ביטול מכירה פומבית תקלה טכנית באתר אינטרנט

פסק דין 1. הנתבעת מפעילה אתר מכירות באינטרנט תחת השם "NetAction". ביום 10.10.04 השתתף התובע במכירה פומבית של מכונת כביסה. המכירה נסגרה בשעה 22.42, והתובע קיבל הודעה באינטרנט על זכייתו. ההודעה נשלחה אליו כשעתיים מאוחר יותר, בשעה 00.54. בהודעת הזכיה מציינת הנתבעת את פירטי המכונה בה זכה, מועד הזכיה ויתר פירטי הספקת המכונה. באותו יום, בשעה 16.18 נשלחה אל התובע הודעה באי-מייל, לפיה המכירה בוטלה עקב תקלה טכנית באתר, אשר מנעה המשך תקין של המכירה. בהודעתה מתבססת הנתבעת על סעיף 14.2 בתקנון הנתבעת. 2. לטענת התובע, התקיימה תחרות בינו לבין קונה אחר בעליות של 50 ₪ בכל פעם. המכירה אמורה היתה להסתיים בשעה 22.30, אך משהתקבלו הצעות גבוהות יותר, נמשכה 12 דקות נוספות מעל הזמן הרישמי, ונסגרה בשעה 22.42. נטען, כי אין בסיס לטענת הנתבעת, הואיל והמכירה נמשכה 12 דקות מעל הזמן שהוקצב לה, ובדרך של "דו קרב" בין התובע לבין קונה אחר. הזכיה של התובע עמדה על סכום של 899 ₪, מחיר המחירון של המכונה שפורסם באתר החברה עמד על כ-5,200 ₪ ולטענת התובע, מאחורי הביטול עומד המחיר הנמוך בו זכה במכונה. התובע דורש פיצוי, אותו הוא מעמיד על סכום כולל של 7,600 ₪. 3. הנתבעת טוענת, כי התקנון קובע בסעיף 14, כי לנתבעת הזכות להפסיק בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר או לבטל מכירה לפני או אחרי סגירתה, בין היתר במקרה בו ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה היתה למנוע המשך תקין של המכירה. במקרה זה נטען, כי מיד עם סגירת המכירה התברר לנתבעת, כי ארעה תקלה טכנית אשר לא איפשרה למתמודדים נוספים להציע הצעותיהם ולהשתתף במכירה זו בצורה תקינה. לפיכך, "זכה" התובע במכירה פומבית ללא מתחרים. אי ביטול המכרז היה פוגע בלקוחות פוטנציאלים אחרים, ובאמינות האתר. לאור ביטול המכירה, לא הועברו פירטי כרטיס האשראי של התובע לספק, ולא בוצע כל חיוב כספי לתובע. מכאן, שלא נגרם לו כל נזק. גם עפ"י התקנון, אין התובע זכאי לפיצוי כלשהו, בהתאם לאמור בסעיף 14. 4. שקלתי את טיעוני הצדדים והראיות שהובאו בפני ומסקנתי הינה, כי דין התביעה להתקבל בחלקה. בתקנון הנתבעת המהווה חוזה ההתקשרות בין הצדדים צויין כדלקמן: "נטוויז'ן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: ... 14.2 אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה היתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסויימת או לקבוצת מכירות. ... ." כפי שניתן להיווכח, לא נאמר כי הנתבעת שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכיה. נאמר, כי הנתבעת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מכירה לפני או אחרי סגירתה. במקרה זה, הנתבעת לא הפסיקה את המכירה אלא סגרה אותה, הודיעה לתובע על הזכיה ורק אח"כ הודיעה לו על ביטול הזכיה. עפ"י הכלל, לפיו יש לפרש חוזה לרעת המנסח יש לקבוע, כי אילו היתה כוונתה של הנתבעת לשמור על זכותה לבטל זכיה בשל תקלה טכנית, היה עליה לציין זכות זו במפורש, והיא לא עשתה כן. סביר לפרש במקרה זה את התקנון באופן, שכל עוד מתנהלת המכירה ולפני הודעת הזכיה לזוכה, רשאית הנתבעת לבטל את המכירה באותן נסיבות. גם הטענה, לפיה במקרה זה ארעה תקלה טכנית אשר לא איפשרה למועמדים נוספים להציע את הצעותיהם, לא הוכחה במידה הדרושה. לא צויין מהי אותה תקלה אשר מנעה השתתפותם של קונים פוטנציאלים אחרים, והיא איננה מתיישבת עם טענת התובע אשר לא נסתרה, לפיה התחרה עם קונה אחר בהצעות אשר הועלו בכל פעם ב-50 ₪. בעדותו מסר נציג הנתבעת, כי התקלה היתה שהתובע קיבל הודעת זכיה, ולמחרת התגלה שאנשים ניסו להיכנס למכרזים נוספים ולא הצליחו, בשל תקלה. לא הוכח איפא, כי התקלה עליה העיד נציג הנתבעת מנעה כניסתם של אנשים אחרים למכרז המסויים. גם הרישום עליו העיד נציג הנתבעת, לפיו 400 איש ניסו להיכנס לאתר ולא הצליחו, לא הוצג. מדובר איפא בעדות יחידה של בעל דין, מבלי שנמצא לעדות זו כל סיוע. בנסיבות אלה, חל האמור בסעיף 54 לפקודת הראיות, לפיו על בית המשפט לנמק, אם החליט לקבל אותה ולהכריע על פיה. לא מצאתי לנכון לקבל עדות יחידה זו כהוכחה לתקלה טכנית, אשר מנעה כניסתם של אנשים אחרים למכרז בו זכה התובע. מסקנתי מן האמור לעיל הינה, כי הנתבעת ביטלה שלא כדין את הזכיה של התובע. התובע לא שילם כל סכום לנתבעת, אך הוא הפסיד זכיה במכונת כביסה במחיר שהוצע על ידו בסך 899 ₪. התובע זכאי לפיצוי על הפרת ההסכם ע"י הנתבעת. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובע בסכום גלובלי של 1,000 ₪, בצירוף הוצאותיו בהליך זה בסך 113 ₪. שני הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ניתן היום י"ח בתמוז, תשס"ה (25 ביולי 2005) בהעדר הצדדים בלשכתי בבית משפט לתביעות קטנות בקרית שמונה. ברכה סמסון, שופטת מחשבים ואינטרנטמכירה פומבית / מכרז אינטרנטדיני אינטרנט