בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו

החלטה 1. ביום 30.3.00 נתקבלה חוות דעתו של ד"ר ד. אנגל, אשר מונה כמומחה רפואי בתיק הנדון, (להלן: "המומחה"). בהחלטת בית הדין מיום 4.4.00 נקבע, כי כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו וכי לאחר קבלת תגובת הצד שכנגד לבקשה, יתן בית הדין את החלטתו, ללא הזמנת הצדדים. 2. לאחר שעיינתי בבקשת התובעת מיום 1.5.00 להפנות שאלות הבהרה למומחה ובתגובת הנתבע לבקשה מיום 24.5.00 ,להלן החלטתי: א. לאור חוות דעת המומחה אין מחלוקת בין הצדדים באשר לקיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת בידיים מורמות לבין מחלתה ככל שהיא נוגעת לגיד השרוול המסובב. המחלוקת בין הצדדים מתייחסת רק לקביעת המומחה באשר לתסמונת התעלה הקרפלית, וזאת לאור קביעת המומחה על העדר קשר סיבתי בין עבודת התובעת למחלה זו. ב. שאלות 1 א', ב', ג', שמבקשת התובעת להפנות למומחה אינן משום שאלות הבהרה שכן הן לא נועדו להבהיר את חוות הדעת או להשלימה אלא באו להתפלמס עם המומחה ולבחון את המקורות המדעיים למסקנתו. על כך כבר נפסק כי:"הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה יינתן כל אימת שהשאלה היא רלונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו. (דב"ע ל"ו/ 0-4 המוסד נ' מחבובי פד"ע ז' 368). לכן שאלות 1 א',ב',ג', אינן מותרות. למרות האמור לעיל ומאחר וכבר נפסק, כי צריך שחוות דעת המומחה מטעם בית הדין תהא מנומקת וכי המומחה יתן דעתו לחוות הדעת של רופאים אחרים אשר הובאו לפניו (דב"ע ל"ו/ 0-64 המוסד נ' חיים שרף פד"ע ז' 461), הרי שלמען הסר כל ספק תועבר למומחה שאלת הבהרה כדלקמן: המומחה מתבקש להתייחס במפורש לחוות דעתם של ד"ר שטיינברג מטעם התובעת וד"ר פלדברין מטעם הנתבע, להבהיר ולפרט מדוע הוא מקבל/או לא מקבל את חוות דעתם לענין תסמונת התעלה הקרפלית ממנה סובלת התובעת. 3. השאלה כאמור תועבר למומחה בהחלטה נפרדת שהעתקה רצ"ב. 4. המזכירות תשלח עותק החלטתי לצדדים. שאלות הבהרה למומחהמומחהחוות דעת