5% נכות תאונת עבודה

להלן פסק דין בנושא 5% נכות מתאונת עבודה: פסק דין 1. בפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק), על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום: 22.09.99, אשר קבעה למערערת 5% נכות צמיתה, החל מיום: 01.01.99 ובגין הפגיעה בעבודה מיום: 18.03.98. 2. ואלו נימוקי ב"כ המערערת: א. טעתה הועדה בכך שלא התייחסה לקביעת ד"ר לין מטעם המערערת שהעניק למערערת דרגת נכות בגין פגיעה בינונית בשרוול המסובב ביד שמאל ולא בגין ההגבלה בתנועות. הועדה לא נימקה את דחיית קביעתו של ד"ר לין. ב. טעתה הועדה משלא הפעילה את תקנה 15 באשר המערערת, בשל מצבה, אינה מסוגלת לחזור לעבודתה כמטפלת בקשישים. 3. ואלו נימוקי ב"כ המשיב: א. הועדה בדקה את המערערת, עיינה בחומר הרפואי שבפניה וציינה כי מדובר בהגבלה מזערית, ועל כן מדובר בקביעה רפואית. ב. הועדה התייחסה לחווה"ד של ד"ר לין והגיעה למסקנה שונה מזו של המומחה נוכח השוני בין הממצאים באשר למידת ההגבלה בתנועה. ג. ב"כ המשיב מסכימה להחזרת התיק לועדה לענין תקנה 15. לאחר בחינת פרוטוקול הועדה לעררים וטיעוני ב"כ הצדדים, להלן החלטתי: 4. בתאריך: 18.03.98, נפלה המערערת ונפגעה ביד שמאל. התאונה הוכרה כתאונת עבודה. 5. האבחנה הרפואית כמצויין בפרוטוקול הועדה: "מצב לאחר שבר של הגבשושית הגדולה עצם זרוע שמאל עם נזק גיד סופרספינטוס". 6. עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי הועדה בדקה את המערערת ועיינה בחומר הרפואי שהיה בפניה לרבות ממצאי מיפוי העצמות מיום: 10.03.99 ובדיקת האולטרה סאונד מיום: 07.03.99. בציינה את ממצאי בדיקתה בפרוטוקול, קבעה הועדה כי מדובר "בתנועות סיבוביות מלאות למעט הגבלה מזערית בסיבוב פנימי שמלווה גם בכאב". קביעה זו הינה קביעה רפואית מובהקת שבשיקול דעתה המקצועי של הועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בה. בגין ליקוי זה העניקה הועדה למערערת נכות בשיעור 5% לפי סעיף 35 (1) א'-ב' מותאם. 7. באשר לחווה"ד של ד"ר לין - הועדה הרפואית התייחסה לחווה"ד של ד"ר לין ודחתה את ממצאיו ומסקנותיו באשר למידת ההגבלה בתנועה בציינה בפרוטוקול כי מדובר בהגבלה מזערית בלבד בסיבוב פנימי והמלווה בכאב. לצורך קביעת דרגת הנכות על הועדה הרפואית לקבוע מה מידת ההשפעה של הליקוי ו/או הפגיעה על כושר הפעולה או התנועות של הנפגע. משנמקה הועדה את דחיית מסקנותיו של ד"ר לין המתבססות על ממצאים שונים מאלו שנמצאו בבדיקתה של הועדה עצמה את המערערת, הרי שאין לומר שנפלה טעות משפטית בקביעתה זו. 8. אשר על כן, מוחזר הענין לועדה אשר תבחן מחדש את נושא הפעלת תקנה 15 בהתחשב בעובדה שהמערערת לא חזרה לעבודתה בטיפול בקשישים, ותוך התייחסות לאמור בהקשר זה בחווה"ד של ד"ר לין. 9. אין צו להוצאות. נכותתאונת עבודה