תביעה של חברת סלקום בסדר דין מהיר

פסק דין בפני תביעה של חברת סלקום (להלן: " התובעת") חברה העוסקת בין היתר במתן שירותי רדיו- טלפון סלולריים, שהוגשה בסדר דין מהיר. התובעת טוענת כי הנתבעים התקשרו עימה בהסכם לצורך מתן שירותים. על פי ההסכם התחייבו הנתבעים לשלם עבור השירות שסופק להם, הנתבעים צברו חוב של 1,260 ש"ח אשר לא שולם עד למועד הגשת התביעה. הנתבע 1 טען כי התקשר עם התובעת ביום 28/01/03 לאור "מבצע מיוחד ליום הבחירות בלבד" לפיו ישלם הנתבע סך של 9.90 ₪ לחודש במקום 19.90 ₪. הנתבע טוען כי התובעת גבתה ממנו סכומים גבוהים ובניגוד להסכם. כן טוען כי כל ניסיונותיו לברר את פשר החיוב מול ב"כ התובעת עלו בתוהו. לגבי הנתבעת 2 נטענה הטענה של חוסר יריבות כיוון שהנתבע 1 בלבד ביצע את ההתקשרות והשימוש במכשיר. דיון: בדיון המקדמי מיום 15/05/2005 הבהיר ב"כ התובעת כי לנתבע יש חוב בגין מכשיר אחר והעניין מטופל אצל משרד עו"ד אחר, ואת שוברי התשלום בסך 450 ₪ ששלחה לו התובעת שילם הנתבע לטובת מכשיר אחר. כן טען ב"כ התובעת המלומד כי הנתבע זוכה בסך של 637 ₪ וכן בסך של 200 ₪ בגין החזרת המכשיר ויתרת חובו העדכנית הינה 1129 ₪. מששמעתי את טענות הנתבע 1 והבהרות ב"כ התובעת לא מצאתי כל התגוננות עינינית לתביעה זו ולא מצאתי טעם בהמשך ההליך. כמו כן הנני סבור כי גם התביעה כנגד הנתבעת 2 דינה להתקבל שכן שמה וחתימתה הופיעו על חוזה ההתקשרות בסמוך לשמו ולחתימתו של הנתבע 1. את סמכותי ליתן פס"ד כבר בשלב זה שואב אני מכח הוראת תקנה 214יא (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי המפנה לתקנה 143 (וראה לעניין זה את הספר "סדר דין מהיר בבית משפט שלום" (בהוצאת נבו לאור בע"מ) בעמ' 44 ). תקנה 143 דנה בסמכויותו של שופט בקדם משפט בסדר דין רגיל. הוראת תקנת 143(9) קובעת שבקדם משפט מוסמך שופט ליתן פסק דין, לרבות פסק דין חלקי בתובענה, במידה שנתברר כי אין לנתבע הגנה בפני תביעה. משהסמיך המחוקק את בית המשפט ליתן פסק דין מלא או חלקי בסדר דין רגיל קל וחומר כי בית המשפט רשאי ליתן פסק דין בתובענה בסדר דין מהיר אשר מוגבלת בתביעות עד לסך של 50,000 ₪, כבר בשלב המקדמי ולא להאריך את הדיון ע"י קביעתו להוכחות, תוך גרימת הוצאות ובזבוז זמן מיותרים. עניין זה אף עולה בקנה אחד עם מטרות תיקון התקנות והכנסת פרק מיוחד בקשר ל"סדר דין מהיר". מתקין התקנות הושפע מהרפורמה באנגליה בעקבות דו"ח הלורד WOLFאשר הגיש את המלצותיו ב: Draft Civil Proceedings Rules "ACCESS TO JUSTICE" וכך נקבע בסעיף 14.2: whole of a claim or on a particular issue if - give summary judgment on the 14.2 The court may it considers that - ((a the claimant has no realistic prospect of success on the claim or issue; or ) i) the defendant has no realistic prospect of success on his defence to the claim or issue; and (ii ) there is no other reason why the case or issue should be disposed of at a trial. (b) לעניין זקיפת התשלומים בין חשבונותיו של הנתבע סעיף 50 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: "סכום שניתן לנושה שעה שהגיעו לו מן החייב חיובים אחדים, רשאי החייב, בעת התשלום, לציין את החיוב שלחשבונו ייזקף הסכום; לא עשה זאת, רשאי הנושה לעשות כן". משלא ציין הנתבע לאיזה חשבון יועדו שני התשלומים רשאית התובעת לגבותם על פי שיקול דעתה וכנגד חשבון X ולא כנגד חשבון Y לכן פעולותיה של התובעת בהליכי הגבייה היו תקינים. לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים 2-1 ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 1,129 ש"ח צמוד ונושא ריבית כחוק מיום הגשת התביעה . מאחר ודחיתי את טענות ההגנה כבר בשלב המקדמי של הדיון הנני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט וכן סך של 300 ש"ח+ מ.ע.מ בעבור שכר טרחת עורך דין. המזכירות תשלח פסק דין זה בדואר רשום לצדדים ניתן היום ח' בסיון, תשס"ה (15 ביוני 2005) בהעדר הצדדים. מנחם קליין, שופט סדר דין מהירסלקוםסלולר (תביעות)