תביעה של פלאפון בגין אי תשלום

פסק דין 1. זוהי תביעה שהוגשה על ידי פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: "התובעת") כנגד מר זינגר ארקדי (להלן: "הנתבע") באמצעות אפוטרופסו מר זינגר איגור בגין אי תשלום פרעון חשבונותיה התקופתיים של התובעת שניתנה לבנק בסך של 4,359 ₪ נכון ליום הגשת התביעה, לאחר ביטול הוראת הקבע. 2. עם קבלת בקשת הרשות להתגונן שהוגשה על ידי הנתבע הפך תצהיר הבקשה לרשות להתגונן לכתב הגנתו של הנתבע והתביעה הועברה לפסים של תביעה בסדר דין מהיר. 3. במועד שנקבע לישיבת ההוכחות (22/12/05) הובאה בפני הודעה של הצדדים שהוגשה בשעות הצהריים של יום 21/12/05 לפיה הגיעו הצדדים להסכמה דיונית במסגרתה הם מוותרים על חקירת המצהירים ולפיכך על ביהמ"ש ליתן פסק דין על סמך החומר המצוי בתיק בלא שהצדדים יגישו סיכומים. 4. התובעת הגישה את תצהירה של הגב' דנגור גלית אשר הוחלף בסמוך למועד ההוכחות בתצהירה של הגב' נירה מירון ובמסגרתו טוענת התובעת כי הנתבע התקשר בהסכם עם התובעת בתאריך 31/3/03 ועוד בטרם מונה לו אפוטרופוס ואף הבנק של הנתבע אישר את הוראות הקבע. עוד טוענת התובעת, כי גם מצו מינוי האפוטרופוס לא עולה כי הנתבע הינו פסול דין, אלא האפוטרופוס מונה כדי לדאוג לענייניו של החסוי ועל כן התקשרותו של הנתבע עם התובעת הינה חוקית ותקפה, ולפיכך יש לחייב את הנתבע בסכום החוב שהצטבר אצל התובעת. 5. הנתבע צירף את תצהירו של אפוטרופסו מר זינגר איגור אשר חזר על טענות כתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבע. בתצהיר פורט כי עוד בשנת 1996 אובחן הנתבע כסובל מפיגור שכלי קל עד בינוני על רקע נזק אורגני למוח וכי הוא זקוק לעזרה רבה, התערבות מקצועית וטיפולית ולאפוטרופוס אשר ידאג לצרכיו. כך צויין גם בתיעוד רפואי של ד"ר מרינה פתחוב מן המרפאה לבריאות הנפש בכרמיאל מיום 22/9/02 כי הנתבע הינו "מחוסר תובנה ושיפוט לקוי". 6. אפוטרופסו של הנתבע טוען, כי ניתן בנקל מראיה ראשונית של הנתבע, שהינוי חסוי כיום, להבחין כי הינו לקוי בשכלו ולצורך כך לא נדרשים כלל ידע ו/או השכלה מקצועית כלשהי. לנוכח האמור טוען האפוטרופוס כי היה על נציג המכירות של התובעת להמנע מלהחתים את הנתבע על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה, אין ספק כי הנתבע לא הבין את משמעות הכתוב ואת תוצאות חתימתו, זאת גם על רקע העובדה שאינו בקיא כלל בשפה העברית כפי שאף עולה מהתיעוד הרפואי שהוגש. הנתבע טוען, איפוא, כי נפל פגם יסודי בעסקה המחייב את ביטולה. 7. מעיון בהסכם ההתקשרות שנחתם עם הנתבע עולה כי הנתבע ציין מפורשות כי השפה העיקרית השגורה בפיו הינה רוסית. יחד עם זאת, הוחתם הנתבע על הסכם למתן שירותי רדיו, טלפון ומסמכים נלווים שנערכו כולם בשפה העברית. 8. הגם שהתובעת היתה מודעת מראשית הדרך וכפי שעולה מבקשת הרשות להתגונן של הנתבע ואשר שימשה על פי החלטת כב' הרשמת ככתב הגנה, כי טענת הנתבע היתה ביחס לנסיבות החתמתו על ההסכם, יכולת הבנתו והעובדה כי ניתן בקלות להתרשם כי הינו סובל מפיגור עד לדרגה בינונית, ומוגבלתו ברורה לכל מי שבא עימו בדברים, נמנעה התובעת מלהגיש תצהיר של מי מנציגיה אשר היו נוכחים בעת החתמת הנתבע בהסכם ההתקשרות שעה שעיון בהסכם ההתקשרות מצביע על כך שהיו נוכחים בין שניים לשלושה מסוכני התובעת. 9. משבחרה התובעת, איפוא, שלא לזמן לעדות את מי מנציגיה שהיו נוכחים בעת החתמת הנתבע על הסכם ההתקשרות, לא נסתרה טענתו של אפוטרופסו של הנתבע לפיה לא הבין הנתבע כלל את משמעות ההסכם עליו הוחתם בין בשל הפיגור השכלי בו הינו לוקה ולאור העובדה שההסכם ונספחיו הינם כולם בשפה העברית שאינה שגורה על פיו. כן לא נסתרו טענות הנתבע כי ממראה ודיבורו של הנתבע יכול כל אדם, לרבות סוכני המכירות של התובעת ונציגיה, להבחין בדבר אי כשירותו השכלית של הנתבע, השוללת את תקפות חתימתו של החסוי על ההסכם. 10. עצם העובדה שהבנק אכן אישר את הוראת הקבע שחתם הנתבע עבור התובעת מצביעה אולי על קיומן של יתרות זכות בחשבונו של הנתבע, אולם אין בה כדי לבסס את כישוריו המנטליים של הנתבע כמי שהבין את ההסכם עליו חתם, התחייבויותיו והתוצאות הנובעות מחתימתו. לאור כל האמור ראיתי, איפוא, לדחות את תביעתה של התובעת והיא נדחית בזאת. 11. לאור העובדה שהצדדים בחרו לנהל ההליך בדרך מקוצרת, לא ראיתי לפסוק הוצאות. 12. מאחר ולא נשמעו ראיות, מתבקשת הגזברות להשיב לתובעת את מחצית האגרה השניה ששולמה. פלאפוןסלולר (תביעות)