ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה

החלטה 1. המשיבה הגישה תביעה למתן צו הצהרתי לעניין זכויותיה לגימלה. 2. המבקשת הגישה כתב הגנה, וכן בקשה לסילוק על הסף. 3. בהחלטה מיום 2.2.00 נדרשו הצדדים לסכם טיעוניהם. המבקשת לא הגישה סיכומים ולא הגיבה להחלטות בית הדין אשר חייבו אותה לעשות כן. 4. לפיכך, החלטנו להכריע עפ"י הטענות שהועלו בבקשה ובתגובה. 5. תמצית טענות המבקשת: א. ההליך הינו הליך עפ"י חוק הגימלאות ולפיכך היה על המשיבה לפנות בערעור גימלאות בתוך 60 יום מהמועד בו קיבלה את ההחלטה על שיעור הגימלה. ההליך הוגש באיחור, ובדרך דיונית שגויה. ב. אין מקום ליתן סעד הצהרתי, ועל המשיבה לכמת את תביעתה כדי למנוע כפל הליכים. 6. תמצית טענות המשיבה: א. אין המדובר בערעור גימלאות, שכן עילת התביעה מקורה בהסכם בין המבקשת והמשיבה ולא בחוק הגימלאות. ב. הגימלה המשולמת למשיבה משולמת מקופת קרן "מקפת" ואין מדובר בגימלה המשולמת מכח חוק הגימלאות. ג. למשיבה זכות לקבל סעד הצהרתי. זכאות המשיבה לקבלת סעד הצהרתי מקורה בתנאים כפי שנקבעו בפסיקה. בע"א 130/76 אגד נ' יצחק בסה פ"ד לא (3) 157 נקבע כי התובע פסק דין הצהרתי, חייב להוכיח כי בידו הזכות או כי קיים המצב שעליו הוא מבקש להצהיר, וכי מן הראוי לשריין אותה זכות או אותו מצב ע"י מתן פסק דין. עוד נקבע כי אין די בהוכחת קיומה של הזכות, אלא יש להראות את תוכנה. בנוסף, נקבע הסייג לפיו לא יינתן פסק דין הצהרתי מקום שלא ניתן לממשו. המשיבה מקיימת כללים אלו: המשיבה טוענת לזכות שתחולתה במועד פרישתה והמשכה בעתיד ומשכך, ראוי לשריין את אותה זכות מפני כפירה והכחשה בעתיד על ידי המבקשת. תוכן הזכות (קבלת תשלום מידי חודש בחודשו) עולה ברורות מתוך כתב התביעה, ובכל מקרה הוא עניין להוכחה במסגרת הליך, ולא במסגרת בקשה לסילוק על הסף. מתן פסק דין הצהרתי - יאפשר למשיבה לממש את זכותה כנגד המבקשת. 7. לאחר שעיינו בטענות הצדדים כפי שפורטו בבקשה ובתגובה לה, החלטנו לדחות את הבקשה מן הטעמים דלהלן: א. המבקשת לא ביססה את טענתה לפיה מדובר בערעור גימלאות עפ"י חוק הגמלאות. מכתב התביעה עולה כי המשיבה מקבלת גימלה מקרן מקפת, וכי המחלוקת בין הצדדים נעוצה בנסיבות הסכם הפרישה של המשיבה, הסכם שנחתם בינה לבין המבקשת. לפיכך לא ברור מה עניינו של חוק הגימלאות לתביעה זו. ב. המבקשת זכאית לסעד הצהרתי, הן מהיות חלק מתביעתה צופה פני עתיד, הן כדי למנוע התדיינות מיותרת במידה וייקבע כי אין זכאות לסעד המבוקש. 8. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות בסך 2,500 ש"ח + מע"מ, צמודים כדין החל מהיום. 9. להחזיר התיק למנ"ת להמשך הטיפול בתביעה. ערעור