מהתובע ונציג הנתבעת כפי שהופיעו ונחקרו בפני, החלטתי הינה כדלקמן: באשר לנסיעות, התובע מסר תחילה בדיון הראשון כי לא דובר על נסיעות כלל אולם בתלוש השכר גולם גם רכיב נסיעות כחלק מהשכר שסוכם. בעדותו בדיון ההוכחות אישר התובע כלשונו: "אני מודה שעקב אי ידיעה אולי לא סוכם שהוצאות נסיעה לא תהיינה כלולות" (עמ' 2). אך הוסיף וטען כי כשקבל את תלוש המשכורת וראה שכלולות נסיעות, אך לא לפי מה שסוכם לטענתו פנה לנציג הנתבעת - מנהל הכספים מאיר אדלר שהעיד מטעמה בבית הדין - וביקש שיברר זאת. 4. נציג הנתבעת טען כי שולמו נסיעות בתלוש השכר בהתאם למה שסוכם עם התובע וכך הובהר לו ע"י מנהל החברה אלי בלאוו. יש לציין כי איש מהצדדים לא הציג תלושי שכר במהלך הדיון והם אף לא צורפו לכתב ההגנה הגם שהיתה התייחסות אליהם ונאמר בו כי הם מצורפים. עם זאת, מעדויות שני בעלי הדין עלה כי בתלושי השכר הופיעו רכיב נסיעות וכך אף אישר התובע אלא שלדבריו "אני תובע תשלום נסיעות מעבר למה שנרשם בתלוש" (עמ' 2) . 5. הגם שמאופן הגשת טופס התביעה ניתן היה להבין שלא שולם דבר, משברור כי לתובע שולמו דמי נסיעות והוא לא הוכיח כי סוכם עמו סכום העולה על הסכומים ששולמו לו בגין רכיב זה, ולהיפך, מעדותו עלה כי לא נעשו בנושא זה כל סיכומים עם מר בלאו, אשר לא הובא לעדות, אני קובעת כי לא הוכח בפני כי התובע זכאי לקבלת תשלום נוסף בגין רכיב זה ובאיזה שיעור ותביעתו לגבי רכיב זה נידחית. 6. באשר לפדיון חופשה, בכתב התביעה תבע התובע תשלום בגין 2.5 ימי חופשה. בעדותו בפני טען כי הגיעו לו 3.5 ימי חופשה ותחילה טען כי ניצל יום חופשה זאת בעוד שבדיון הראשון ציין כי ניצל יומיים בתשלום ולאחר מכן בעדותו ציין כי נותרה יתרת חופשה בגין 4 שעות. בנסיבות אלה לאור הגירסאות השונות והבלתי מתיישבות זו עם זו של התובע עצמו לא ניתן לקבוע כל ממצא לגבי רכיב זה ואם אכן קיימת יתרת חופשה כזו - מה שעורה. 7. באשר לשעות הנוספות, התובע הציג דוחות נוכחות ת/ 1 - ת/ 3 התומכים בטענתו כי עבד שעות נוספות. מנגד טען נציג הנתבעת כי נאמר במפורש על ידו לעובדים ולתובע בתוכם כי אין תשלום בגין שעות נוספות וכי אין לעבוד שעות נוספות ובלשונו שלו: "לגבי שעות נוספות ניתנה הוראה חד משמעית על ידי שאין תשלום על שעות נוספות ואין עבודה בשעות נוספות. אני לא דורש מאף אחד להשאר ומי שנשאר נשאר על דעתו. מעולם לא דרשתי כי ישארו שעות נוספות" (עמ' 3 ). התובע עצמו הכחיש כי דברים אלה נאמרו לו. 8. באשר למפתח שניתן לתובע, שלטענתו מלמד כי הנתבעת ידעה כי הוא עובד שעות נוספות ואף בימי שישי, ולשם כך ניתן לו, אין בדבר זה כדי להעלות או להוריד, ואני מקבלת גירסת נציג הנתבעת כי המפתח ניתן לכל העובדים ואין ללמוד מכך דבר לגבי העסקה בשעות נוספות - יש לציין כי במקומות רבים ניתן מפתח המשרד לעובדים ואין להסיק מעובדה זו כשלעצמה מסקנה לגבי הסכמת המעביד להעסקה בשעות נוספות אלא שמדובר בנוחיות של עובד וחלק מתנאי עבודתו שלא יהא תלוי במפתח המצוי אצל עובד אחר דווקא, וחלק מהאמון המובנה במערכת יחסי העבודה בין הצדדים כשניתנת לאדם העובד במקום גישה חופשית למשרד. 9. אודה כי לגבי רכיב זה התלבטתי לא מעט כשמחד, בגירסת התובע תומכים דוחות הנוכחות שלא הוכחשו ע"י נציג הנתבעת ומאידך, נטען ע"י הנתבעת כי נאמר במפורש לתובע שלא לעבוד שעות נוספות, וראוי לציין כי עבודה בשעות נוספות תמורת תשלום הינה פרורגטיבה השמורה למעביד והרשות בידו כל עוד אינו דורש מעובד שיעבוד שעות נוספות להודיע במפורש כי אל לעובדים להשאר במקום מעבר לשעות העבודה עליהן הוסכם וכי מי שנשאר יעשה כן על חשבונו שלו. עם זאת, משנותר בליבי ספק מה לענין זה לגבי מה שנאמר והובן ע"י התובע החלטתי לקבל רכיב זה בתביעת התובע אולם לשאלת פצויי ההלנה קיימת מחלוקת של ממש ולפיכך הם יופחתו כך שיעמדו על הפרשי הצמדה וריבית בלבד. 10. התוצאה איפוא כי תביעת התובע מתקבלת בחלקה: א. הנתבעת תשלם לתובע גמול שעות נוספות בסך 656 ש"ח כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.99 ועד התשלום המלא בפועל. התשלום ישולם תוך 30 יום. ב. תביעות התובע לגבי רכיבי נסיעות וחופשה - נידחות. ג. בנסיבות הענין ומהשצדדים לא היו מיוצגים ביצוג משפטי - כל צד ישא בהוצאותיו. בבקשת רשות ערעור ניתן לפנות לנשיא בית הדין הארצי בירושלים תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. ניתן היום כ"ט ב אדר א תש"ס, 6 במרץ 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לצדדים. ש. ולך, רשמת שעות נוספות