מהי תעודת "יורה יורה" ? מהי תעודת השכלה תורנית גבוהה ?

##מהי תעודת "יורה יורה" ? ## תעודת "יורה יורה" – סמיכה לרבנות משני רבני עיר מוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל או מחברי מועצת הרבנות הראשית. סמיכה זו מכונה "יורה יורה". כחלק מתפקידה הסטטוטורי של הרבנות הראשית בהתאם לסעיף 2 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, מעניקה מועצת הרבנות הראשית תעודת סמיכה לרבנות, המכונה תעודת 'יורה יורה'. הדרישות לקבלת תעודה כזו הן מחמירות, ועיקרן עמידה בשש בחינות הנערכות על ידי הרבנות הראשית. זכאי לעמוד בבחינות אלה מי שמלאו לו 22 שנים לפחות, ולמד בישיבה גבוהה או בכולל המוכרים על ידי הרבנות הראשית במשך ארבע שנות לימוד לפחות, לאחר הגיעו לגיל 18. כדי שאדם יוכל לכהן כרב, הוא נדרש לקבל הסמכה של שני הרבנים הראשיים בישראל ("הוראות נוהל מתן תעודות בנושא רבנות", שנתקבלו בישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום כ"ד בשבט תשנ"ו (14.2.96)). בהקשר זה, המילה "יורה" היא מלשון הוראה. תעודה זו מעידה על כך שהמחזיק בה נבחן בעל-פה על ידי שני רבנים מוכרים, גילה בקיאות בתחומי הלכה מרכזיים ועל כן הוא ראוי להיות מורה הלכה. היקף ומשך הלימודים – אישור על לימודים תורניים בהיקף של לפחות 35 שעות שבועיות בישיבה גבוהה או כולל, במשך תקופה של מספר שנים. בנהלים המקוריים מספר השנים עמד על 7 שנים. אולם, בשלב מסוים שונה המספר 7 והומר ב-5 שנים. לצד זאת, בנהלי משרד החינוך שנקבעו לצורך הטבות שכר למורים נקבע: "למד בישיבה גבוהה, 'בכולל' או בישיבת הסדר, המוכרים על ידי הרבנות הראשית, לפחות 4 שנים לאחר גיל 18 או לאחר סיום כיתה י"ב, ולפחות 35 שעות בשבוע בכל שנה" (ת/101). כך או כך, מדובר על מספר שנים של לימוד אינטנסיבי במשך שעות רבות ביום. בחינות – שלוש בחינות בכתב של הרבנות הראשית. ככלל, מחלקת הבחינות ברבנות הראשית מאפשרת להיבחן מספר פעמים בשנה בתחומי הלכה מרכזיים. עמידה בבחינות הרבנות היא תנאי לתעודת הסמכה הניתנת על-ידי הרבנות הראשית. בחינות אלה מקיפות סוגיות הלכתיות שונות: איסור והיתר; שבת; עירובין; נידה ומקוואות; שמחות. יובהר, כי תעודת ההשת"ג היא אינה תעודת הסמכה של הרבנות, אלא תעודה על כך שהאוחז בה הוא בעל השכלה תורנית גבוהה. לשם זכאות לתעודה זו יש לעבור בהצלחה רק שלוש בחינות מבין נושאי ההלכה המוצעים. בנהלי הרבנות הראשית (ת/100 הנזכר) מופיעה גם האפשרות: "... או עבר שלוש בחינות במסגרת הישיבה/הכולל שבו הוא למד ובתנאי שבחינות אלו יוכרו ע"י ועדת הבחינות שמונתה ע"י מועצת הרבנות הראשית". כלומר, תנאי נוסף לקבלת תעודת השת"ג, לצד תעודת "יורה יורה" ורקע תורני קודם, הוא הצלחה בשלוש בחינות בתחומי הלכה שונים, אשר הוכרו על ידי מחלקת הבחינות ברבנות הראשית. ##מהי תעודת השכלה תורנית גבוהה ? ## אור המגמה להעלות את רמת השכלתם של עובדי השירות הציבורי, הכירה הרבנות הראשית גם באפשרות להעניק "תעודת השכלה תורנית גבוהה", המקנה לבעליה במקום עבודתו מעמד זהה למעמדו של בעל השכלה אקדמית. על פי נוהל שפרסמה הרבנות הראשית ביום 26.10.98, מוענקת תעודה זו, החל משנת 1998, למי שלמד, לאחר הגיעו לגיל 18, בישיבה גבוהה או בכולל במשך לפחות חמש שנים, ובכל יום במשך עשר שעות לפחות, ועבר שלוש בחינות מתוך רשימת הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית או שמקיים מוסד לימוד מוכר על ידה. כן מותנה מתן התעודה בקבלת "סמיכות לרבנות", לאחר עמידה בבחינות על "נושאים שהיקפם טעון לימוד של כמה שנים", משני רבני עיר המוכרים על ידי הרבנות הראשית, או משני חברי מועצת הרבנות הראשית. תעודת "השכלה תורנית גבוהה", הניתנת על ידי מנהל מחלקת בחינות והסמכה ברבנות הראשית, מוענקת למי שעמד בדרישות הרבנות הראשית, ועל פי לשון התעודה, קיבל אישור כי למד חמש שנים בישיבה גבוהה, ועבר בחינות כנדרש. תעודת השכלה תורנית גבוהה הוכרה על ידי מוסדות ציבור שונים כשוות ערך לתואר אקדמי לצורך דירוג שכר של העובדים ומתן הטבות שכר. גם המשטרה נמנתה על מוסדות אלה. מוסדות תורנייםמסמכיםשאלות משפטיות