תביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורים

פסק דין 1. ביום 24.10.99 הגיש התובע תביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורים, לאחר תקופת עבודה מ1.1.93- ועד 30.4.99. טוען התובע כי ב21.3.99- הודיע למעבידו על פרישתו מהעבודה בגיל 65, החל ביום 30.4.99, ולבקשתו אישרה הנתבעת כי פרש לגמלאות במועד זה. התובע טוען כי בקשתו להשלמת פיצויי פיטורים נדחתה ע"י הנתבעת, בטענה כי סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים לא חל עליו. 2. בהגנתה טענה הנתבעת כי היא עוסקת בעבודות בנין וכי התובע הועסק אצלה כמנהל עבודה, ומתחילת עבודתו אצלה היה מבוטח בקרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין, עד אשר בהסכם קיבוצי בין הנתבעת להסתדרות ולמבטחים צורפו עובדי הנתבעת לקרן הפנסיה של מבטחים, וכי ב8.8.96- נחתם הסכם קיבוצי נוסף. הנתבעת טוענת כי בהודעתו על פרישה לגמלאות, ובאישור הנתבעת, אין כדי התפטרות או פיטורין אלא סיום יחסי העבודה, פרישה עפ"י ההסכם הקיבוצי המזכה בפנסיה אך לא בפיצויי פיטורין, וממילא אין זכאות לפיצויי הלנה. לחלופין נטען כי מדובר בטעות כנה. 3. בדיון הובהר כי אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים. התובע טוען כי פרש לפנסיה ומשבמבטחים הופקד רק 6% זכאי הוא להשלמת פיצויי פיטורים. הנתבעת טוענת כי עפ"י ההסכם זכאי התובע לפנסיה מקיפה ולא לפיצויי פיטורין כפי שנקבע בפסה"ד אליהם הפנתה. 4. לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובחומר שהונח בפנינו- רואים אנו לדחות התביעה. * אין חולק כי התובע מבוטח בקרן פנסיה מבטחים, כעולה מנספח א' להסכם הקיבוצי מ8.8.96- בין הנתבעת, ההסתדרות ומבטחים. אין חולק גם - ומכל מקום לא נטען בפנינו אחרת - כי התובע זכאי מכח ביטוחו זה לפנסיה. * כך נלמד גם מהעובדה כי התובע עותר אך להשלמת פיצויי הפיטורים - משמע מאשר הוא כי יהא זכאי מכח ביטוחו לתשלומי פנסיה. * כעולה מפסה"ד בענין מועצת פועלי חיפה נ' ירחמיאל (דב"ע שם3-139/) - אם הוסדרה הזכות הפנסיונית הסדר מלא ומקיף, אין ענין בפיטורין או בהתפטרות אלא בסיום יחסי העבודה על דרך הפרישה (וראה גם דב"ע מא3-53/ עיריית ב"ש נ. פלמנבאום וכן בג"צ 739/79 פלתורס בע"מ נ' ביה"ד הארצי, פד"י לד (3) 122 וספרו של לובוצקי סיום יחסי העבודה, עמ' 167-169). * משמע בנסיבות בהן מסיים עובד יחסי העבודה בפרישה, אין לבחון פרישתו כפיטורין או התפטרות ויש לבחון את הזכויות הנלוות לפיטורין או הנלוות להתפטרות. * משאין חולק כי התובע פרש לפנסיה מכח ביטוחו בקרן ביטוח פועלי בנין ומכח ביטוחו במבטחים - אין מדובר עוד בזכאות לפיצויי פיטורים, משאין מדובר בהתפטרות (או פיטורין). לאור כל האמור - נדחית התביעה ללא צו להוצאות. לצערנו בשל עומס בהדפסות - התעכבה הדפסת פסק-הדין. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטורים