תקנה 12 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)

החלטה 1. התובע הגיש תביעה לבית הדין ושילם את האגרה הנדרשת. 2. הנתבעות הגישו בקשה לדחית התובענה על הסף. 3. הבקשה נקבעה לדיון בפני והתקיימו שתי ישיבות. בנוסף הוגשו ונדונו מספר בקשות בכתב הקשורות לבקשה. 4. טרם מתן הכרעה בבקשה לדחיה על הסף - הגיעו הצדדים לפשרה. 5. המזכירות החזירה לתובע מחצית האגרה ששולמה. 6. התובע מבקש להורות למזכירות להחזיר לידיו את מלוא האגרה ששילם, ומסתמך על תקנה 12 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון) התשנ"ט, (להלן: "התקנות") שזו לשונה: "12 פטור מאגרה (תיקון: תש"ל, תשמ"ד, תשנ"ט) (א).הסתיים הליך בפשרה או בוטל או נמחק על ידי מגישו לא יאוחר מהישיבה הראשונה בהליך, תהא האגרה בעדו בשיעור הסכום הנקוב בפרט 2 לתוספת הראשונה; לעניין זה, "הישיבה הראשונה בהליך" - למעט ישיבה בבקשה לסעד זמני" 7. התובע טוען כי הבקשה לדחיה על הסף אינה "בקשה לסעד זמני" אלא "הליך ביניים" כהגדרתו בס' 1 לתקנות, ואיננה "ישיבה ראשונה" כהגדרתה בתקנות. לפיכך, טוען התובע, הוא זכאי להחזר מלוא האגרה. 8. אין בידי להעתר לבקשת התובע מן הטעמים דלהלן: א. בסעיף 1 לתקנות מוגדר "הליך" כ- "תובענה, בקשה, ערעור או כל עניין אחר לפני בית הדין וכל פעולה או בקשה בהם, לרבות פעולה מינהלית של בית הדין." ואילו "הליך ביניים" מוגדר כ"כל הליך המובא בתור הליך אחר ולצרכי הדיון בו". ב. סעיף 4 (16) לתקנות פוטר מאגרה הליך ביניים שבעד הבאתו של ההליך העיקרי שולמה האגרה או שהיה פטור מאגרה. ג. עינינו הרואות: המונחים "הליך" ו"הליך ביניים" הוגדרו בתקנות במפורש. הפטור מאגרה ניתן לגבי בקשה לסעד זמני בלבד ולא לכל סוג אחר של הליך. ד. בהגדרת "הליך" נכללת גם כל בקשה שהובאה בפני בית הדין. ה. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב- 1991 עוסקת ב"הליכי ביניים להבהרת כתב טענות" שעניינם פרטים נוספים, גילוי ועיון במסמכים, שאלות. בקשה למחיקה על הסף אינה מוגדרת כהליך ביניים. ו. אין לראות בקשה למחיקה על הסף כהליך ביניים, שכן מטרתה (ולעיתים אף תוצאתה) של בקשה כזו - הינה סיום ההליך. אגרהתקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה