דחיית בקשה לכלול פלוגתאות ברשימת הפלוגתאות

פסק דין 1. לפני ערעור על החלטת כב' הרשמת ע. ריכטמן מיום 3.4.00 בתיק 914729/99 לפיה נדחתה בקשת המערערת לכלול ברשימת הפלוגתאות שלוש פלוגתאות (מס' 1, 7 ו- 8) מרשימת הפלוגתאות של המערערת. 2. להלן נימוקי הערעור בקצרה: א. הרשמת ציוותה על הצדדים לערוך רשימה משותפת של מוסכמות ופלוגתאות. אם לא תוגש רשימה משותפת - יגיש כל צד רשימה מטעמו תוך 15 יום לאחר מועד שנקצב להגשת הבקשה המשותפת. ב. הצדדים לא הגיעו להסכמה על רשימה משותפת ולפיכך הגיש כל צד רשימה מטעמו. ג. בדיון שהתקיים בתאריך 3.4.00 ועקב תקלה שמנעה שימוש במעבדי התמלילים, רשמה הרשמת מוסכמות ופלוגתאות על גבי הרשימה שהציעה המשיבה בכתב יד. ד. כב' הרשמת שלחה את הצדדים לצלם את הרשימה ואז התברר למערער שהרשמת לא כללה ברשימה את הפלוגתאות של המערערת. המערערת הסבה את תשומת לבה של הרשמת למחדל ולפיכך הרשמת שלחה את הצדדים להגיע להסכמה מחוץ לאולם. הצדדים הסכימו להוסיף לרשימת הפלוגתאות את הפלוגתאות מס' 7-10 מתוך רשימת הפלוגתאות של המערערת. לגבי שלושת הפלוגתאות מתוך רשימת המערערת, לגביהם לא הוגשה הסכמה, ביקשה המערערת את החלטת הרשמת. ה. כב' הרשמת החליטה לא להוסיף את פלוגתאות מס' 1,7,8 מרשימת הפלוגתאות של מהערערת. ו. ב"כ המערערת טוען כי הפלוגתאות שהרשמת סירבה לכלול ברשימה בהנמקה של חוסר רלבנטיות, הן פלוגתאות מהותיות, ואם לא תורשה הכללתה ברשימת הפלוגתאות, יחסום הדבר את טענותיו בעת הדיון מבלי שבית הדין יכריע בפלוגתא באופן מהותי. 3. להלן בקצרה טענות המשיבים: א. לא מדובר בפלוגתאות מהותיות. פלוגתא מס' 1 אינה עומדת בפני עצמה ואינה רלבנטית. אם יוכח שננקטו הליכים כדי לפטר את התובעת הרלבנטית תהיה לשאלה אם התובעת פוטרה כדין או לא כדין, הרי לצורך זה קיימת פלוגתא מס' 6. ב. לגבי פלוגתא מס' 7 היא מנוסחת בנוסח דומה לפלוגתא מס' 9. ג. פלוגתא מס' 8 מפנה לפלוגתא מס' 3 המשותפת. לאחר שמיעת טעוני הצדדים אני קובעת כדלקמן: 1. החשיבות בקיום הדיון המוקדם, וברשימת המוסכמות והפלוגתאות היא לצורך מציאת מכנה משותף עובדתית ומשפטי רחב ככל האפשר שיוסכם על הצדדים מתוך מגמה לצמצם את הפלוגתאות העומדות להכרעה, וממילא לקצר ולייעל את הדיון המהותית (דב"ע לה2-9 רשות הנמלים נ' חננאל פד"ע ז' 87). מכך למדים אנו שרשימת הפלוגתאות אינה חייבת לכלול את כל נקודות המחלוקת, ועליה למקד את הדיון (דב"ע נז3-106/ ברוך יוגב ואח' נ' הזרע בע"מ ס' 15 לפסק הדין). 2. יתכן שבמהלך הדיון המהותי תורחב היריעה מעבר למשמעות המילולית של הפלוגתא או שפלוגתא תצומצם. הצימצום או ההרחבה יקבעו על פי הענין שעמד לדיון הלכה למעשה (דב"ע לז3-44/ לוי נ' הדסה נעורים פד"ע ט' 73). מחיקת פלוגתא אין פירושה שלא ניתן יהיה להתייחס לתוכנה ככל שהדבר דרוש לשם דיון בפלוגתא אחרת. 3. פלוגתא מס' 1 בפלוגתאות המערערת "האם הפעולות שהנתבעת נקטה משקפות את רצונה של הנתבעת להיפטר משירותי התובע" - אינה פלוגתא עצמאית. אם יוכח שננקטו הליכים כדי לפטר את התובעת, יש רלבנטיות לשאלה אם התובעת פוטרה כדין או לא כדין ולצורך זה נוסחה פלוגתא מס' 6 - "האם נכון שההצעה לתובעת לעבור לתפקיד של הוראה בלבד היה תוך כדי הרעה מוחשית במעמדה ותוך הפחתה ניכרת בשכרה, והאם התובעת סרבה להצעה ולא הושג הסכם על תפקידה של התובעת". 4. פלוגתאות 7 ו- 8 הינם פלוגתאות מהותיות ולפיכך מתירה אני לכלול אותם ברשימת הפלוגתאות. הטעם לכך הוא שאם לא יכללו הפלוגתאות הנ"ל ברשימה, קיים חשש שהמשיבה תטען טענות מניעות או הרחבת חזית במהלך הדיון. משהוגדרה העתירה במסגרת פלוגתאות הדיון, וזו לא שונתה במהלך הדיון המהותי, אין בית הדין ראשי לפסוק מעבר לעתירה. (דב"ע נו3-250/ אמפא בע"מ נ' אבני ואח', דב"ע נב3-82/ עירית ב"ש נ' בלימה גריסק ס' 9 לפסק הדין). 5. בנסיבות הענין - איני פוסקת הוצאות. פלוגתאות