בקשה דחופה לתפיסת מטלטלין ולמינוי כונס נכסים במעמד צד אחד

החלטה 1. בפנינו בקשה דחופה לתפיסת מטלטלין ולמינוי כונס נכסים, במעמד צד אחד, (להלן - "הבקשה"). המבקשת עתרה בבקשה לתפיסת מטלטלין כדלקמן: מערכת מחשב על כל חלקיה , דיסקים ודיסקטים, מסמכים וקלסרים. כן נטען בבקשה, בין היתר, כי בתוקף תפקידו יוכל הכונס, על פי שיקול דעתו לחפש, לבדוק ולהעתיק ו/או ליטול עימו תוכנות מכל גירסה שנחזת כשל המבקשת, כולל תוכנות וקבצים מהדיסק הקשיח ... תוכנות המצויות על דיסקטים ו/או קלטות גיבוי ועל כל אמצעי אחר וכן כל מדיה אחרת עליה מצויה תוכנה כאמור לעיל, לרבות הדיסק הקשיח, וכל ספרות מקצועית השייכת למבקשת ולחילופין להעביר את התוכנות האמורות לעיל המצויות על הדיסק הקשיח לדיסקטים וליטול את הדיסקטים. 2. לטענת המבקשת, היא חברה בע"מ העוסקת בין השאר במערכות מים. המשיב היה עובד שלה מ- 2.4.95 ועד 1.5.00 ושימש כמנהל תפעול. היא שכרה עבורו בית ששימש כמשרד וכן שימש למגוריו. המבקשת הדגישה בבקשה , כי היא מעולם לא היתה רווחית, הפסדיה גדלו והלכו משנה לשנה. ולפיכך, ב- 12/99, הודיעה למשיב על הפסקת שכירת הבית ששימש כמשרדה ולמגורי המשיב וזאת החל מסוף חודש 2/00. עוד ציינה המבקשת, כי המשיב הודיע לה בסוף חודש 3/00, על הפסקת עבודתו החל מ- 1.5.00. המבקשת טוענת בבקשה, כי הציעה למשיב להמשיך להפעיל את החברה כעצמאי בזמנו הפנוי והוא הודיע, כי ההתקשרות תבוצע באמצעות אשתו, שלה תיק עוסק מורשה. נטען בבקשה, כי נודע למבקשת שהמשיב פעל במקביל לעבודתו אצלה, באותם תחומים, באמצעות חברת "אוטפרו 2000", שהקים המשיב, שכתובתה הרשומה בבית אותו שכרה עבורו כמשרד. לאחר שחקרה בענין, נודע למבקשת, "כי החל מ- 5/99 ניהל המשיב עסק מקביל משלו תוך שימוש בתשתית ובאמצעי הייצור שהעמידה לרשותו המבקשת: משרד , רכב, טלפון סולולרי, פקס וכו', תוך שימוש בלקוחות ובספקים של המבקשת על ידי הטעייתם לחשוב שהם ממשיכים לפעול אל מול המבקשת, כל האמור תוך שימוש השם המסחרי של החברה, תוך התחרות ישירה בעסקי המבקשת בניגוד להתחייבותו בכתב בתחילת עבודתו אצל המבקשת". בהקשר זה הודגש, כי המשיב התחייב במועד תחילת העסקתו במבקשת להימנע מכל עיסוק שלא במסגרת המבקשת וכן לשמור בסודיות את הידע שרכש בתקופת עבודתו ולהימנע מלהתחרות בה. לטענת המבקשת, תפיסת המטלטלין חשובה ביותר שכן אם ידרש המשיב להשיב את המטלטלין או יוודע לו על הבקשה, הוא יעשה כל מאמץ על מנת להעלים את המטלטלין , "ובעיקר את המידע האגור במחשב ואת המסמכים".לדידה: העלמת המטלטלין תגרום לה נזק עצום שכן, במערכת המחשב והדיסקטים אגור מידע סודי השייך למבקשת. מדובר במידע עסקי סודי בעל ערך לכל גוף אשר מבקש להתחרות במבקשת. מידע זה חשוב למבקשת להמשך פעילותה ואין לה העתקים ממנו. לאחר שעיינו בבקשה על נספחיה, לא שוכנענו, כי יש להעתר לה. לא הוכח להנחת דעתנו, כי קיים חשש של ממש לביצועה של עוולה על ידי המשיב. לא ברור כלל מהו המידע העסקי הסודי עליו מסתמכת הבקשה. "סוד מסחרי "מוגדר בסעיף 5 לחוק העוולות המסחריות התשנ"ט 1999 בתור: " 'סוד' - מידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". המבקשת לא הבהירה בבקשה כלל את קיומם של יסודות ההגדרה האמורה בענייננו. בהקשר זה כבר נפסק : ב- ע"ע 164/99 דן פרומר , צ'ק פויינט טכנולוגיות , תוכנה בע"מ, נ' רדגארד בע"מ, פסק הדין מיום 4.6.99, טרם פורסם, כי :"סוד מסחרי אינו מילת קסם, על מעסיק הטוען לקיומו של סוד מסחרי, להוכיח את קיומו. היינו עליו לתאר ולפרט מהו הסוד. אין להסתפק בתאור כללי או בטענה כללית על קיומו של סוד... יש להצביע לדוגמא על תוכנה, פורמולה, נוסחה מסויימת, רשימת לקוחות מסויימת, תהליך מסויים וכו'." במקרה דנן, מצאנו, כי הבקשה מתייחסת ל"סוד עסקי" המצוי לכאורה בידי המשיב ונטען בה,כי הוא עושה בו שימוש שלא כדין. התאור המתייחס בבקשה לסוד עיסקי זה, הינו כללי ביותר, לא מוגדר,לא מפורט ובלתי ברור דיו. זאת ועוד, המבקשת ציינה כאמור, כי מדובר במידע שמצוי בשימוש בידי החברה שהקים המשיב לפחות מ- 5/99 , דהיינו, חלפה כבר כשנה מהמועד הנטען על ידי המבקשת לגבי נטילת זכויותיה על ידי המשיב, לבין יום הגשת הבקשה. כיוון שמרבית החומר נשוא הבקשה, הינו חומר שאגור במחשב ושניתן להעתקה בקלות, לפיכך, לפרק הזמן שחלף עד מועד הגשת הבקשה, יש חשיבות מירבית בענין זה. הסעד המבוקש לענין מינוי כונס נכסים, הינו קיצוני ויש בו משום חדירה לפרטיות של המשיב . לאחר פרק זמן כה ממושך כמפורט לעיל ולאחר ששקלנו את האינטרסים של שני הצדדים בנדון, לא מצאנו להעתר לבקשה. אשר על כן הבקשה נדחית. במעמד צד אחדמטלטליןמינוי כונס נכסיםכינוס נכסים